Poland-Warsaw: Engineering works and construction works

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Engineering works and construction works
OJEU (High Value) 526696-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-07
Deadline 2019-12-19 12:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Sylwia Wysocka
E-mail: projektBS@wody.gov.pl
NUTS code: PL424
Main address (URL): www.szczecin.wody.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.szczecin.wody.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Postal address: ul. Teofila Firlika 19
Town: Szczecin
Postal code: 71-637
Country: PL
Contact person: Sylwia Wysocka
E-mail: sylwia.wysocka@wody.gov.pl
NUTS code: PL424
Main address (URL): www.szczecin.wody.gov.pl
I.3.8) to the following address:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Postal address: ul. Teofila Firlika 19
Town: Szczecin
Postal code: 71-637
Country: PL
Contact person: Sylwia Wysocka
E-mail: sylwia.wysocka@wodyy.gov.pl
NUTS code: PL424
Main address (URL): www.szczecin.wody.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna
I.5.2) Other activity -
gospodarka wodna i utrzymanie wód

Section II: Object of Contract


Title:

Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie

Reference number: 1B.5/1

II.1.4) Short description

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie. Zamawiający przewiduje finansowanie zamówienia ze źródeł PKP PLK S.A., ze środków budżetu państwa, ze środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczpospolitej przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD) oraz przez Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamierza przeprowadzić wstępną kwalifikację (prekwalifikację) wykonawców i/lub firm dla kontraktu 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 15400000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

województwo zachodniopomorskie

II.1.4) Short description

Przedmiotem inwestycji pn. „Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie” jest w szczególności przebudowa mostu kolejowego polegająca na rozbiórce trzech stałych przęseł istniejącego mostu kolejowego przecinającego drogę wodną wraz z podporami oraz na budowie nowego mostu kolejowego w nowym śladzie, wraz z przebudową infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu. Inwestycja obejmuje zakresem odcinki linii kolejowej 273 i 428.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 15400000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach prekwalifikacyjnych

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach prekwalifikacyjnych

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach prekwalifikacyjnych

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach prekwalifikacyjnych

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach prekwalifikacyjnych


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-19
IV.02.02) Local time 12:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-07-31IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3

Section V: Complementary informationAdditional information:

Niniejsze zaproszenie do prekwalifikacji zostało poprzedzone ogólnym ogłoszeniem o przetargu dotyczącym tego projektu, które ukazało się w Development Business nr WB3345-07/15 z dnia 23.7.2015 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zamierza przeprowadzić wstępną kwalifikację (prekwalifikację) wykonawców i/lub firm dla Kontraktu 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie. Przewiduje się, że zaproszenie do składania ofert zostanie wydane w lipcu 2020 r.

Prekwalifikacja będzie przeprowadzona zgodnie z procedurami prekwalifikacyjnymi określonymi w Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, styczeń 2011, rewizja z lipca 2014 r., i jest ona otwarta dla wszystkich wnioskodawców/oferentów z kwalifikujących się krajów, zgodnie z tym, co jest określone w wyżej wymienionej Instrukcji.

Zainteresowani, kwalifikujący się wnioskodawcy/oferenci mogą uzyskać dalsze informacje oraz przejrzeć dokumenty prekwalifikacyjne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie pod poniższym adresem:

ul. Teofila Firlika 19, pok. 403

Miasto: Szczecin

Kod pocztowy: 71-637

W godzinach urzędowania od 7:00 do 15:00.

Zainteresowani wnioskodawcy mogą nabyć komplet dokumentów prekwalifikacyjnych w języku angielskim i/lub polskim poprzez przesłanie na adres Zamawiającego pisemnego wniosku ze wskazaniem:

a) wersji językowej,

b) adresu do wysyłki, to jest adresu pocztowego, na który zostanie wysłany przesyłką kurierską (na koszt odbiorcy) komplet dokumentów prekwalifikacyjnych.

Istnieje możliwość uzyskania wersji edytowalnej (format MS Word) formularzy wniosku – sekcja IV dokumentów prekwalifikacyjnych w ww. postępowaniu poprzez przesłanie na adres Zamawiającego odpowiedniego wniosku ze wskazaniem:

a) wersji językowej,

b) formy przekazania dokumentu: drogą mailową lub przesyłka kurierska (na koszt odbiorcy), zawierająca nośnik DVD/CD z edytowalną wersją formularza,

c) adresu do wysyłki, to jest zgodnie z wyborem potencjalnego Wnioskodawcy: adresu e-mail lub adresu pocztowego, na który zostanie wysłany przesyłką kurierską (na koszt odbiorcy), nośnik CD lub DVD zawierający formularz w formie edytowalnej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją edytowalną formularza a przekazanym kompletem dokumentów prekwalifikacyjnych obowiązuje wersja pisemna.

Dokumenty będą przesłane kurierem na koszt wnioskodawcy. Odbiór osobisty dokumentów prekwalifikacyjnych będzie możliwy w siedzibie RZGW w Szczecinie pod wskazanym poniżej adresem.

Wnioski o prekwalifikację powinny być złożone w zapieczętowanych kopertach i dostarczone na poniższy adres do dnia 19.12.2019 r. do godziny 12:00 i oznaczone tytułem „Aplikacje do prekwalifikacji do Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły projekt ID P147460 – kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosków złożonych po terminie.

Ze względu na brak możliwości zamieszczenia niestandardowego ogłoszenia, zgodnie z informacją otrzymaną w Urzędzie Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, iż:

a) informacji opublikowanych w punktach II.1.6) oraz II.1.2 nie należy brać pod uwagę (nie mają zastosowania w przypadku niniejszego zamówienia lub nie określa się ich na tym etapie postępowania),

b) informacji opublikowanych w punktach II.2.7, II.2.9, IV.2.6 nie należy brać pod uwagę, właściwa informacja odnośnie tych punktów brzmi następująco:

— pkt II.2.7): na tym etapie postępowania podano szacunkowy czas trwania zamówienia,

— pkt II.2.9): nie ogranicza się liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu,

— pkt IV.2.6): na tym etapie postępowania nie określa się terminu związania ofertą.

Postępowanie prowadzi jednostka realizująca projekt.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z działem VI ustawy Pzp – środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-04

English Language Unavailable

CPV Codes
45220000; 45221100; 45221120; 45234000; Engineering works and construction works; Construction work for bridges; Viaduct construction work; Construction work for railways and cable transport systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions