United Kingdom-Cardiff: Provision of Accounting Services / Darparu Gwasanaethau Cyfrifyddu

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile United Kingdom-Cardiff: Provision of Accounting Services / Darparu Gwasanaethau Cyfrifyddu
Wales (Non OJEU) JAN281266
Type Invitation to tender
Date Published 2019-01-21
Deadline 2019-02-28 00:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE – NATIONAL

Notice Type: SERVICES

1 Authority Details

1.1 Authority Name and Address

Official Name: Local Democracy and Boundary Commission for Wales
Postal Address: Hastings House, Fitzalan Court,
Town: Cardiff
Postal Code: CF24 0BL
Country: UK
For the attention of: David Carr
Telephone: +44 2920464819
E-Mail: corporate@boundaries.wales
Fax: +44 2920464823
Internet Address (URL): www.ldbc.gov.wales
Electronic access to information: www.sell2wales.gov.wales

1.2 Address from which further information may be obtained:
Official Name: Local Democracy and Boundary Commission for Wales
Postal Address: Hastings House, Fitzalan Court,
Town: Cardiff
Postal Code: CF24 0BL
Country: UK
For the attention of: David Carr
Telephone: +44 2920464819
E-Mail: corporate@boundaries.wales
Fax: +44 2920464823
Internet Address (URL): www.ldbc.gov.wales

1.3 Completed documents must be returned to:
Official Name: Local Democracy and Boundary Commission for Wales
Postal Address: Hastings House, Fitzalan Court,
Town: Cardiff
Postal Code: CF24 0BL
Country: UK
For the attention of: David Burley
Telephone: +44 2920464819
E-Mail: corporate@boundaries.wales
Fax: +44 2920464823
Internet Address (URL): www.ldbc.gov.wales

2 Contract Details

2.1 Title

Provision of Accounting Services / Darparu Gwasanaethau Cyfrifyddu

2.2 Description of the goods or services required

Services Required

i) book-keeping and accounting;

ii) preparation of monthly payroll for about fifteen to twenty-one employees;

iii) processing employees’ travel and subsistence claims;

iv) reporting monthly expenditure against budget for the year and, in conjunction with the Commission’s Finance Manager, calculating the amount of Grant-in-Aid required for the operation of the Commission in the coming month;

v) managing the Commission’s bank account and preparing bank reconciliations;

vi) preparing any necessary monthly and annual returns for HMRC (the Commission is not registered for VAT);

vii) preparation of trial balance and annual accounts in International Financial Reporting Standards (IFRS) format including any annual changes required by HM Treasury, the Welsh Government and the Wales Audit Office with the agreement of the Auditor General for Wales. Incorporating into the annual accounts any changes or audit adjustments deemed necessary by the Wales Audit Office; and

viii) liaison with the Commission’s internal and external auditors including attending at least one audit committee meeting per year.

The Commission has a computerised system of recording invoices and payments utilising Sage and Microsoft Office Excel software, which produces financial information for management purposes. It would be beneficial if you are able to devise a method of working or to design and implement a simple accounting system which integrates with this system.

The assignment will run for five years from 1 April 2019 (and include the preparation of the annual accounts for 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-23 and 2023-24 for audit by the Wales Audit Office). The Commission’s accounts have to be submitted by mid May each year for audit by the Wales Audit Office. You are requested to give an undertaking in your tender that you will meet this deadline.

======================================================================

Gwasanaethau sydd eu hangen

i) cadw cyfrifon a chyfrifyddu;

ii) paratoi’r gyflogres fisol ar gyfer tua phymtheg i un ar hugain o gyflogeion;

iii) prosesu hawliadau teithio a chynhaliaeth cyflogeion;

iv) adrodd ar wariant misol yn erbyn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ac, ar y cyd â Rheolwr Cyllid y Comisiwn, cyfrifo swm y cymorth grant sydd ei angen i weithredu’r Comisiwn yn y mis sydd i ddod;

v) rheoli cyfrif banc y Comisiwn a pharatoi cysoniadau banc;

vi) paratoi unrhyw adroddiadau misol a blynyddol angenrheidiol ar gyfer Cyllid a Thollau EM (nid yw’r Comisiwn wedi’i gofrestru ar gyfer TAW);

vii) paratoi mantolen brawf a chyfrifon blynyddol ar ffurf Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol (IFRS), gan gynnwys unrhyw newidiadau blynyddol sydd eu hangen ar Drysorlys EM, Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, gyda chytundeb Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cynnwys unrhyw newidiadau neu addasiadau archwilio sy’n angenrheidiol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn y cyfrifon blynyddol; a

viii) chysylltu ag archwilwyr mewnol ac allanol y Comisiwn, gan gynnwys mynychu o leiaf un o gyfarfodydd y pwyllgor archwilio bob blwyddyn.

Mae gan y Comisiwn system gyfrifiadurol ar gyfer cofnodi anfonebau a thaliadau gan ddefnyddio meddalwedd Sage a Microsoft Office Excel, sy’n cynhyrchu gwybodaeth ariannol at ddibenion rheoli. Byddai’n fuddiol pe gallech lunio dull gweithio neu ddylunio a gweithredu system gyfrifyddu syml sy’n integreiddio â’r system hon.

Bydd yr aseiniad yn para pum mlynedd o 1 Ebrill 2019 (ac yn cynnwys paratoi’r cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-23 a 2023-24 i’w harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru). Rhaid i gyfrifon y Comisiwn gael eu cyflwyno erbyn ganol mis Mai bob blwyddyn i’w harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru. Gofynnir i chi roi ymrwymiad yn eich tendr y byddwch yn bodloni’r terfyn amser hwn.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=89035.

2.3 Notice Coding and Classification:
Code Description
79200000 Accounting, auditing and fiscal services
79210000 Accounting and auditing services
79211000 Accounting services
79211100 Bookkeeping services
79211200 Compilation of financial statements services

Code Location
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4 Total quantity or scope of tender

The Commission is funded by Grant-in-Aid from the Welsh Government. Its budget for its financial year starting on 6 April 2019 is expected to be in the region of £970,000. The Commission’s expenditure is almost wholly on salaries, accommodation expenses, travel and subsistence and running expenses associated with its programme of reviews. The total number of Members of the Commission and their staff is 21 and is expected to remain approximately at that level.


======================================================================


Caiff y Comisiwn ei noddi gan gymorth grant gan Lywodraeth Cymru. Disgwylir i’w gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 6 Ebrill 2019 fod oddeutu £970,000. Mae’r Comisiwn yn gwario bron yn gyfan gwbl ar gyflogau, treuliau llety, teithio a chynhaliaeth a chostau rhedeg sy’n gysylltiedig â’i raglen arolygon. Cyfanswm nifer Aelodau’r Comisiwn a’u staff yw 21, a disgwylir iddynt aros o gwmpas y lefel honno.

3 Conditions for Participation

3.1 Minimum standards and qualification required

4 Administrative Information

4.1 Type of Procedure

Single stage - Any candidate may submit a tender.

4.2 Reference number attributed to the notice by the contracting authority

PRO/6/7/1

4.3 Time Limits
Time-limit for receipt of completed tenders
28-02-2019 Time 14:00

Estimated award date
15-03-2019

4.5 Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up
EN
Welsh

4.6 Tender Submission Postbox

5 Other Information

5.1 Additional Information


(WA Ref:89035)

5.2 Additional Documentation

Section A - Specification

Section B - Instructions to Bidders

Section C - Price Schedule

Section D - Declaration

Conditions of Contract Services_e

Adran A - Manyleb Argraffu

Adran B - Cyfarwyddiadau I Ymgeiswyr

Adran C - Rhestr Brisiau

Adran Ch - Datganiad

Amodau Contract - Conditions of Contract Services_c

Section A - Specification

Section B - Instructions to Bidders

Section C - Price Schedule

Section D - Declaration

Conditions of Contract Services_e

Adran A - Manyleb Argraffu

Adran B - Cyfarwyddiadau I Ymgeiswyr

Adran C - Rhestr Brisiau

Adran Ch - Datganiad

Amodau Contract - Conditions of Contract Services_c

5.3 Publication date of this notice
21-01-2019

CPV Codes
Code;79200000;79210000;79211000;79211100;79211200 Description;Accounting, auditing and fiscal services;Accounting and auditing services;Accounting services;Bookkeeping services;Compilation of financial statements services

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions