Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Constanța: Roadworks
OJEU (High Value) 531736-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-11
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Consiliul Județean Constanța
National registration number: 2981739
Postal address: Str. Tomis nr. 51
Town: Constanța
Postal code: 900725
Country: RO
Contact person: Florina Cristache
Telephone: +40 241488413
E-mail: licitatii@cjc.ro
Fax: +40 241488411
NUTS code: RO223
Main address (URL): www.cjc.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100266183

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 2981739_2019_PAAPD1082246

II.1.4) Short description

Contractul de servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu”, are ca obiect principalele activitati:

— servicii elaborare documentaţie tehnică (PT+DDE+CS+DTAC); documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri si autorizații şi documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire aferente obiectivului de investiții,

— asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de execuţie si

— execuția lucrărilor.

Modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate se face in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai pri [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 79808070.1

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Judetul Constanta.

II.1.4) Short description

Servicii de proiectare (PT+DDE), servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu”.

Valoarea estimată a contractului este de 79 808 070,10 RON fără TVA si se compune din:

1) Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:

1.2) Cheltuieli pentru amenajarea terenului 3 700 537,93 RON fără TVA;

2) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:

2.3) Proiectare şi inginerie 1 398 357,78 RON fără TVA,

2.6.1) Asistenţă tehnică din partea proiectantului 367 989,23 RON fără TVA;

3) Cheltuieli pentru investiţia de bază:

3.1) Construcţii şi instalaţii 73 597 846,91 RON fără TVA;

4) Alte cheltuieli:

4.1) Organizare de şantier total din care: 743 338,25 RON fără TVA,

4.1.1) Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 735 978,47 RON fără TVA,

4.1.2) Cheltuieli conexe organizării de şantier 7 359,78 RON fără TVA.

Conform bugetului proiectului şi devizului general.

* Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului (deviz general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienţa deţinută de Inginerul în proiectare de drumuri.
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 95
II.02.07) Duration in months 29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6: "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiție 6.1: „Stimular... detalii pe www.e-licitatie.ro


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinţa 1)

Op economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, nu trebuie să se afle în niciuna din sit de excludere menţionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu mod și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, de către op ec participanți la procedura de atribuire, inclusiv eventualii asociați, terți susținători si subcontractanți, prin care confirmă că acesta/aceștia nu se află în niciuna din sit de excludere menționate la 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Completarea DUAE se va face în SEAP în mod direct, după autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de către fiecare participant. (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie. ro în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE).

Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi furnizate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, în urma aplicării criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) la momentul prezentării; cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată; alte documente edificatoare, dacă este cazul.Informațiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/ valabile la data prezentării acestora.

NOTE:1) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

Ofertantul va depune odată cu completarea DUAE următoarele doc: angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu doc anexe la angajament, transmise acestuia de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz.Nedepunerea acestora odată cu completarea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale inf cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Informaţii pentru persoanele juridice străine: Pers juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea situației personale. Pentru ofertanții nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.Op economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată restante a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență, eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente) precum și Certificatul de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație valabila pentru anul calendaristic în curs, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Se vor depune documentele în copii lizibile semnate și ștampilate pen... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârşit în cel mult ultimii 5* ani lucrări similare în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare si/sau consolidare si/sau reabilitare de drumuri (drumuri de interes local/judeţean/naţional) astfel cum sunt definite prin normativele tehnice, în cadrul a maximum 5 contracte, a căror valoare cumulată să fie de minim 35.000.000 RON fără TVA. *) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 art.13. alin 2. Se vor lua in considerare numai lucrări realizate. Prin „lucrări duse la bun sfârșit” se înţeleg: a) lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces-verbal de recepție întocmit în conformitate cu prevederile legale și tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepționate însoțite de proces-verbal de recepție finală. Modalitati de indeplinire se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu inf. ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la lucrările executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Ofertantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele inf. necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului:numarul si data contractului invocat drept experienta similara,obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă acestia sunt aut.contractante sau clienti privati, valoarea in lei fără TVA,perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,locul executiei lucrarilor,data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale doc. constatatoare/ale certificarilor de buna executie, fără a se limita la acestea, in cazul in care contractul a fost executat intr-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.Se vor prezenta documentele justificative, care probează/atestă îndeplinirea cerinţei cu privire la experienţa similară in lucrari, la solicitarea aut. contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicării criteriului de atribuire, fără a se limita la: Copii ale partilor relevante ale contractelor/Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/Procese verbale de receptie pe obiect/Procese verbale de receptie finala/Certificari de buna executie/recomandări/documente constatatoare emise de autoritatile contractate sau alte documente echivalente in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Aceste doc. vor fi prezentate şi de către ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârşit în cel mult ultimii 3* ani servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire de Studii de Fezabilitate/DALI si/sau Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrări de constructie noua si/sau largire si/sau modernizare si/sau consolidare si/sau reabilitare în domeniul infrastructurii de transport rutier, respectiv drumuri (drumuri de interes local/judeţean/naţional), astfel cum sunt definite prin normativele tehnice, la nivelul unuia sau mai multor contracte, servicii a căror valoare cumulată să fie de minim 1.000.000 RON fără TVA. *)ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 art.13, alin.2 Prin „servicii duse la bun sfarsit” se inteleg: - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii Modalitati de indeplinire se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la serviciile prestare în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Pentru indeplinirea cerintei, operatorii economici (ofertanţi/ofertanţi asociaţi/terţi susţinători, după caz) vor completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" cum ar fi: numărul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, beneficiarul/beneficiarii acestora, data si numărul documentelor de receptie (procese verbale), ale documentelor constatatoare, ale certificarilor de buna executie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii contractante, documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei, si anume: Copii ale partilor relevante ale contractelor/Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/Procese verbale de receptie pe obiect/Procese verbale de receptie finala/Certificari de buna executie/Documente/certificate constatatoare emise de autoritatile contractate, din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnică, conform celor declarate în DUAE. Aceste documente vor fi prezentate şi de către ofertantul asociat, în situaţia în care resursele acestuia au fost luate în considerare pentru îndeplinirea cerinţei. În cazul în care contractul a fost executat într-o formă de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie să demonstreze că are la dispozitie/are acces (dotare proprie/închiriere/ preînchiriere/angajament de punere la dispoziţie) la minim următoarele, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrărilor: a. laborator autorizat (de minim grad II) în conformitate cu Legea. 10/1995, Legea. 177/2015 actualizate şi HG nr. 808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de construcţii si Ordinul MDRT nr. 1497/2011 pentru aprobarea procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării sau echivalent conform legislaţiei din ţara în care ofertantul este resident. b. staţie de preparare a mixturii asfaltice (fixă sau mobilă) si staţie de preparare a betoanelor (fixă sau mobilă), conform Legii nr. 10/1995 actualizată. Modalitati de indeplinire: Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorităţii contractante, certificate/documente care atestă îndeplinirea cerinţei, şi anume: 1. Pentru laborator: documentele care demonstreză că are la dispozitie/are acces (dotare proprie/închiriere/preînchiriere/angajament de punere la dispoziţie) copie fata/verso ale autorizatiilor/acreditarilor (cu anexe) laboratorului autorizat/acreditat cu care va efectua încercarile de laborator necesare executiei lucrarilor. În cazul în care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta şi angajamentul/contractul de prestari servicii incheiat între ofertant si laboratorul respectiv, valabile pe perioada de implicare în activităţile contractului. Autorizatiile/Acreditarile laboratorului trebuie sa cuprinda in profilele autorizate/acreditate toate incercarile de laborator necesare executiei lucrarilor si trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Atât angajamentul/contractele de colaborare incheiate intre ofertant si laboratorul respectiv cât si autorizaţia laboratorului trebuie sa fie valabile la data prezentarii. 2. Pentru staţia de preparare a mixturii asfaltice (fixă sau mobilă) si staţie de preparare a betoanelor (fixă sau mobilă): documentele care demonstreză că are la dispozitie/are acces (dotare proprie/închiriere/preînchiriere/angajament de punere la dispoziţie). In cazul in care staţiile de mixturi asfaltice si betoane nu apartin ofertantului, se vor prezenta copii după angajamentul/contractul de prestari servicii incheiat intre ofertant si deţinătorul/deţinătorii statiilor fixe sau mobile de preparare a mixturii asfaltice si de betoane, valabile pe perioada de implicare în activităţile contractului. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.

Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. în cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, va completa câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Completare Modalitati de indeplinire Note: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu completarea DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu completrea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 3. Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu completarea DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara – conform Formularului din secţiunea Formulare din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele emise de Beneficiarul lucrarilor/Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/Procese verbale de receptie finala/Procese verbale de receptie pe obiect/Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reiesă toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii contractante. 5. MENTIUNE: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul lucrarilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de executantul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. 6. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă. 7. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 8. Nedepunerea angajamentului odata cu completarea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare care probează indeplinirea experienţei similare, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducerea autorizata în limba română.

Completare Modalitati de Indeplinire Note: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comună, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 3. Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". 4. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu completarea DUAE Angajament ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică - experienţă similară – conform Formularului din secţiunea Formulare, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Documentele transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori operatorului economic, din care rezulta modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele emise de Beneficiarul lucrarilor/Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor/Procese verbale de receptie finala/Procese verbale de receptie pe obiect/Documente constatatoare emise de autoritatile contractate, din care sa reies toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea Autoritatii contractante. 5. MENTIUNE: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta -institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul lucrarilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de executantul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art. 218 alin 4 din Legea 98/2016. 6. Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă. 7. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 8. Nedepunerea angajamentului odata cu completarea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Persoanele juridice străine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare care probează indeplinirea experienţei similare, în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducerea autorizată în limba română.

Completare Modalitati de indeplinire Note: 1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu completarea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. 3. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta, odata cu completarea DUAE, Angajamentul ferm privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - utilaje, instalatii si echipamente tehnice – conform Formularul din secţiunea Formulare, insotit de documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/ sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propiului angajament de sustinere (documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament). Nedepunerea angajamentului odata cu completarea DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele care atesta ca dispune de instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, cat si categoria si profilele laboratorului, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante.

In conformitate cu prevederile art. 193 alin.3, odată cu completarea DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare - conform Formularului din Secțiunea Formulare și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Acord ul/acord uri le de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condițiile legii si trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; opțiunea privind realizarea plăților direct către subcontractant. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 174, alin. (1) din Legea 98/2016 ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractanților propuși cu privire la partea/partile din contract pe care aceștia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Răspunderea contractantului in ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. In cazul in care din informațiile si documentele prezentate potrivit solicitării de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si/sau profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventuale inadvertențe de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Subcontractantul/subcontractanții nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare. în cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului/candidatului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această situație.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-10-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Toate documentele depuse la solicitarea autorităţii contractante se vor semna cu semnatură electronică extinsă, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat şi se vor posta în SEAP.

Completarea DUAE se va face în SEAP în mod direct, după autentificarea in sistem si accesarea prezentei proceduri de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător), (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.elicitatie.ro în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE).

În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, conform art. 139 (3) din HG 395/2016.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele de formulare a contestaţiei şi de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 şi art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Juridic, Consiliul Județean Constanța
Postal address: Str. Tomis nr. 51
Town: Constanța
Postal code: 900725
Country: RO
Telephone: +40 241488456
E-mail: serviciuljuridic@cjc.ro
Fax: +40 241488424
URL: www.cjc.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-07

English Language Unavailable

CPV Codes
45233140; 71322500; 71356200; Roadworks; Engineering-design services for traffic installations; Technical assistance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions