Belgium-Mortsel: Window-cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Mortsel: Window-cleaning services
OJEU (High Value) 554759-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-22
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stad Mortsel
National registration number: 0207.536.646
Postal address: Stadsplein 1
Town: Mortsel
Postal code: 2640
Country: BE
Contact person: De heer Maarten Bastiaensens
Telephone: +32 34441837
E-mail: Maarten.Bastiaensens@mortsel.be
Fax: +32 34441719
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.mortsel.be
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5059/6T/2018

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Periodieke schoonmaak ramen gebouwen lokaal bestuur Mortsel 2020–2024

Reference number: 2019 D 9

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.1.4) Short description

Periodieke schoonmaak ramen gebouwen lokaal bestuur Mortsel 2020–2024.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-18
II.2.7) End 2024-03-17
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeert,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) De bankverklaring;

2) Minimale omzet 100 000 EUR/jaar.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een bewijs van verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schadegevallen, lichamelijk als materieel, die kunnen voortkomen uit deze onderneming;

2) een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;

3) De inschrijver moet gebruik maken van producten die minimum voldoen aan de in bijlage meegeleverde milieu eisen en dit voor de volgende producten: sanitair-, ruiten- en allesreiniger.

4) De inschrijver beschikt over een attest van lidmaatschap van de ABSU (beroepsfederatie);

5) De inschrijver voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden voor een ISO certificaat 9001 en ISO 14001;

6) Rekening houdend met de karakteristieken van de huidige opdracht, moeten de voorgestelde prijzen normaal en inclusief alle kortingen zijn. De inschrijver hanteert bij de aangeboden prijzen minimaal de actuele ABSU-kostprijstarieven, geldig op de datum van inschrijving (= tabel van de lonen met sociale lasten). Kostprijstarieven onder ABSU- ondergrens worden uitgesloten.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Idem;

2) Van de opgegeven referenties zijn er minimaal 3 uit de openbare sector en minstens 1 daarvan is een school in werking;

3) Idem;

4) Idem;

5) Idem;

6) Idem.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: vanuit praktisch oogpunt wordt 1-malig een rondleiding georganiseerd volgens de in het bestek vermelde planning in de week van 2.12.2019: gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan Marc Van Berckelaer (marc.vanberckelaer@mortsel.be).

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel (Etterbeek)
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-18

English Language Unavailable

CPV Codes
90911300; 90900000; Window-cleaning services; Cleaning and sanitation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions