Poland-Stare Kurowo: Refuse and waste related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Stare Kurowo: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 143910-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-04-09 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Celowy Związek Gmin SGO5
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Celowy Związek Gmin SGO5
National registration number: 2810084633
Postal address: ul. Kościuszki 77
Town: Stare Kurowo
Postal code: 66-540
Country: PL
Contact person: Celowy Związek Gmin SGO5, Stare Kurowo, ul. Kościuszki 77
Telephone: +48 957819560
E-mail: biuro@sgo5.pl
Fax: +48 957615102
NUTS code: PL431
Main address (URL): https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 (sektor I–III Związku)

Reference number: SGO5.271.1.2020.NM

II.1.4) Short description

Przedm. zamówienia jest:

1. świad. us. poleg. na odb. odp. kom. z:

1.1. nieruch. zam. poł. na terenie gmin członk. SGO5 (konkretnego sektora), tj. nie. jednorodz. oraz wielolok.;

1.2. nieruch. w zab. let. lub innych nier. wyk. na cele rekr.-wyp. poł. na terenie gmin członk. SGO5 (konkr. sek.), i przetransp. ich oraz przekazaniu do wskazanej przez zam. instalacji w celu zagosp.;

2. prowadzenia PSZOK, na nieruch. udostępnionej przez zam., w tym również wyposażenia PSZOK w pojemniki i kontenery w ilości odpowiadającej tabeli nr 4, oraz odbioru i transportu odpadów z PSZOK do wskaz. przez zam. instalacji w celu zagosp;

3. przep. zbiórek mobilnych o których mowa w pkt 26 SIWZ;

4. odb. odp. z aptek na zas. wsk. w pkt 29–30 SIWZ;

5. reali. poz. obow. przew. SIWZ, w szczeg. oprac. harm. odb. odp., wyk. obow. kontr. oraz spraw.-inf.– w okresie 24, nast. po sobie, miesięcy, w sposób ciągły i zap. praw. funkc. wskazanego powyżej elementu gosp. odp. Kom., z uwz. term., dat i okr. szcz. wskaz. w SWIZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 z sektora I (część I)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Część 1 – gminy: Stare Kurowo i Zwierzyn.

II.1.4) Short description

Część I.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usługi polegającej na odbiorze wskazanych poniżej odpadów komunalnych z:

1.1. nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin Stare Kurowo i Zwierzyn, tj. nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych;

1.2. nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gmin Stare Kurowo i Zwierzyn i przetransportowaniu ich oraz przekazaniu do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

2. prowadzenia PSZOK na nieruchomościach udostępnionych przez zamawiającego w:

2.1. gminie Stare Kurowo (Stare Kurowo nr ewid. gr 452/1 i 452/2, koło oczyszczalni ścieków); oraz w

2.2. gminie Zwierzyn (Górki Noteckie nr ewid. gr. 12/4, za cmentarzem);

w tym również wyposażenia ich w pojemniki i kontenery w ilości odpowiadającej tabeli nr 4, oraz odbioru i transportu odpadów z PSZOK do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

3. przeprowadzenie zbiórek mobilnych o których mowa w pkt 26 SIWZ;

4. odbiór odpadów z aptek na zasadach wskazanych w pkt 29–30 SIWZ;

5. realizacja pozostałych obowiązków przewidzianych SIWZ, w szczególności opracowanie harmonogramu odbioru odpadów, wykonywanie obowiązków kontrolnych oraz sprawozdawczo-informacyjnych – w okresie 24 następujących po sobie miesięcy, w sposób ciągły i zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wskazanego powyżej elementu gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem terminów, dat i okresów szczególnych wskazanych w SIWZ.

Szacunkowa ilość odpadów podlegających odbiorowi i transportowi:

2.1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – 4 212,000 Mg;

2.1.2. bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08 – 243,000 Mg;

2.1.3. metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06 – 216,000 Mg;

2.1.4. papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – 16,200 Mg;

2.1.5. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – 118,800 Mg;

2.1.6. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – 302,400 Mg;

2.1.7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – 2,700 Mg;

2.1.8. odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17 01 01 – 64,800 Mg;

2.1.9. odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33 – 0,324 Mg;

2.1.10. zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03 – 3,240 Mg;

2.1.11. chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,270 Mg;

2.1.12. świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21 – 0,054 Mg;

2.1.13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,006 Mg;

2.1.14. tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11 – 0,270 Mg.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 pkt
Cost/Price
Criteria: Kryterium środowiskowe
Weighting: 40 pkt
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wadium w kw.:

1. 12 848,49 PLN – część I zam.;

2. 24 745,24 PLN – część II zam.;

3. 9 993,27 PLN – część III zam.

Inf. odbywa się elektr. za pośred. plat. (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html). Inf. dot. ww. platf. dost. są pod adr.: (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html oraz https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html).


Description: Item/Lot 2
Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 z sektora II (część II)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Część 2 – gmina Strzelce Krajeńskie

II.1.4) Short description

Część II.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usługi polegającej na odbiorze wskazanych poniżej odpadów komunalnych z:

1.1. nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, tj. nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych;

1.2. nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie na terenie gminy Strzelce Krajeńskie i przetransportowaniu ich oraz przekazaniu do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

2. prowadzenia PSZOK na nieruchomości udostępnionej przez zamawiającego położonej w gminie Strzelce Krajeńskie (ul. Jedności robotniczej, nr ewid. gr. 617/76, w pobliżu AE) w tym również wyposażenia ich w pojemniki i kontenery w ilości odpowiadającej tabeli nr 4, oraz odbioru i transportu odpadów z PSZOK do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

3. przeprowadzenie zbiórek mobilnych o których mowa w pkt 26 SIWZ;

4. odbiór odpadów z aptek na zasadach wskazanych w pkt 29–30 SIWZ;

5. realizacja pozostałych obowiązków przewidzianych SIWZ, w szczególności opracowanie harmonogramu odbioru odpadów, wykonywanie obowiązków kontrolnych oraz sprawozdawczo-informacyjnych – w okresie 24, następujących po sobie, miesięcy, w sposób ciągły i zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wskazanego powyżej elementu gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem terminów, dat i okresów szczególnych wskazanych w SIWZ.

Szacunkowa ilość odpadów podlegających odbiorowi i transportowi:

1.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – 8 112,000 Mg;

1.2.2. bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08 – 468,000 Mg;

1.2.3. metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06 – 416,000 Mg;

1.2.4. papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – 31,200 Mg;

1.2.5. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – 228,800 Mg;

1.2.6. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – 582,400 Mg;

1.2.7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – 5,200 Mg;

1.2.8. odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17 01 01 – 124,800 Mg;

1.2.9. odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33 – 0,624 Mg;

1.2.10. zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03 – 6,240 Mg;

1.2.11. chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,520 Mg;

1.2.12. świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21 – 0,104 Mg;

1.2.13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,010 Mg;

1.2.14. tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11 – 0,520.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 pkt
Cost/Price
Criteria: Kryterium środowiskowe
Weighting: 40 pkt
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wadium w kw.:

1. 12 848,49 PLN – część I zam.;

2. 24 745,24 PLN – część II zam.;

3. 9 993,27 PLN – część III zam.

Inf. odbywa się elektr. za pośred. plat. (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html). Inf. dot. ww. platf. dost. są pod adr.: (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html) oraz (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html).


Description: Item/Lot 3
Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 z sektora III (część III)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Część 3 – gmina Dobiegniew

II.1.4) Short description

Część III.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usługi polegającej na odbiorze wskazanych poniżej odpadów komunalnych z:

1.1. nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dobiegniew, tj. nieruchomości jednorodzinnych oraz wielolokalowych;

1.2. nieruchomości w zabudowie letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Dobiegniew i przetransportowaniu ich oraz przekazaniu do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

2. prowadzenia PSZOK na nieruchomości udostępnionej przez zamawiającego położonej w gminie Dobiegniew (gmina Dobiegniew, ul. Nowomłyńska 1, POLSKA) w tym również wyposażenia ich w pojemniki i kontenery w ilości odpowiadającej tabeli nr 4, oraz odbioru i transportu odpadów z PSZOK do wskazanej przez zamawiającego instalacji w celu zagospodarowania;

3. przeprowadzenie zbiórek mobilnych o których mowa w pkt 26 SIWZ;

4. odbiór odpadów z aptek na zasadach wskazanych w pkt 29–30 SIWZ;

5. realizacja pozostałych obowiązków przewidzianych SIWZ, w szczególności opracowanie harmonogramu odbioru odpadów, wykonywanie obowiązków kontrolnych oraz sprawozdawczo-informacyjnych – w okresie 24, następujących po sobie, miesięcy, w sposób ciągły i zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wskazanego powyżej elementu gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem terminów, dat i okresów szczególnych wskazanych w SIWZ.

Szacunkowa ilość odpadów podlegających odbiorowi i transportowi:

2.1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 – 3 276,000 Mg;

2.1.2. bioodpady stanowiące odpady komunalne, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 02 01, 20 01 08 – 189,000 Mg;

2.1.3. metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale w tym odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 02, 15 01 06 – 168,000 Mg;

2.1.4. papier i tektura, w tym odpady opakowanie z papieru i tektury, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 – 12,600 Mg;

2.1.5. szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 07 – 92,400 Mg;

2.1.6. odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 03 07 – 235,200 Mg;

2.1.7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 – 2,100 Mg;

2.1.8. odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 17 09 04, 17 01 01 – 50,400 Mg;

2.1.9. odpady niebezpieczne typu leki, baterie i akumulatory, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 31, 20 01 32 oraz 20 01 33 – 0,252 Mg;

2.1.10. zużyte opony, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 16 01 03 – 2,520 Mg;

2.1.11. chemikalia, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,210 Mg;

2.1.12. świetlówki, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 21 – 0,042 Mg;

2.1.13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, tj. odpady sklasyfikowane pod kodem 20 01 99 – 0,004 Mg;

2.1.14. tekstylia i odzież, tj. odpady sklasyfikowane pod kodami 20 01 10, 20 01 11 – 0,210 Mg.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60 pkt
Cost/Price
Criteria: Kryterium środowiskowe
Weighting: 40 pkt
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wadium w kw.:

1. 12 848,49 PLN – część I zam.;

2. 24 745,24 PLN – część II zam.;

3. 9 993,27 PLN – część III zam.

Inf. odbywa się elektr. za pośred. plat. (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html). Inf. dot. ww. platf. dost. są pod adr.: (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html) oraz (https://sgo5.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ, na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), zwana dalej ,,ustawą o odpadach” w zakresie dotyczącym transportujących odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b Ustawy o odpadach) chyba że wykonawca jest zwolniony z obowiązku spełnienia ww. wymagań na podstawie przepisów prawa;

3. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ, na podstawie art. 49 Ustawy o odpadach, w zakresie dotyczącym zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o odpadach) chyba że wykonawca jest zwolniony z obowiązku spełnienia ww. wymagań na podstawie przepisów prawa

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż:

a) 200 000,00 PLN – część I zamówienia;

b) 200 000,00 PLN – część II zamówienia;

c) 200 000,00 PLN – część III zamówienia;

— w przypadku gdy oferent składa ofertę na więcej niż jedną część ma obowiązek przedłożyć dowód zawarcia ubezpieczenia na sumę gwarancyjną odrębnie dla każdej z części.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli dysponuje odpowiednim doświadczeniem. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym czasie) należycie wykonywał usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych, pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych, przez okres co najmniej 12 miesięcy w ilości co najmniej:

1. 1 500 Mg – część I zamówienia;

2. 3 000 Mg – część II zamówienia;

3. 1 500 Mg – część III zamówienia;

4. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:

1. 2 pojazdami specjalistycznymi do odbioru odpadów komunalnych – część I zamówienia;

2. 3 pojazdami specjalistycznymi do odbioru odpadów komunalnych – część II zamówienia;

3. 2 pojazdami specjalistycznymi do odbioru odpadów komunalnych – część III zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki zostały określone w SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zamawiający skrócił termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp. Powyższe uzasadnione jest w szczególności terminem końcowym aktualnej umowy, koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji usługi (nierealizowanie wskazanych usług wpłynęłoby na pogorszenie warunków życia, sanitarno-epidemiologicznych, zdrowia mieszkańców oraz na stan środowiska naturalnego). Wyznaczenie terminu składania ofert bez skrócenia go, tj. 35-dniowego, mogłoby z dużym prawdopodobieństwem zakłócić ciągłość świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-04-09
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-08
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-04-09
IV.02.07) Local time 10:15

Section V: Complementary informationLuty 2022 r.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Zam. wykluczy z postęp. wyk. w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 Pzp, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 24 ust. 9 Pzp.

W celu potw. braku podstaw do wykluczenia z postęp., wyk. na wezwanie zam. zobowiązany jest przekazać oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 95 SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany jest przekazać oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 96 SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-23

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; 90510000; Refuse and waste related services; Refuse disposal and treatment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions