Romania-Bucharest: Paper sterilisation pouches or wraps

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Bucharest: Paper sterilisation pouches or wraps
OJEU (High Value) 529418-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-12 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Spitalul Universitar de Urgență București
National registration number: 4283570
Postal address: Str. Independenţei nr. 169
Town: Bucureşti
Postal code: 050098
Country: RO
Contact person: Cătălin Gontariu
Telephone: +40 213128104
E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
Fax: +40 213180554
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.suub.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100264756

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Unitate sanitară

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare kit-uri sterilizare

Reference number: 4283570/2019/173

II.1.4) Short description

Codul unic de identificare atribuit prezentei proceduri: 4283570/2019/173.

Termenul de solicitare de clarificari este de 19 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Termenul de raspuns la clarificari este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Acord-cadru de furnizare kit-uri sterilizare conform specificatiilor si cantitatilor din caietul de sarcini cu o durată de 48 luni.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 5519570.4

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Benzi adezive, indicatori, teste pentru sterilizare

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti cu sediul in Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Bucuresti.

II.1.4) Short description

Specificatiile tehnice ce definesc produsele din lotul 1 si cantitatile pentru fiecare produs sunt precizate in caietul de sarcini.

Valoare minima contract subsecvent: 7 453,40 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent: 10 344,30 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru: 357 763,20 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru: 496 526,40 RON fara TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Oferta tehnica
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
Value excluding VAT: RON 496526.40
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Kituri sterilizare

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti cu sediul in Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Bucuresti.

II.1.4) Short description

Specificatiile tehnice ce definesc produsele din lotul 1 si cantitatile pentru fiecare produs sunt precizate in caietul de sarcini.

Valoare minima contract subsecvent: 59 895,90 RON fara TVA.

Valoare maxima contract subsecvent: 104 646,75 RON fara TVA.

Valoare minima acord-cadru: 2 875 003,20 RON fara TVA.

Valoare maxima acord-cadru: 5 023 044,00 RON fara TVA.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Oferta tehnică
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
Value excluding VAT: RON 5023044
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta nr. 1: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3: declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire si se va atasa declaratia in SICAP odata cu DUAE.

Persoane cu functie de decizie din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti:

— sef de lucrari dr. Adriana Elena Nica, manager,

— Ccnf. Dorin Ionescu, director medical,

— ec. Georgeta Stan, director financiar-contabil,

— as. pr. Speranta Turchina, director de ingrijiri.

Cerinta nr. 4: indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita ofertantilor clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, dupa caz) prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente:

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sun aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat.

In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 sau orice alte documente edificatoare.

Pentru persoane juridice straine: operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta.

Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite obligatoriu de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante si […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Loturile 1, 2. Specificati cifra de afaceri medie anuala. Situatia economica si financiara a operatorului economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, respectiv cifra de afaceri anuala pe ultimii 3 ani: 2016, 2017 si 2018. Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza prin completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Ofertantii vor face dovada (printr-un contract sau mai multe) ca in ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) au inregistrat o cifra de afaceri medie anuala care este cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent per fiecare lot in parte. Valoarea în euro pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: cursul mediu leu/euro 2016 = 4,4907 RON; cursul mediu leu/euro 2017 = 4,5229 RON; cursul mediu leu/euro 2018 = 4,6535 RON. Liderul asociatiei, singur sau împreuna cu asociatii si tertii sustinatori (dupa caz), trebuie sa asigure aceasta medie a cifrei de afaceri anuale. Pentru echivalarea unei cifre de afaceri declarata în alta moneda decât leul si euro, se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta, comunicat de BNR. Nivelul mediu al cifrei de afaceri a fost stabilit în funcție de valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent și având în vedere prevederile art. 175 alin. (2) lit. a) si art.180 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ofertantantii clasati pe locul I, II si III vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante, dupa aplicarea criteriului de atribuire si inainte de incheierea raportului procedurii de atribuire, documente justificative in sustinerea celor declarate in DUAE si anume: bilant contabil 2016, 2017 si 2018 sau extrase din acesta/orice alte documente fiscale sau financiare care sa dovedeasca realitatea celor declarate in DUAE.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele livrari de produse similar sau superioare celor care fac obiectul contractului de furnizare kit-uri de sterilizare, livrate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative (certificate/documente/contracte/procese-verbale) care sa probeze cele asumate in DUAE vor fi solicitate ofertantilor clasati pe locul I, II si III la solicitarea autoritatii contractante, pana la finalizarea procedurii.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, astfel: certificari/documente pentru produsele similare sau superioare cu cele ce constituie obiectul acordului-cadru. Respectivele certificari vor trebui sa indice:

(a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

(c) valoarea in lei fara TVA,

(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de livrare) in care s-a executat contractul,

(e) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit.

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor din caietul de sarcini, în acest sens, ofertantul având obligația de a prezenta în propunerea tehnică toate caracteristicile solicitate, precum și de a-și asuma toate celelalte cerințe din caietul de sarcini/lot. Ofertanți vor prezenta în cadrul acestui capitol inclusiv Formularul denumit „Tabel de concordanță și tabel detalii producător” de la capitolul „Formulare”. Demonstrarea conformității cu specificațiile tehnice se va face prin trimitere, rând cu rând, către documentele emise de producător: instrucțiuni/manual de utilizare așa cum sunt ele atașate produselor ce sunt ofertate, broșuri/cataloage originale însușite de către producător și/sau purtand viza acestuia (semnătură și stampilă), cu indicarea paginii unde sunt confirmate cele declarate de către ofertant. Se va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective. Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul „conform caietului de sarcini”, „ne însușim caietul de sarcini” ș.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmând a conduce la declararea acesteia ca neconformă. Propunerea tehnică nu trebuie să aibă caracter general. Specificațiile tehnice ale produselor prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale și reprezintă condiție obligatorie, în cazul nerespectării acestora, ofertele vor fi declarate neconforme.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-12
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-12
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-12
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP www.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul-cadru cu operatorii ecomomici situati pe locul I, II si III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel: in cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP 2 sau mai multe oferte admisibile cu punctaje egale la ofertantii clasati pe locul 1, 2 si 3 autoritatea contractanta va transmite prin intermediul SICAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. În cazul pastrarii egalitatii si dupa prima solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP, autoritatea contractanta va transmite din nou prin intermediul SICAP, o noua solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale). În cazul pastrarii egalitatii si dupa a 2-a solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in SICAP procedura de atribuire pentru lotul respectiv se anuleaza. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

In conformitate cu Legea nr. 101/2016 din 19.5.2016, privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Spitalul Universitar de Urgență București – Serviciul Juridic
Postal address: Splaiul Independenței nr. 169, sector 5
Town: București
Postal code: 050098
Country: RO
Telephone: +40 213141500
E-mail: juridic@suub.ro, achizitiipublice.suub@gmail.com
Fax: +40 213141500
URL: www.suub.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-05

English Language Unavailable

CPV Codes
33198200; Paper sterilisation pouches or wraps;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions