Finland-Helsinki: Legal services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Finland-Helsinki: Legal services
OJEU (High Value) 531395-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-09 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä
National registration number: 2274586-3
Postal address: Opastinsilta 6A, PL 100, HSL
Town: Helsinki
Postal code: 00077
Country: FI
E-mail: hankinnat@hsl.fi
NUTS code: FI1B
Main address (URL): https://www.hsl.fi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=254026&tpk=100a0781-3181-47c2-81e9-b91979f4534f

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=254026&tpk=100a0781-3181-47c2-81e9-b91979f4534f


Section II: Object of Contract


Title:

Juridisten palvelujen ja hankintasuunnittelun puitejärjestely

Reference number: 317/02.08.00.00/2019

II.1.4) Short description

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (jäljempänä HSL tai tilaaja) pyytää tarjousta hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena ovat tilaajan tarvitsemat asiantuntijapalvelut:

A: Hankintajuridiset palvelut

B: Muut juridiset palvelut

C: Hankintasuunnittelupalvelu.

Hankinnankohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tämän asiakirjan kohdassa II.2) Kuvaus.

Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 2. Asiantuntijoita koskevat vähimmäisvaatimukset.

Osatarjoukset:

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan:

a) Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut

b) Muut juridiset asiantuntijapalvelut

c) Hankintasuunnittelu.

Tarjouksen voi tehdä yhdestä tai useammasta osasta.

Tilaaja valitsee kaikkiin osiin 1–5 toimittajaa, joiden kanssa se tekee puitesopimuksen.

Hankintayksikön tavoitteena on aloittaa sopimuskausi helmikuussa 2020.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots -

Sopimuksissa voi yhdistää osat A, B ja C, jos tarjoaja tulee valituksi useampaan kuin yhteen osa-alueeseen, voidaan tarjoajan kanssa solmia yksi (1) kattaen kaikki osa-alueet.


Description: Item/Lot 1
Title:

Osa A. Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut

II.2.1) Lot No: Osa A
NUTS code: FI1B
II.1.4) Short description

Tarjoukset valitaan ja vertaillaan erikseen osien A, B ja C osalta.

Osa A, Hankintajuridiset asiantuntijapalvelut:

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema hankintaoikeudellinen asiantuntijapalvelu. Hankittaviin palveluihin kuuluvat hankintajuridiset toimeksiannot, mm.:

1) Avustaminen tarjouskilpailujen toteuttamisessa kokonaisvaltaisesti. Valittu palveluntuottaja mm. osallistuu hankintaprosessien suunnitteluun, hankintaprosessin asiakirjojen laatimiseen ja hankintaprosessin läpiviemiseen osallistumalla mm. neuvottelumenettelyihin, hankintasopimusten tekemiseen ja sopimusneuvotteluihin

2) Avustaminen sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa sopimuskauden aikana

3) Mahdollisuus järjestää HSL:n henkilöstölle koulutustilaisuuksia

4) Avustaminen hankintasopimusten kehittämisessä

5) Hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien lausuntojen ja muistioiden laatiminen

6) Asiamiehenä toimiminen mahdollisissa hankintaprosessiin liittyvissä oikeudenkäynneissä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä avustaminen hankintaoikaisuvaatimusten käsittelyssä

7) Asiamiehenä toimiminen hankintoihin liittyvissä sopimusriidoissa yleisissä tuomioistuimissa.

Hankinta voi sisältää myös muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien juridisten palvelujen tuottamiseen.

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijoiden kokemus julkisista hankinnoista, yhteensä 35 %. Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit). Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta julkisista hankinnoista

– Kokemusta neuvottelumenettelystä ja/tai kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

– Muu osoitettavissa oleva hankintajuridiikan asiantuntijuus (esim. kirjallisuuden tuottaminen, lainsäädännön valmisteluun osallistuminen)

– Kokemusta toimittajarekistereistä, innovaatiokumppanuudesta, dynaamisesta hankintamenettelystä ja/tai sähköisestä huutokaupasta

– Kokemusta käyttöoikeussopimuksista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ICT-hankinnoista.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Laatu
Weighting: 35
Cost/Price
Weighting: 65
II.02.07) Duration in months 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Osa B, Muut juridiset asiantuntijapalvelut

II.2.1) Lot No: Osa B
NUTS code: FI1B
II.1.4) Short description

Osa B. Muut juridiset asiantuntijapalvelut:

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema oikeudellinen asiantuntijapalvelu.

Hankittaviin palveluihin kuuluvat juridiset toimeksiannot mm.:

1) Juridinen neuvonta, lausuntojen ja muistioiden laatiminen erityisesti tietosuojaan, ICT-oikeuteen ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa

2) Juridinen neuvonta, lausuntojen ja muistioiden laatiminen muuta oikeudellista asiantuntemusta vaativissa asioissa

3) Avustaminen sopimusten laatimisessa ja sopimusneuvotteluissa

4) Avustaminen muiden oikeudellisten asiakirjojen laatimisessa

5) Erilaisissa riitatilanteissa avustaminen

6) Avustaminen ja asiamiehenä toimiminen mahdollisissa oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa.

Hankinta voi sisältää myös muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien juridisten palvelujen tuottamiseen.

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet ja painoarvot ovat seuraavat:

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön osan B tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijoiden kokemus, yhteensä 35 %. Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit).

Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta tarjouspyynnössä mainituista oikeudenaloista

– Kokemusta kuntien/kuntayhtymien toiminnasta ja hallinnosta sekä kuntia/kuntayhtymiä koskevasta lainsäädännöstä

– Tarjoajalla on vähimmäisvaatimuksista mainittujen oikeudenalojen lisäksi asiantuntijoita seuraavilta oikeudenaloilta (asiantuntijat voivat olla samoja tai eri asiantuntijoita kuin vähimmäisvaatimuksissa ilmoitetut):

– kuluttajaoikeus

– vero-oikeus

– kilpailuoikeus

– yhtiö-oikeus

– konkurssi- ja insolvenssioikeus

– työoikeus

– markkinointijuridiikka; ja/tai

– legal design (legal designilla tarkoitetaan tässä käytettävyyden ja asiakaslähtöisyyden huomioimista muille kuin juristeille tarkoitettujen juridisten tekstien, kuten käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden laatimisessa).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Laatu
Weighting: 35
Cost/Price
Weighting: 65
II.02.07) Duration in months 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Osa C. Hankintasuunnittelu

II.2.1) Lot No: Osa C
NUTS code: FI1B
II.1.4) Short description

Osa C. Hankintasuunnittelu: '

Hankinnan kohteena on HSL:n tarvitsema hankintasuunnittelun asiantuntijapalvelu.

Hankittaviin palveluihin kuuluvat kaikki julkisiin hankintoihin liittyvät toimeksiannot (erityisesti asiantuntijapalveluita tarvitaan ICT -hankinnoissa) ja mm. seuraavat vastuut:

1) Hankintojen toteuttaminen erityisalojen hankintalaki huomioiden, sisältäen:

– hankinnan tavoitteiden ja päämäärän kiteyttäminen selkeäksi kohteen kuvaukseksi

– vaatimusmäärittelyjen, vertailuperusteiden ja hinnoittelumallien ja muun hankintadokumentaation tekeminen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

– tarvittaessa hankintajuristin avustaminen sopimusluonnoksen laatimisessa

– hankintojen suunnittelu, läpivienti alusta loppuun saakka ja dokumentointi

– erityisesti neuvottelumenettelyn suunnittelu, läpivienti ja laadukas dokumentointi

4) Tarvittaessa hankintatoimeksiannon koordinointi asiantuntijoiden, projektipäälliköiden, esimiesten ja kolmansien osapuolien kanssa

5) Teknisten vuoropuheluiden ja markkinakartoitusten valmistelu ja dokumentointi

6) Tarvittaessa hankintatoimen kehittämistä yhteistyössä tilaajan kanssa

7) Tilaajan kilpailutuksiin sopivien uusien menetelmien kehittäminen yhteistyössä tilaajan kanssa

8) Asiantuntijoilta odotetaan hyvää esiintymiskykyä, yhteistyötaitoja sekä tuottamaan kirjallisesti ratkaisuaja hankinnoissa eteen tulevissa ongelmissa.

Hankinta voi sisältää myös muita hankintasuunnittelun asiantuntijapalveluita, kuin edellä on lueteltu. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta, eikä tuota valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta HSL:n tarvitsemien hankintasuunnittelun asiantuntijapalvelujen tuottamiseen.

Osa-alueen C osalta hankinnan arvo on arviolta 100 000–150 000 EUR vuodessa.

Tarjouksia arvioidaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 65 % ja asiantuntijoiden kokemuksen painoarvo 35 %. Asiantuntijapalvelun hinta, painoarvo 65 %.

Tarjouspyynnön osan C tuntihinnat pisteytetään seuraavasti:

Edullisin tarjous saa 65 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Edullisin tarjous / vertailtava hinta kerrotaan luvulla 65. Asiantuntijan kokemus, painoarvo 35 %.

Tarjous, jossa on parhaat laatupisteet saa 35 pistettä.

Muille pisteitä annetaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Vertailtavan Tarjoajan laatupisteet / suurimmat laatupisteet kerrotaan luvulla 35.

Vertailu tehdään tarjoajan tarjouksessaan vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi nimeämien asiantuntijoiden osaamisen ja kokemuksen perusteella, siltä osin kun ne ylittävät vähimmäisvaatimukset (katso tarkemmin osasta Hankinnan kohteen kriteerit).

Kaikkien asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus tulee olla selkeästi ja yksiselitteisesti todennettavissa tarjouksen liitteenä toimitettavista ansioluettelopohjista.

Arvioinnissa arvostetaan mm. seuraavia asioita:

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta julkisista hankinnoista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta ICT-hankinnoista

– Vähimmäisvaatimukset ylittävää kokemusta erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvista hankinnoista

– Kokemusta joukkoliikenteen hankinnoista.

Tarjoajalla on kokemusta eri menettelyistä:

– Neuvottelumenettelystä ja/tai kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

– Rajoitetusta menettelystä

– Innovaatiokumppanuudesta

– Dynaamisesta hankintamenettelystä

– Sähköisestä huutokaupasta

– Suunnittelukilpailusta

– Puitejärjestelystä.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Laatuvertailu
Weighting: 35
Cost/Price
Weighting: 65
II.02.07) Duration in months 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Perussopimuskausi on kaksi (2) vuotta, joka alkaa siitä, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimukseen sisältyy myös ensin yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ja sitten yksi (1) yhden (1) vuoden pituinen optio. Tilaaja päättää mahdollisten optioiden käytöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 5

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-09
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-09
IV.02.07) Local time 12:30
IV.02.07) Place

HSL


Additional information:

Tarjousten avaamistilaus ei ole julkinen.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-07

English Language Unavailable

CPV Codes
79100000; 79418000; Legal services; Procurement consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions