Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Głogów: Public-service buses
OJEU (High Value) 555767-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-22
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komunikacja Miejska Spółka z o.o.
Postal address: ul. Transportowa 3
Town: Głogów
Postal code: 67-200
Country: PL
Contact person: Julita Borecka
Telephone: +48 767451200/+48 767451211
E-mail: julita@km.glogow.pl
NUTS code: PL516
Main address (URL): http://www.km.glogow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.km.glogow.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa 4 (czterech) sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych do przewozu osób w miejskiej komunikacji zbiorowej

Reference number: ZP1/2019/UE

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyposażonych w silnik diesla i silnik/silniki elektryczne, jednoczłonowych, niskopodłogowych o długości 11,5–12,5 m, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej.

Szczegółowy opis techniczny oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1484333.32

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

67-200 Głogów, ul. Transportowa 3

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (czterech) sztuk fabrycznie nowych niskoemisyjnych autobusów hybrydowych, wyposażonych w silnik diesla i silnik/silniki elektryczne, jednoczłonowych, niskopodłogowych o długości 11,5-12,5 m, przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej. Autobusy muszą być tego samego producenta i tej samej marki. Wykonawcy mogą zaoferować wyłącznie autobusy produkowane seryjnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający parametry techniczne i wyposażenie pojazdów oraz wymagania Zamawiającego określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ- OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.2018 poz.1990) oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j.Dz.U.2016 r.,poz. 2022 z późn.zm.). Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej, zwanego dalej Regulaminem nr 107 EKG ONZ - w zakresie wymagań dotyczących pojazdów kategorii M3 klasy I – niskopodłogowych. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania i warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2013 r., w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j.Dz.U.2015. poz.1475). Oferowany typ autobusu musi posiadać aktualne Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu wydane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do jego zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania oferty. Oferowane autobusy muszą być wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny), spełniający warunki graniczne w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz zadymienia spalin wymagane przez normę EURO VI określoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 595/2009, Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 wykonującym i zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Oferowane autobusy muszą spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559) - parametry opisane w zał. nr 1 - OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Oferowane autobusy muszą spełniać homologację EWG pojazdu odnoszącą się do palności materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, uzyskaną zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995r. lub regulaminie 118 EKG ONZ. Oferowane autobusy nie mogą być prototypami oraz muszą być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2020, nie używane do celów prezentacyjnych, testowych i podobnych, nie rejestrowane, z przebiegiem nie większym niż 500 km plus kilometry dojazdowe do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę autoryzacji wewnętrznej do bieżących obsług i napraw oferowanego typu autobusu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsług gwarancyjnych i serwisu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Właściwości techniczno-eksploatacyjne
Weighting: 25

Criteria: Warunki gwarancji i serwisu
Weighting: 10

Criteria: Zuzycie paliwa wg SORT 2
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: EUR 1484333.32
II.2.7) End 2021-01-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPDS.03.04.01-02-0002/19


Additional information:

Zakup współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Tytuł projektu: Zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Głogowie poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. W celu wstępnej oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ –wypełniony i podpisany przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj:

1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.000.000 zł

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 6.000.000 zł

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. W celu wstępnej oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej JEDZ –wypełniony i podpisany przez wykonawcę – formularz JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

2) oświadczenie o dysponowaniu bazą serwisową do obsługi oferowanych autobusów komunikacji miejskiej, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym + wykaz autoryzowanych stacji serwisowych producenta, działających w systemie 24h i dysponujących mobilnym serwisem (wozami serwisowymi); wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dostawę minimum 2 autobusów niskopodłogowych hybrydowych do przewozów w zbiorowej komunikacji miejskiej o długości autobusu min 11,5 m, o napędzie elektryczno-spalinowym (napęd spalinowy - sinik diesel) z silnikiem spalinowym wysokoprężnym spełniającym normę spalin EURO 6.

Przez zamówienie wykonane należy rozumieć zamówienie rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) lub zamówienie zakończone w ww okresie, którego rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww okresie.

b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tzn. bazą serwisową do obsługi oferowanych autobusów komunikacji miejskiej, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1.Wysokość wadium ustala się w kwocie: 100.000,00 złotych, słownie: sto tysięcy złotych;

2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Santander Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 79 1090 2079 0000 0005 4410 4421

Z tytułem przelewu: wadium: ZP 1/2019/UE - Dostawa 4 autobusów

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do oferty.

3.Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia na podstawie faktur wystawionych za każdy dostarczony autobus. Warunki płatności zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

2. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo –odbiorczego autobusów.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią, ani też nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:

1)określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,

2)stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,

3)oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,

4)określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,

5)wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,

6)określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia

7)określała szczegółowe zasady rozliczania

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone w SIWZ i we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 6 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2021-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Komunikacja Miejska Sp. z o.o. ul. Transportowa 3, 67-200 Głogów – sala konferencyjna


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy wykonawców,cena,termin,okres gwarancji,w.płatności


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

1)aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wraz z załącznikami (pełne, nie warunkowe) wydane przez ustawowo uprawniony organ bez jakichkolwiek odstępstw lub równoważny dokument wraz z załącznikami dopuszczający do poruszania się i rejestracji pojazdu na terenie RP

2)dokumenty potwierdzające spełnienie normy EURO VI przez zespół napędowy zamontowany w zaoferowanych pojazdach, jeżeli informacja ta nie wynika bezpośrednio ze świadectwa homologacji;

3)dokumenty potwierdzające poziom emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu NOx, cząstek stałych PM, węglowodorów THC – wyniki badania z silników oferowanych pojazdów; WHTC (CI) jeżeli powyższe dane nie są zawarte w świadectwie homologacji oraz protokół SORT-2. Badania muszą być przeprowadzone przez niezależną jednostkę uprawnioną do wykonywania takich badań;

4)homologację dotyczącą palności materiałów wykorzystywanych do produkcji autobusów zgodną z Regulaminem 118.02 EKG ONZ, w przypadku, gdy autobus takową posiada;

5)kartę techniczną lub specyfikację techniczną producenta potwierdzającą wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanych autobusów lub opis techniczny sporządzony przez wykonawcę będącego producentem autobusu potwierdzający parametry techniczno-użytkowe autobusu;

6)zestawienie materiałów i produktów (towarów) pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub oświadczenie na podstawie art. 138c ust. 1pkt 4 Pzp o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw z którymi wspólnota zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców;

7)kolorowe zdjęcia oferowanych autobusów.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VIII ust. 3 SIWZ.

3. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące odrzucenia oferty.

Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt. 4 upzp Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %.

4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 p. 12-23, art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykaz dokumentów dla wykonawców mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Wykonawca składa dokumenty określone w Rozdziale VIII SIWZ.

6.Zamawiający wymaga złożenia oferty pod rygorem nieważności za pośrednictwem miniPortalu, elektronicznej skrzynki podawczej ePuap. Oferta pod rygorem nieważności musi być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

7.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegóły dot. realizacji zamówienia, zakresu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, dokumentów składanych przez wykonawców w tym zagranicznych oraz sposobu złożenia ofert zostały zawarte w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-19

English Language Unavailable

CPV Codes
34121100; 34121400; Public-service buses; Low-floor buses;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions