Finland-Äänekoski: Engineering design services for the construction of civil engineering works

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Äänekoski: Engineering design services for the construction of civil engineering works
OJEU (High Value) 540102-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-14
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Äänekosken kaupunki
National registration number: 2045520-5
Postal address: Hallintokatu 4
Town: Äänekoski
Postal code: 44100
Country: FI
Contact person: Harri Pirhonen
E-mail: harri.pirhonen@aanekoski.fi
NUTS code: FI193
Main address (URL): http://www.aanekoski.fi
I.1) Name and addresses:
Official name: Äänekosken Energia Oy
National registration number: 0917763-8
Postal address: Kotakennääntie 31
Town: Äänekoski
Postal code: 44100
Country: FI
E-mail: info@aane-energia.fi
NUTS code: FI193
Main address (URL): https://www.aanekoskenenergia.fi/
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=261222&tpk=3fffef7c-7594-481c-af3d-b0c7d0fafc75

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=261222&tpk=3fffef7c-7594-481c-af3d-b0c7d0fafc75
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut (2020–2021)

Reference number: Dnro 976/02.07.00/2019

II.1.4) Short description

Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Energia Oy:n yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut. Sopimukset tehdään tarjouskilpailussa kolmen (3) eniten pisteitä saaneiden suunnittelutoimistojen kanssa. Ensisijaisesti käytetään eniten pisteitä saanutta / hinnalltaan halvinta tarjoajaa.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 800000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI193
II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena ovat yhdyskuntatekniset suunnittelupalvelut sisältäen esim. liikenneväylien uudisrakentamisen- ja peruskorjauksen suunnittelun (katurakenteet ja valaistus sekä liikenteen ohjaus) ja niihin liittyvät tutkimukset. Kaupunki tilaa tarvittaessa kohteisiin rakennepiirustukset sekä tekniset että kaupalliset asiakirjat. Lisäksi suunnittelutehtävät voivat sisältää myös muiden yleisten alueiden ja katuvihreän suunnittelua sekä rakennuttamispalvelua. Suunnittelukohteissa on myös suunnittelua Äänekosken kaupungin konserniyhtiölle Äänekosken Energia Oy:lle (sähkö-, vesi- kaukolämpö- jätevesi- ja hulevesien runkolinjojen suunnittelua). Tilaajat valitsevat suunnittelukohteet tarpeensa mukaisesti. Suunnittelua arvioidaan olevan yhteensä noin 800–2 000 tuntia vuodessa. Tilaajat eivät sitoudu ilmoittamiinsa arvioihin suunnittelumääristä.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 800000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Puitejärjestelyn pituus on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen Kaupungilla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella yksittäisellä optiovuodella vuosi kerrallaan (1+1).

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:15

Additional information:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used

Additional information:

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos yritys haluaa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat yrityksen itsensä vastattavia.

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

1. Tarjousten avaaminen

2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen

3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

4. Tarjousten vertailu

5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen

7. Hankintasopimuksen solmiminen.

Tarjous tulee jättää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi:ssä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjous on perillä määräaikaan mennessä. Jättämällä tarjouksen, tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä olevat ehdot. Tarjous on tarjoajaa sitova. Tarjoaja vastaa tarjouksen oikeellisuudesta. Määräajan jälkeen tarjouksia ei voi jättää sähköisesti. Tarjousten avaamisen jälkeen saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailukriteerien perusteella. Tarjoajien soveltuvuus selvitetään kohdassa Soveltuvuusvaatimukset asetetuilla vaatimuksilla, joilla pyritään varmistamaan, että tarjoajalla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai jos jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla jostakin hankintalain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois myös tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen tai joita koskee muu hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen tapahtuu suhteessa niihin vaatimuksiin, joita on edellytetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Todellinen ja perusteltu syy on esimerkiksi se, että hankinnalle varatut määrärahat eivät riitä, jos yksikään tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, jos tarjousten hintataso on liian korkea, jos olosuhteet tai edellytykset ovat muuttuneet niin, ettei suunniteltua hankintaa ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta (hankintalain 104 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta tehdään annettujen tarjousten perusteella, tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vertailuperusteilla. Hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille Tarjouspalvelu.fi:n kautta. Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin muutoksenhakuohjeessa mainitaan. Hankintapäätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tarjouskilpailun perusteella valituilta tarjoajilta tarkistetaan Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja EU-laajuisissa hankinnoissa rikosrekisteriotteet. Hankinta voi toteutua vasta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-13

English Language Unavailable

CPV Codes
71322000; Engineering design services for the construction of civil engineering works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions