Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Szczecin: Construction work
OJEU (High Value) 556195-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-25
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Postal address: ul. Juliusza Słowackiego 2
Town: Szczecin
Postal code: 71-434
Country: PL
Contact person: Ewa Wiktoria-Szałek
Telephone: +48 914328700
E-mail: ewa.szalek@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 914328795
NUTS code: PL42
Main address (URL): www.szczecin.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/rdlp_szczecin
I.3.8) to the above mentioned address
https://portal.smartpzp.pl/rdlp_szczecin
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna, leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie

Reference number: EZ.270.2.2019

II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego obejmującego budowę budynku administracyjnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przynależnego budynku gospodarczo-garażowego oraz infrastruktury technicznej w postaci placów postojowych, dróg wewnętrznych, przejazdów, utwardzenia terenu, przyłączy i urządzeń instalacyjnych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 Pzp oraz aktów wykonawczych do Pzp oraz zgodnie z art. 11 ust. 8 Pzp oraz art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp tj. procedura odwrócona.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN w 1/kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 33636307.51

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
NUTS code: PL42
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szczecin

II.1.4) Short description

Zakres robót budowlanych, parametry obiektów, ich lokalizacja i zakres instalacji przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej: STWiORB”) i obejmuje m.in. wykonanie:

, dwukondygnacyjny, łączący dwie technologie wykonania: tradycyjną (z wykorzystaniem żelbetowej i murowanej konstrukcji) oraz prefabrykowaną z wykorzystaniem drewnianych elementów konstrukcyjnych;
2
2

;
2
2

3) zagospodarowania terenu, w postaci:

a) drogi dojazdowej;

b) wjazdu na teren działki;

c) placów postojowych;

d) masztów na flagi;

e) nasadzeń zieleni;

f) logotypu Lasów Państwowych;

g) małej architektury w postaci ławek, stolików, koszy na odpady;

h) oświetlenia terenu;

4) niezbędnej infrastruktury technicznej, na którą składa się wykonanie m.in.:

a) podziemnego zbiornika przeciwpożarowego;

b) przyłączy i instalacji wodociągowej;

c) przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej;

d) przyłączy i instalacji elektrycznej;

e) instalacji pomp ciepła;

f) systemu CCTV w postaci kamer zewnętrznych;

g) systemu podlewania zieleni z nawadnianiem automatycznym i wykorzystaniem zebranej wody opadowej ze zbiorników na jej gromadzenie.

Uwaga! Poniższe prace, wykreślone w przedmiarze robót (stanowiącym załącznik nr 10 SIWZ) nie stanowią przedmiotu zamówienia:

1. ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami;

2. chodniki leśne.

Zamawiający planuje wykonać te elementy w późniejszym etapie.

Do dokumentacji projektowej załączone zostały również przedmiary robót. Przedmiary mają wyłącznie znacznie pomocnicze. Ilości poszczególnych rodzajów prac wskazane w przedmiarach robót są wielkościami orientacyjnymi, a rozbieżność tych ilości w stosunku do stanu zastanego na placu budowy nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego

Szczegółowy zakres prac, jakie w ramach przedmiotu zamówienia ma wykonać Wykonawca określa:

1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 SIWZ;

2) dokumentacja projektowa wraz załączonymi decyzjami i pozwoleniami – załącznik nr 10 SIWZ;

3) wzór umowy – załącznik nr 8 SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby budynek w części realizowany był z wykorzystaniem prefabrykowanych drewnianych elementów konstrukcyjnych: moduły ścian, stropów, i słupów), montowanych na placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie również koszty związane z:

1) zorganizowaniem zaplecza budowy wraz z pomieszczeniem umożliwiającym przeprowadzanie rady budowy oraz tymczasowego składowiska odpadów, a także ich usunięciem i utylizacją;

2) sporządzeniem „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”;

3) wykonaniem tablicy informacyjnej zgodnie ustawą Prawo budowlane;

4) ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy;

5) uzyskaniem uzgodnień, zezwoleń, decyzji jak np. pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, zajęcie pasa drogowego, wykonanie odwiertów geologicznych dla pompy ciepła, wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów i zgód

Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji przedmiotu umowy przez 36 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu czynności w zakresie:

1) robót ziemnych,

2) robót konstrukcyjno-budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji sanitarnych;

4) robót w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

5) robót wykończeniowych;

6) zagospodarowania terenu.

Jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. 2019 r. poz.1040 z zm.).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 33636307.51
II.02.07) Duration in months 20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 10 % wartości umowy brutto. Przedmiotem ewentualnego zamówienia będzie powtórzenie podobnych robót budow. jak roboty objęte zakresem zamówienia podstawowego i związane z realizacją tego zamówienia, szacunkowa wartość zamówienia w pkt II.1.5 i 2.6 uwzględnia wartość tych zamówień netto.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN.

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000,00 PLN.

Opis spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sekcji VI.3.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

, w którym zastosowano (łącznie w 1 obiekcie) prefabrykowane drewniane elementy konstrukcyjne: moduły ścian i stropów oraz
3
2

, obejmującą wykonanie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z infrastrukturą w postaci przyłączy i sieci zewnętrznych ww. branży.
3
2

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz

, w którym zastosowano (łącznie w 1 obiekcie) prefabrykowane drewniane elementy konstrukcyjne: moduły ścian i stropów (przy czym funkcja kierownika budowy/kierownika robót była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych, a kierownik uczestniczył przy ich zakończeniu i odbiorze końcowym robót);
3
2

b) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą:

— uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową (liczone od dnia uzyskania przedmiotowych uprawnień) jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych;

c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, oraz

, obejmującej wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z infrastrukturą w postaci przyłączy i sieci zewnętrznych ww. branży (przy czym funkcja kierownika robót była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych).
3
2

Opis pełnienia warunków udziału w postępowaniu w sekcji VI.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

cd. „Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji”

d) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej posiadającą:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi*, oraz

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w kierowaniu robotami elektrycznymi, w tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 zakończoną lub odebraną robotą budowlaną polegającą na budowie budynku (nowego obiektu) z wyposażeniem w automatykę budynkową BMS (zarządzanie systemami automatycznego sterowania) – oraz co najmniej 1 robotą budowlaną dotyczącą wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o łącznej mocy min. 25 kW (przy czym funkcja kierownika robót była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych);

e) co najmniej 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych posiadającą:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi*, oraz

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w kierowaniu robotami drogowymi, w tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 zakończoną lub odebraną robotą budowlaną, której przedmiotem były roboty w branży drogowej.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. stanowisk, jeżeli którakolwiek z osób przewidzianych przez Wykonawcę, posiada wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w więcej niż 1, wyżej wymienionej specjalności oraz kwalifikacje/doświadczenie zawodowe.

Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

Na podstawie art. 22d ust. 2 Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach oraz oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2 SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

W przypadku, gdy podmiot trzeci, na którego zdolnościach technicznych polega Wykonawca realizował robotę budowlaną, w zakres której wchodziły roboty budowlane określone w pkt 6.2 ppkt lit. a SIWZ wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał Wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych

Opis pełnienia warunków udziału w postępowaniu w sekcji VI.3.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz treścią SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie budowy/montażu od wszystkich ryzyk – CAR/EAR (sekcja I – ubezpieczenie mienia oraz sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), z okresem ubezpieczenia na pełny czas realizacji robót budowlano-montażowych na sumę gwarancyjną równą kwocie wynagrodzenia i na zasadach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu cywilnego. Zamawiający przewidział rozliczenia częściowe za wykonanie poszczególnych etapów prac zgodnie z zestawieniem kamieni milowych stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, ul. J. Słowackiego 2, 71-434 Szczecin, POLSKA, pokój nr 102 – Świetlica


Additional information:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy portalu e-usług SmartPZP. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia, od dnia przekazania placu budowy. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – 20 m-y od dnia przekaz. pl. bud. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia będzie możliwy po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na użytkowanie, która zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą oraz oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (zgodnie z SIWZ):

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

d) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;

e) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000,00 PLN;

f) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;

g) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

h) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

i) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

j) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

k) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia wg wzoru załącznik nr 3 SIWZ.

Dokumenty wskazane w lit. b–k Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Dokumenty wskazane w lit. b–k powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt 6.2 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu JEDZ;

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ.

Jeżeli w dokumentach jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zam. do Dz.U. UE.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Sąd okręgowy
Town: w całym kraju
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-20

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45200000; 45223800; 45223820; 45110000; 45111200; 45400000; 45210000; 45420000; 45260000; 45450000; 45320000; 45261210; 45262311; 45262310; 45421100; 45432000; 45324000; 45443000; 45111291; 45330000; 45232410; 45331210; 45262200; 45331100; 45231300; 45311200; 45311000; 45314320; Construction work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Assembly and erection of prefabricated structures; Prefabricated units and components; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Site preparation and clearance work; Building completion work; Building construction work; Joinery and carpentry installation work; Roof works and other special trade construction works; Other building completion work; Insulation work; Roof-covering work; Concrete carcassing work; Reinforced-concrete work; Installation of doors and windows and related components; Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work; Plasterboard works; Facade work; Site-development work; Plumbing and sanitary works; Sewerage work; Ventilation installation work; Foundation work and water-well drilling; Central-heating installation work; Construction work for water and sewage pipelines; Electrical fitting work; Electrical wiring and fitting work; Installation of computer cabling;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions