Poland-Gromnik: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gromnik: Forestry services
OJEU (High Value) 530262-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-10 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Postal address: Generała Andersa 1
Town: Gromnik
Postal code: 33-180
Country: PL
Contact person: Piotr Pogoda
Telephone: +48 146515081
E-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 146514205
NUTS code: PL217
Main address (URL): www.gromnik.krakow.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gromnik w roku 2020

Reference number: SA.270.20.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Gromnik w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1– rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 2216168.44

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Leśnictwo Bogoniowice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Bogoniowice

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr I są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Bogoniowice w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 4 700 PLN.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa) Pzp.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo „jakości”.

4. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO - patrz: Rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Leśnictwo Bieśnik

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Bieśnik

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr II są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Bieśnik w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 5700 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Leśnictwo Kąśna Górna

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Kąśna Górna

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr III są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Kąśna Górna w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 9200 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Leśnictwo Burzyn

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Burzyn

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr IV są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Burzyn w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 5400 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Leśnictwo Bistuszowa

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Bistuszowa

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr V są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Bistuszowa w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 8400 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Leśnictwo Pleśna

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Pleśna

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr VI są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Pleśna w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 9500 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Leśnictwo Zalasowa

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Zalasowa

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr VII są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Zalasowa w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 8800 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Description: Item/Lot 8
Title:

Leśnictwo Skrzyszów

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL217
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar leśnictwa Skrzyszów

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem Zamówienia w części nr VIII są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie leśnictwa Skrzyszów w roku 2020.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2– strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna

3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1-3.3 mają charakter szacunkowy.

4. Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład Przedmiotu Zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących Przedmiot Zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania Przedmiotu Zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w Przedmiocie Zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach Przedmiotu Zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

8.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących Przedmiot niniejszego Zamówienia.

Zamówienia, o których mowa w pkt 8 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów leśnych i gospodarki łąkowo-rolnej, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w zał. nr 3 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonawstwa, zawarty został w zał. nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 8 nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP-patrz Rozdział 5 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (pozyskanie drewna)
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie Przedmiotu Zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości Przedmiotu Zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Additional information:

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 4400 zł.

2. Stosowana będzie procedura odwrócona o której mowa w art. 24 aa) PZP.

3. Z sekcji II.2.5 wykreśla się słowo jakości.

4.Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl.

Szczegóły dot. RODO-patrz rozdział 18 SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 –8 PZP.

3.Oferta musi zawierać:

1) formularz Oferty (wzór załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2) pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

5) JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

6) JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności,w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

7) JEDZ dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

8) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

9) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl. W formularzu Oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

4.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie przedkłada:

— wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,-zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego,

— oświadczenia w sprawie braku podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 PZP. Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

2. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

— dla Pakietu I: 76 000 zł

— dla Pakietu II: 93 000 zł

— dla Pakietu III: 149 000zł

— dla Pakietu IV: 87 000 zł

— dla Pakietu V: 136 000 zł

— dla Pakietu VI: 155 000 zł

— dla Pakietu VII: 144 000 zł

— dla Pakietu VIII: 72 000 zł

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (Część IV lit. B pkt 6) następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę,którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

4. Dokumenty potwierdzające warunek (składane na wezwanie z art. 26 ust 1 PZP) to informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści dokumentu musi wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek dotyczący doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę brutto nie mniejszą niż: Pakiet I: 255000 zł, Pakiet II: 309000 zł, Pakiet III: 498000 zł, Pakiet IV: 291000 zł, Pakiet V: 454000 zł, Pakiet VI: 516000 zł, Pakiet VII: 479000 zł, Pakiet VIII: 240000 zł.

2. Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

— dla Pakietu I i VIIII

a)co najmniej 1 szt. ciągnik zrywkowy lub 1 szt. ciągnik przystosowanych do zrywki drewna,

b)co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy,

c)co najmniej 2 szt. pilarek,

d) co najmniej 1 szt.przyczepa samozaładowcza

— dla Pakietu II,IV,V,VI

a)co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub 2 szt. ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b)co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy,

c) co najmniej 3 szt. pilarek,

d) co najmniej 1szt.przyczepa samozaładowcza

— dla Pakietu III,VII

a)co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub 2 szt. ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b)co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy,

c)co najmniej 4 szt. pilarek,

d) co najmniej 1szt.przyczepa samozaładowcza

3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a)co najmniej:

— 2 (Pakiet I,VIII),

— 3 (Pakiet II, IV,V,VI),

— 4(Pakiet III,VII)

Osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej,

b)co najmniej 1 (Pakiet I-VIII) osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin,

c) co najmniej:

— 2 (Pakiet I, VIII),

— 3 (Pakiet II-VII) osobami uprawnionymi do pracy ciągnikami.

Przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość, aby osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi mogła wykonywać również inne prace w danym pakiecie.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (doświadczenie:Część IV lit. C pkt 1b,potencjał techniczny:Części IV lit. C pkt 9, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:Część IV lit. C pkt 2) następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę,którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.Dokumenty potwierdzające warunek (składane na wezwanie z art. 26 ust 1 PZP):

— wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

— wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

III.2.2) Contract performance conditions

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 13 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 1 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-10
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-02-07
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-10
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gromnik

ul. Generała Andersa 1

33-180 Gromnik

Świetlica - pokój nr 11


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pozyskanie i zrywkę surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 7.1. lit. g)-i) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) o których mowa w pkt 7.1. lit. j) SIWZ składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

4. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 ppkt 1 lit. (a) oraz w pkt 3 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 ppkt 1) lit. (b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio.

6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1 litera j) SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.Postanowienia pkt 4 stosuje się odpowiednio.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, zdanie drugie, Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-04

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions