Poland-Warsaw: Repair and maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Repair and maintenance services
OJEU (High Value) 143806-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-04-08 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Piotr Porębski
Telephone: +48 126290615
E-mail: Piotr.Porebski@wody.gov.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.wodypolskie.bip.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Postal address: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
Town: Kraków
Postal code: 31-109
Country: PL
Contact person: Piotr Porębski
E-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

Reference number: 631/ZZK/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej).

Obszar miasta Krakowa będący pod wpływem piętrzenia Wisły Stopniem Wodnym „Dąbie” jest odwadniany przy pomocy systemu studni eksploatowanych w sposób ciągły przez całą dobę. Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej będzie wykonywana przez okres 8 miesięcy.

Studnie te stanowią Barierę Odwadniającą miasto Kraków.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2006 roku, znak: GO-10.JI-62100-27/05 – założony poziom wzniesienia zwierciadła wód gruntowych ma być utrzymywany za pomocą systemu składającego się z 37 studni.

Studnie zlokalizowane są na obu brzegach Wisły.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

m. Kraków

II.1.4) Short description

Na lewym brzegu Wisły znajduje się 16 studni w pasie ciągnącym się od Błoń wzdłuż: Alei Ferdynanda Focha, ulic: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Floriana Straszewskiego, Stradomskiej, Alei Józefa Dietla, ulic: Grzegórzeckiej, Powstańców Warszawy, Mogilskiej i Fabrycznej do Stopnia Wodnego „Dąbie”.

Na prawym brzegu Wisły jest 21 studni w pasie od zachodniej części Dębnik, przy ulicy: Praskiej i Adolfa Nowaczyńskiego, na Osiedlu Podwawelskim przy ulicy: Dworskiej; Komandosów; Marii Konopnickiej; Ludwinowskiej i Spiskiej; przy Placu E. Serkowskiego; Kalwaryjskiej; w Rynku Podgórskim; Bolesława Limanowskiego; Powstańców Wielkopolskich; Stanisława Klimeckiego, Nowohuckiej i Portowej do Stopnia Wodnego „Dąbie”.

Studnie są wyposażone w pompy głębinowe.

Aktualnie w sposób ciągły pracują 24 studnie.

Z ogólnej ilości studni, 15 studni zlokalizowanych jest na terenach należących obecnie do prywatnych właścicieli i instytucji niepaństwowych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie własne w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według standardowego formularza wprowadzonego rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału określone w SIWZ. W zakresie części IV „Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienie sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy Wykonawca.

3. W przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego, Wykonawca składa oświadczenie dotyczące tego podmiotu.

4. Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające Zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w wersji elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca chce skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez Zamawiającego w postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej Wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. procedury samooczyszczenia. Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez Wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD (Zamawiający dopuszcza wygenerowanie JEDZ w formatach: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt), Tak przygotowany formularz oświadczenia spełniający wymagania dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. 2017 r., poz. 570, ze zm.) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) i zaszyfrować za pomocą narzędzi oprogramowania do tworzenia JEDZ lub innego oprogramowania typu open-source lub komercyjnego.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1 ppkt 2 lit. a rozdziału V SIWZ – wykaz zrealizowanych usług zawierający informacje dotyczące ich przedmiotu, wartości, odbiorców, dat wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w pkt 1 ppkt 2 lit. b rozdziału V SIWZ – wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zawierający informacje dotyczące ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

— 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy o specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymująca się minimum 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy inwestycji hydrotechnicznych,

— osoba posiadająca uprawnienia w zakresie dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

— osoba posiadająca uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci; Zamawiający dopuszcza posiadanie w/w uprawnień elektroenergetycznych przez jedną osobę.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Aktualna umowa kończy się z 30.4.2020. Przeprowadzenie postępowania z terminem składania ofert 35 dni, skutkować będzie niemożnością kontynuowania obsługi od dnia 1 maja, w związku z tym nie będą mogły być wykonywane czynności związane z regulacją wydatków pomp w dostosowaniu do aktualnej sytuacji hydrologicznej. Stworzy to realne zagrożenie wystąpienia podtopień na obszarze silnie zurbanizowanego terenu miasta Krakowa.

Zwierciadła wód gruntowych nie będą utrzymane na wymaganym poziomie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na odwodnienie za pomocą studni odwodnieniowych obszaru miasta Krakowa znajdującego się pod wpływem szkodliwego piętrzenia stopniem wodnym Dąbie.

Dlatego zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia tak aby była ciągłość obsługi bariery odwadniającej miasta Krakowa.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-04-08
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-06
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-04-08
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, POLSKA, p. 215c.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, w sesji otwarcia ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców, a także inne zainteresowane osoby.


Section V: Complementary informationWrzesień 2020r.


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z postanowieniami SIWZ. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty korzystanie z wzorów formularzy stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca składa ofertę na skrzynkę ePUAP: /pgwwp-kr/SkrytkaESP za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, w szczególności dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego należy składać w postaci dokumentu elektronicznego.

Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ppkt 6, należy składać w formie elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie Zamawiającego www.wodypolskie.bip.gov.pl


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: www.odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/ +48 4587803
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli posiadają lub posiadali interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej, o których mowa powyżej przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-20

English Language Unavailable

CPV Codes
50000000; 71356000; 50511000; 71355000; Repair and maintenance services; Technical services; Repair and maintenance services of pumps; Surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions