Czechia-Prague: Provision of language courses

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Provision of language courses
OJEU (High Value) 530450-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Česká národní banka
National registration number: 48136450
Postal address: Na Příkopě 28
Town: Praha 1
Postal code: 115 03
Country: CZ
Contact person: Mgr. Ondřej Pavelka
Telephone: +420 224413734
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): www.cnb.cz
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.cnb.cz

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ezak.cnb.cz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ezak.cnb.cz
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB

Reference number: 19061

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních a blended kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky a zajištění intenzivních kurzů zejména v letních měsících.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění učebnic. Ty budou pořízeny studenty na jejich vlastní náklady.

Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou, se zahájením plnění od 1.9.2020.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Plnění bude probíhat v budově ústředí zadavatele v Praze (podstatná část) a na dislokovaných pracovištích zadavatele v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních a blended kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky a zajištění intenzivních kurzů zejména v letních měsících.

Předmětem veřejné zakázky není zajištění učebnic. Ty budou pořízeny studenty na jejich vlastní náklady.

Smlouva s vybraným dodavatelem na předmět této veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou, se zahájením plnění od 1.9.2020.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita nabízeného plnění
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší informace k hodnocení nabídek viz bod 6 ZD.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 77 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje [k prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona].

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Na Příkopě 28, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.


Additional information:

V souvislosti s podáním pouze elektronických nabídek se veřejné otevírání nabídek nekoná. Otevírání nabídek bude provedeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-05

English Language Unavailable

CPV Codes
80580000; Provision of language courses;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions