Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Galați: General construction work for pipelines
OJEU (High Value) 526318-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-06
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Apă Canal S.A.
National registration number: RO 16914128
Postal address: Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2
Town: Galați
Postal code: 800058
Country: RO
Contact person: Carmen Condurache
Telephone: +40 236473380
E-mail: dipachizitii@apa-canal.ro
Fax: +40 236473367
NUTS code: RO224
Main address (URL): www.apa-canal.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100262729

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

GL-CL-09 – lucrări de apă și apă uzată în aria de operare

Reference number: 16914128_2019_PAAPD1094771

II.1.4) Short description

Proiectare si executie lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de apa si canalizare, statii pompare apa uzata, bransamente, racorduri, subtraversari etc. in conformitate cu caietul de sarcini, intocmire documentatii pentru obtinere avize si autorizatii etc. in orasul Beresti si comunele Beresti Meria, Sendreni, Branistea, Independenta, Piscu, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Movileni, Cosmesti si Smardan, judetul Galati.

Proiectare si executie sistem alimentare cu apa si canalizare care include:

— extindere retea de distributie apa – 18 026 km,

— instrumentatie pentru transmitere date in SCADA Apa,

— reabilitare si extindere retea de canalizare – 36 275 km inclusiv conductele de refulare de la S.P.A.U.,

— constructire statii de pompare apa uzata – 9 buc.,

— instrumentatie pentru transmitere date in SCADA Canalizare.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturil […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 29875673

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO224
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Galati.

II.1.4) Short description

Proiectare si executie lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de apa si canalizare, statii pompare apa uzata, bransamente, racorduri, subtraversari si supratraversari etc. in conformitate cu caietul de sarcini, intocmire documentatii pentru obtinere avize si autorizatii etc. in orasul Beresti si comunele Beresti Meria, Sendreni, Branistea, Independenta, Piscu, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Movileni, Cosmesti si Smardan, judetul Galati.

Proiectare si executie sistem alimentare cu apa si canalizare care include:

— extindere retea de distributie apa – 18 026 km,

— instrumentatie pentru transmitere date in SCADA Apa,

— reabilitare si extindere retea de canalizare – 36 275 km inclusiv conductele de refulare de la S.P.A.U.,

— constructire statii de pompare apa uzata – 9 buc.,

— instrumentatie pentru transmitere date in SCADA Canalizare.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Durata perioadei de garantie – P2
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati in perioada 2014-2020 - Cod SMIS 2014+ 108495


Additional information:

Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.), Axa Prioritară 3 – dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta nr. 1: ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic si a celor ce au putere de reprezentare, si de decizie si de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Nota 1: orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art. 184 din Legea 99/2016.

Nota 2: formularele si/sau documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Cerinta nr. 2: evitarea conflictului de interese – Formular nr. 13.

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

1) Gelu Stan, director general;

2) Aurel Condurache, director tehnic Productie;

3) Viviana Tanu, director economic;

4) Cazan Violeta, Departament Juridic;

5) Condurache Mariana Carmen, sef Departament Implementare Proiecte;

6) Corpaci Emil, Departament Implementare Proiecte;

7) Smadu Mirela Georgeta, sef Serviciul Achizitii;

8) Negrau Carmen, Serviciul Financiar Contabilitate;

9) Burdusa Simon […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani de referinta (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 45 000 000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara.

Tert sustinator. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre 1 sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic, tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat si terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex., rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu).

Nota: in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.

Tertul sustinator. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex., rapoarte de audit financiar întocmite de entități specializate, sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al terțului susținător, completat conform Formularului nr. 3 – „Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului”. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara in conformitate cu art. 192 lit. a) din Legea nr. 99/2016. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca au dus la bun sfarsit/finalizat, in ultimii 5 ani, la nivelul a maxim 5 contracte, lucrari de construire/reabilitare/modernizare/extindere retele de apa/analizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide/lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane, in valoare cumulata de minim 27 500 000 RON fara TVA.

Nota:

1) Prin „lucrari duse la bun sfârsit” în cadrul perioadei de 5 ani calculată conform art. 13, se întelege:

(a) lucrări recepţionate, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau

(b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor sau

(c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.

2) Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului de depunere a ofertelor;

3) Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre 1 sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor (Formular nr. 6). Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE – partea IV: „Criterii de selectie”, sectiunea C: „Capacitatea tehnica si profesionala” in DUAE (raspuns), rubrica „Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat” de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti informatii cum ar fi: obiectul contractului, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: pentru contractele de lucrari: extrase relevante ale contractului/documente/ certificate (ex., procesul-verbal de recepție finală/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, certificate de predare-primire, recomandări, certificări de bună execuție, certificate constatatoare) care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului), locul execuției lucrărilor si partea efectiv executata in contract (ca lider, asociat, subcontractant). Vor fi acceptate documente care atesta atat lucrarile receptionate partial, cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirmă recepţionarea respectivelor lucrări în perioada de referinţă, luand in calcul toată valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condiţiile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construcţie cu funcţionalitate independentă. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.

Nota: in cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informaţii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR.

Tertul sustinator. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare (Formular nr. 5), cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a fi prestate/executate de catre subcontractant/subcontractanti. Nedepunerea odată cu oferta a acordului de subcontractare, constituie temei pentru solicitarea de clarificari.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

III.1.6.a) Garantie de participare.

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot. nr. 394/2016, în cuantum de 298 000 RON. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar, aceasta trebuie virata in contul Apa Canal S.A.: RO 11 RNCB 0141 0328 6098 0001 deschis la BCR Sucursala Galati. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SICAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formularul nr. 1. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR publicat cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.

Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hotărârea 394 / 2016.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale din 2.6.2016, aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii şi devine anexă la contract.

Garantia de buna executie se constituie la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent.

Pentru constituirea garantiei de buna executie sub forma unui instrument de garantare ofertantul va respecta modelul Formular nr. 2.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

— Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie documentatia de atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta documentatie,

— Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta,

— Entitatea contractanta va organiza, pentru toți operatorii economici interesați să participe la procedură, vizitarea amplasamentelor în care vor fi executate lucrările ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces-verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta,

— Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica,

— Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP,

— Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana,

— Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice,

— Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro,

— Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SICAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica,

— În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română,

— In situatia in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si obtine cel mai mare punctaj total,

— Durata contractului de executie este de 20 luni (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor).

Durata perioadei de garantie este de minim 36 luni.

Nota: avand in vedere faptul că începând cu data de 8.4.2019 în SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si ghidului de utilizare.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Apă Canal S.A. Galați – Departament Juridic
Postal address: Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2
Town: Galați
Postal code: 800058
Country: RO
Telephone: +40 236473380
E-mail: office@apa-canal.ro
Fax: +40 236473367
URL: www.apa-canal.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-04

English Language Unavailable

CPV Codes
45231100; 45231300; 45232152; 71322000; General construction work for pipelines; Construction work for water and sewage pipelines; Pumping station construction work; Engineering design services for the construction of civil engineering works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions