Poland-Czempiń: Refuse and waste related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Czempiń: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 143809-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-04-06 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt
National registration number: 6981716272
Postal address: ul. Kościańskie Przedmieście 2B
Town: Czempiń
Postal code: 64-020
Country: PL
Contact person: Bogusław Baraniak
Telephone: +48 612826303/+48 612823358
E-mail: czo.selekt@czempin.pl
Fax: +48 612826303
NUTS code: PL41
Main address (URL): http://www.selekt.czempin.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
związek międzygminny

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór odpadów kom. od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski

Reference number: CZO.271.5.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Grodzisk Wielkopolski. Odpady odbierane będą:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,

3) z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w instalacji komunalnej – PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27, 64-020 Czempiń.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren gminy Grodzisk Wielkopolski.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu gminy Grodzisk Wlkp. Odpady odbierane będą:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

3) z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w instalacji komunalnej – PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27, 64-020 Czempiń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określenie przewidywanych ilości oraz częstotliwości usług zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-01
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający ustala prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia tego zamówienia maksymalnie o 5 % (dla każdej z wymienionej w tabeli z załączniku nr 3 do SIWZ kategorii odpadów).

Wymagalność pozostałej ilości zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Uwarunkowaną prawem opcji część świadczenia uruchamia się jednorazowo lub sukcesywnie na podstawie jednostronnej dyspozycji Zamawiającego.

Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej w przypadku ustalenia prawa opcji lub w przypadku zlecenia usług dodatkowych, nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” – zgodnie z art. 9c ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.);

b) wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów, dotyczący:

— 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

— 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,

— 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,

— 16 01 03 Zużyte opony,

— 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

— 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,

— 17 01 02 Gruz ceglany,

— 20 01 02 Szkło,

— 15 01 07 Opakowania ze szkła,

— 20 01 01 Papier i tektura,

— 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,

— 20 01 39 Tworzywa sztuczne,

— 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,

— 15 01 04 Opakowania z metali,

— 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

— 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,

— ex20 01 99 Igły i strzykawki,

— 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

— 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

— 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

— 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

— 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

— 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe,

— 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

— 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

— 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

albo

— potwierdzenie, że Wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o ww. kodach wymaga wpisu do takiego rejestru

albo

— potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę statusu członkowskiego w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ustalenie, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym powyżej nastąpi poprzez weryfikację:

1. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt”;

2. wpisu do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), o którym mowa w art. 49 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów wskazanych powyżej

albo

potwierdzenia, że Wykonawca jest wpisany do rejestru zawodowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o ww. kodach wymaga wpisu do takiego rejestru,

albo

Potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę statusu członkowskiego w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez Zamawiającego usługi w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zarówno na etapie udzielania zamówienia, jak i w czasie jego realizacji:

(np. KP-15 i KP-22 zlokalizowanych na PSZOK-ach);
3
3
3

b) bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122) usytuowaną w gminie, z której terenu mają być odbierane odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy danej gminy oraz znajdującą się na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny przez cały czas trwania umowy.

III.2.2) Contract performance conditions

Wskazane z załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający jest zobowiązany udzielić zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od 1.5.2020 (umowa na odbiór odpadów zmieniona aneksami wygasa 30.4.2020), w związku z czym zachowanie 35-dniowego terminu na składanie ofert nie jest możliwe. W omawianym przypadku zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia – konieczność odbioru odpadów komunalnych jest zadaniem ustawowym.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-04-06
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-04-06
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/ selekt_czempin, zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt 11 SIWZ.


Additional information:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert (upublicznienie) w terminie wskazanym powyżej.

Zamawiający dopuszcza sytuację, że otwarcie ofert, w związku z trwającym stenem zagrożenia epidemicznego, zostanie przeprowadzone bez udziału publiczności poprzez transmisję on-line. Szczegóły w SIWZ.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Kryteria oceny ofert (pkt 15 SIWZ):

przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

— cena – 60 %,

— termin płatności – 40 %.

Podstawy wykluczenia z postępowania wskazane w pkt 5.1.1. SIWZ.

Dokumenty niezbędne do wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazane w pkt 6.4. SIWZ. Wymagania dotyczące wadium wskazane w pkt 9 SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawienie przysługuje skarga kasacyjna.

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-20

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; 90512000; 90513100; Refuse and waste related services; Refuse transport services; Household-refuse disposal services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions