Bulgaria-Batak: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Batak: Electricity
OJEU (High Value) 527124-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-07
Deadline 2019-12-06 16:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: ЮЦДП, ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна“
National registration number: 2016195800401
Postal address: обл. Пазарджик, общ. Батак, м. Широка поляна
Town: Батак
Postal code: 4580
Country: BG
Contact person: Георги Карамихайлов — юрисконсулт
Telephone: +359 359889001631
E-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com
Fax: +359 359035532168
NUTS code: BG423
Main address (URL): http://ucdp-smolian.com
Address of the buyer profile (URL): http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3453

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=3453

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
дейности по чл. 165 от ЗГ и чл. 9, ал. 1—9 от ЗЛОД

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“


II.1.4) Short description

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“.

Мястото за изпълнение на поръчката са обекти изчерпателно изброени в техническата спецификация — приложение № 1 към документацията.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 135000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG423
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Обектите за доставка на електрическа енергия са посочени в техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

II.1.4) Short description

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 36 месеца за нуждите на ТП „ДЛС Широка поляна“

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 135000
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност не е изчерпана, договорът продължава своето действие до сключване на нов договор, но не повече от 6 месеца.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки, и обявените изисквания от възложителя в документацията за участие. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Енергиен системен оператор“ ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/ EIC код и със статус „активен“. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/ EIC код и статус „активен“.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

А. Участникът следва да има валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността „координатор на балансираща група“, издаден от КЕВР, в съответствие със Закона за енергетиката.

Б. Участникът следва да е вписан в регистъра на „Енергиен системен оператор“ ЕАД на търговските участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“.

В. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“.

III.2.2) Contract performance conditions

Съгласно техническата спецификация към документацията на обществената поръчка


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-06
IV.02.02) Local time 16:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-09
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Офертите ще бъдат отворени в административната сградата на ТП „ДЛС Широка поляна“ с адрес гр. Батак, м. Широка поляна.


Additional information:

Отварянето на офертите е публично на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

При сключване на договора участникът е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата стойност на договора.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Сроковете за подаване на жалба са конкретизирани в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-05

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions