Lithuania-Klaipėda: Construction work for elevated highways

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Lithuania-Klaipėda: Construction work for elevated highways
OJEU (High Value) 144516-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-04-09 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority AB „Klaipėdos nafta“
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICE



Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: AB „Klaipėdos nafta“
National registration number: 110648893
Postal address: Burių g. 19
Town: Klaipėda
Postal code: LT-92276
Country: LT
Contact person: Natalija Rikun
Telephone: +370 69913072
E-mail: n.rikun@kn.lt
NUTS code: LT
Main address (URL): http://www.kn.lt
Address of the buyer profile (URL): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6813

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=503589

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=503589&B=PPO
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Naftos produktų terminalo geležinkelio cisternų estakadų projektavimas ir statyba


II.1.4) Short description

1) paruošti darbo projektą pagal pateiktą techninį projektą;

2) geležinkelio v/c iškrovimo kelio Nr. 25 įrengimas: 16 g/v pozicijas šviesiems naftos produktams krauti ir 16 g/v pozicijas tamsiems naftos produktams krauti.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: LT
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Burių g. 19, Klaipėda.

II.1.4) Short description

Naftos produktų terminalo geležinkelio cisternų estakadų projektavimas ir statyba.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas dėl nuo rangovo nepriklausančių priežasčių iki 6 mėnesių. Pratęsimų skaičius neribojamas.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Užsakovas sutartyje nustatyta tvarka gali atsisakyti dalies darbų vykdymo. Šiuo atveju pasirašomas šalių susitarimas, ir sutarties kaina mažinama atsisakomų darbų verte. Atsisakomų darbų apimtis negali viršyti 10 (dešimt) proc. nuo pradinės sutarties vertės.



Additional information:

Pasirinkta sutrumpinta paraiškų pateikimo procedūra dėl šių priežasčių:

1) pirkimo objektas susijęs su strateginės įmonės komercinės veiklos konkurencinėje aplinkoje užtikrinimu;

2) atliekamų darbų dalis turi būti užbaigta iki šaltojo sezono pradžios;

3) keliami minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, nevaržoma tiekėjų konkurencija.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Tiekėjas kartu su galutiniu pasiūlymu privalo pateikti perkančiajam subjektui pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (toliau – Užtikrinimas). Užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) EUR. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas – 90 dienų.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Apmokėjimo sąlygos nurodytos pirkimo sąlygų 5 priede. Dėl apmokėjimo sąlygų galima derėtis.

III.2.2) Contract performance conditions

Dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių galima derėtis:

1) per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo rangovas turi pateikti užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginę avansinio mokėjimo banko ar draudimo bendrovės išduotą garantijos raštą (laidavimą), kurio vertė yra lygi 100 (vienam šimtui) proc. sutartyje nustatytai avanso sumai;

2) per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo rangovas turi pateikti užsakovui neatšaukiamą pirmo pareikalavimo besąlyginį sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 (penki) proc. nuo pradinės sutarties vertės;

3) rangovas savo sąskaita turi pateikti trūkumų taisymo laikotarpio užtikrinimą, lygų 3 (trijų) proc. pradinės sutarties vertės (įskaitant mokesčius) sumai ir galiojantį 2 (dvejus) metus nuo perėmimo pažymos išdavimo. Trūkumų taisymo laikotarpio užtikrinimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip paskutinę pradinio trūkumų taisymo laikotarpio pabaigos dieną.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-04-09
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) pirkimo metu perkantysis subjektas su tiekėjais derėsis dėl: pirminio (tarpinio) pasiūlymo, darbų atlikimo termino, kainodaros, apmokėjimo tvarkos, sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių ir kitų sutarties sąlygų;

2) su skelbimu apie pirkimą pateikiama statinio projekto bendroji dalis. Techninis projektas pilna apimtimi, sutarties projektas, techninė užduotis dėl vykdomų darbų apimties patikslinimo, mokėjimų planas ir kiti susiję su pirkimu detalūs (ir konfidencialūs) dokumentai bus pateikti kandidatams, kurie bus pakviesti teikti pirminius pasiūlymus.


Review body:
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Town: Klaipėda
Country: LT
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Tiekėjas turi teisę pateikti perkančiajam subjektui pretenziją, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl pirkimo sutarties nutraukimo pripažinimo nepagrįstu):

1) per 10 (dešimt) dienų – nuo perkančiojo subjekto rašytinio pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 10 (dešimt) dienų – nuo pranešimo apie perkančiojo subjekto priimtą sprendimą paskelbimo dienos, jeigu nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-21

English Language Unavailable

CPV Codes
45233131; 45223000; 45223110; 45232000; 45312100; 45315100; Construction work for elevated highways; Structures construction work; Installation of metal structures; Ancillary works for pipelines and cables; Fire-alarm system installation work; Electrical engineering installation works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions