Poland-Warsaw: Public-opinion polling services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Public-opinion polling services
OJEU (High Value) 554832-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-22
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Narodowy Bank Polski
Postal address: Świętokrzyska 11/21
Town: Warszawa
Postal code: 00-919
Country: PL
Contact person: Izabela Wiśniewska
Telephone: +48 221852359
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Fax: +48 221851211
NUTS code: PL
Main address (URL): https://www.nbp.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.nbp.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://e-zamowienia.nbp.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://oneplace.marketplanet.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
polityka pieniężna

Section II: Object of Contract


Title:

Badania społeczne i ewaluacyjne – Badania społeczne w formie ewaluacji on-going lub ex-post

Reference number: SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0468/DEW/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie projektów badawczych, polegających na realizacji badań ewaluacyjnych w formie ewaluacji on-going lub ex post zrealizowanych przez Zamawiającego projektów edukacyjnych.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 817073.17

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie projektów badawczych, polegających na realizacji badań ewaluacyjnych w formie ewaluacji on-going lub ex post zrealizowanych przez Zamawiającego projektów edukacyjnych.

2. W ramach opcji zamówienia, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, przedmiotem zamówienia jest wykonywanie projektów badawczych polegających na realizacji:

2.1. badań ewaluacyjnych w formie ewaluacji on-going lub ex post realizowanych przez Zamawiającego Projektów edukacyjnych;

lub

2.2. badań ewaluacyjnych projektowanych przez Zamawiającego, projektów edukacyjnych w formie ewaluacji ex ante lub badań społecznych dotyczących potrzeb z zakresu edukacji ekonomicznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).

4. Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu zamówienia do wartości brutto 251 250,00 PLN.

5. W związku z tym, że prawo opcji przewiduje zamienne zlecanie projektów badawczych objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający informuje, że łączna wartość przedmiotowego zamówienia oraz umowy z dnia 15.10.2019 r. nr NBP-DKRZ-WPI-1-IW-241-0121-2019 – nie może przekroczyć kwoty 1 626 016,26 PLN netto, co daje 2 000 000,00 PLN brutto, z zastrzeżeniem, że zlecanie projektów badawczych objętych przedmiotem zamówienia, nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 projektu umowy, tj. 1 005 000,00 PLN brutto.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 817073.17
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W ramach opcji zamówienia, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, przedmiotem zamówienia jest wykonywanie projektów badawczych polegających na realizacji:

2.1. badań ewaluacyjnych w formie ewaluacji on-going lub ex post realizowanych przez Zamawiającego projektów edukacyjnych;

lub

2.2. badań ewaluacyjnych projektowanych przez Zamawiającego, projektów edukacyjnych w formie ewaluacji ex ante lub badań społecznych dotyczących potrzeb z zakresu edukacji ekonomicznej na realizację których została zawarta w dniu 15.10.2019 r. umowa nr NBP-DKRZ-WPI-IW-241-0121-2019, w ramach wartości łącznej 1 005 000,00 PLN brutto, przy zastosowaniu cen jednostkowych badań określonych przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie ustala warunków w tym zakresie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Dalsza część wymaganych standardów z sekcji III.1.3)

c) 1 osobą, która będzie pełniła w trakcie realizacji zamówienia funkcję badacza, i która legitymuje się wykształceniem wyższym oraz posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAWI, polegające na samodzielnym zrealizowaniu co najmniej 2 projektów badawczych w zakresie przygotowywania: narzędzi badawczych, analiz statystycznych i opracowania raportów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

d) 3 osobami, które będą pełniły w trakcie realizacji zamówienia funkcję badacza, z których każda legitymuje się wykształceniem wyższym oraz posiada doświadczenie w zakresie badań jakościowych FGI lub IDI, polegające na samodzielnym zrealizowaniu co najmniej dwóch projektów badawczych w zakresie przygotowywania: narzędzi badawczych, moderowania grup fokusowych, opracowywania raportów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

e) 1 osobą, która będzie pełniła w trakcie realizacji zamówienia funkcję eksperta z zakresu ekonomii, która legitymuje się co najmniej stopniem naukowym dr nauk ekonomicznych.

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła więcej niż jedną funkcję.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający żąda złożenia:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej siedem odrębnych badań, o których mowa w pkt 1.1.–1.5, które nie mogą się powtarzać oraz być elementem jednego projektu badawczego, tj.:

1.1. co najmniej dwa badania ewaluacyjne, z użyciem w każdym z tych badań przynajmniej po jednej z technik właściwych dla badań ilościowych, tj. CAPI lub CATI lub CAWI oraz jakościowych tj. FGI lub IDI. Wartość każdego z tych badań nie może być mniejsza niż 60 000,00 PLN* brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy);

1.2. co najmniej 1 badanie ilościowe – z użyciem techniki CAPI – zrealizowane na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski liczącej przynajmniej 1 000 osób, o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 PLN* brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy);

1.3. co najmniej 1 badanie ilościowe – z użyciem techniki CAWI – zrealizowane na internetowym panelu badawczym, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN* brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy);

1.4. co najmniej 2 badania jakościowe – z użyciem techniki FGI, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł* brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);

1.5. co najmniej 1 badanie typu desk research – zawierające analizę danych wtórnych, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 PLN* brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy) za badanie.

* W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje możliwością przeprowadzania badań na internetowym panelu badawczym (panel internetowy jest rozumiany jako zbiór adresów e-mail oraz danych socjodemograficznych zrekrutowanych i zarejestrowanych użytkowników internetu, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach realizowanych drogą internetową), liczącym nie mniej niż 20 000 osób i funkcjonującym w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej:

a) 2 osobami, które będą pełniły w trakcie realizacji zamówienia funkcję kierowników projektu, przy czym każda z tych osób musi legitymować się wykształceniem wyższym magisterskim oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w tym:

— kierowała realizacją co najmniej 3 projektów badawczych, o wartości nie niższej niż 90 000,00 PLN* brutto każdy,

— posiada doświadczenie w zakresie prac nad przygotowaniem co najmniej 3 raportów z badań (jest autorem/współautorem tych raportów),

— samodzielnie opracowała co najmniej 3 narzędzia badawcze, tj. ankiety zawierające 30–40 pytań do badań ilościowych lub scenariusze wywiadu do FGI lub IDI z użyciem technik projekcyjnych.

b) 1 osobą, która będzie pełniła w trakcie realizacji zamówienia funkcję badacza, i która legitymuje się wykształceniem wyższym oraz posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAPI lub CATI, polegające na samodzielnym zrealizowaniu co najmniej 2 projektów badawczych w zakresie przygotowywania: narzędzi badawczych, analiz statystycznych i opracowania raportów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

dalsza część wymaganych standardów w sekcji III.1.2.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zawarto we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 100-242218
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

Narodowy Bank Polski w Warszawie, ul. Jasna 8.


Additional information:

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego).


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium w wysokości 24 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100). Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty – 40 %, metodologia badań – 60 %.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda:

6.1 wykazu usług wykonanych, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126 ze zm.) zwanego dalej rozporządzeniem ws. dokumentów;

6.2 wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o których mowa w par. 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

6.3 opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia ws. dokumentów.

7. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda:

7.1 oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów;

7.2 oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

7.3 dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 w rozporządzenia ws. dokumentów.

8. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest realizowana za pomocą platformy zakupowej NBP pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl.

9. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ określił instrukcję obsługi (korzystania) platformy zakupowej NBP na portalu OnePlace w zakresie niezbędnym do używania środków komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami.

10. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia znajdują się we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-19

English Language Unavailable

CPV Codes
79320000; Public-opinion polling services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions