Romania-Constanța: Road salt

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Constanța: Road salt
OJEU (High Value) 558828-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-26
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri
National registration number: RO 2749993
Postal address: Str. Celulozei nr. 15 A
Town: Constanța
Postal code: 900155
Country: RO
Contact person: George Nicolae Eftimie
Telephone: +4 0241630696
E-mail: g.eftimie@rajdpct.ro, achizitii.rajdpct@gmail.com
Fax: +4 0241630696
NUTS code: RO223
Main address (URL): www.rajdpct.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100080186

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare sare industrială și nisip de râu 0-4 mm pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecușului pe drumurile județene și comunale aflate […] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 2749993/15/2020

II.1.4) Short description

Regia Autonoma Judeteana si Poduri Constanta, „in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement“, intentioneza sa achizitioneze sare industriala si nisip de rau 0-4 mm pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecusului pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea R.A.J.D.P. Constanta.

— Lot 1 – 34927100-2 sare industrială pentru deszăpezire,

— Lot 2 – 14211000-3 nisip.

Livrarea si transportul produselor se va face periodic la sectiile/bazele de deszapezire/comandamentele de iarna apartinand R.A.J.D.P. Constanta, conform comenzilor emise de autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare pana in a 11-a zi fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2080000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Sare industrială pentru deszăpezire

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Livrarea si transportul produselor se va face periodic la sectiile/bazele de deszapezire/comandamentele de iarna apartinand R.A.J.D.P. Constanta, conform comenzilor emise de autoritatea contractanta.

II.1.4) Short description

Furnizare sare industriala pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecusului pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea R.A.J.D.P. Constanta.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 1280000
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Cantitate acord-cadru: min. 100 tone-max. 4 000 tone.

Valoare acord-cadru: min. 32 000 RON-max. 1 280 000 RON.

Cantitate contract subsecvent: min. 100 tone-max. 2 000 tone.

Valoare contract subsecvent: min. 32 000 RON-max. 640 000 RON.


Description: Item/Lot 2
Title:

Furnizare nisip de râu 0-4 mm pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecușului pe drumurile județene și comunale aflate în administrarea R.A.J.D.P. Constanța.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Livrarea si transportul produselor se va face periodic la sectiile/bazele de deszapezire/comandamentele de iarna apartinand R.A.J.D.P. Constanta, conform comenzilor emise de autoritatea contractanta.

II.1.4) Short description

Furnizare nisip de rau 0-4 mm pentru preparare material antiderapant necesar pentru combaterea lunecusului pe drumurile judetene si comunale aflate in administrarea R.A.J.D.P. Constanta.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 800000
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Cantitate acord-cadru: min. 100 tone-max. 16 000 tone.

Valoare acord-cadru: min. 5 000 RON-max. 800 000 RON.

Cantitate contract subsecvent: min. 100 tone-max. 8 000 tone.

Valoare contract subsecvent: min. 5 000 RON-max. 400 000 RON.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016.

Declaratia conform art. 60 din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) alte documente edificatoare, dupa caz.

Precizam că persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire sunt:

— Lucian-Dumitru Lungoci, administrator special,

— Anca-Cristina Paruschi, director executiv economic,

— Lucian Poserba, director executiv tehnic,

— Andreea-Catalina Galusca, sef Serviciul Financiar Contabilitate,

— Anamaria Jenica Gisberto, Viza C.F.P.,

— Arina-Raluca Stefanica, sef Serviciul Juridic,

— George Nicolae Eftimie, sef Serviciul Achizitii Publice si presedinte fara drept de vot comisie evalurare,

— Gabriel Mircea Tacciu, membru comisie evaluare,

— Florica Diboi, membru comisie evaluare,

— Petruta Manea, membru comisie evaluare,

— Georgiana Onica, membru comisie evaluare,

— Cristina-Mirela Cucu, membru comisie evaluare,

— Mihaela Scortan-Iordan, membru secretar fara drept de vot comisie evaluare,

— Elena Ciocan, membru de rezerva comisie de evaluare.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara: livrarea de produse de tipul celor solicitate; se va completa o declaratie privind lista principalelor produse de tipul celor solicitate in ultimii 3 ani.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, descriere, valoarea, beneficiarul. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE. Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea experintei similare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE: copii dupa contracte sau parti relevante din contract care sa sustina informatiile din DUAE sau recomandari/documente constatatoare datate, semnate si parafate de beneficiar.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Additional information:

Comisia de evalauare stabilita conform deciziei nr. 131/29.10.219.


Section V: Complementary informationAdditional information:

In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. În cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarile de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite in S.E.A.P., procedura se anuleaza. Noile propuneri financiare se vor transite prin intermediul SICAP. Termenele/datele de depunere ale propunerilor financiare se vor comunica în solicitarea transmisa in SICAP de catre autoritatea contractanta. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului „pretul cel mai scazut”. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obligatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European), instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr. 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca si formular online de catre Comisia Europeana la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016, actualizata.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice și Serviciul Juridic
Postal address: Str. Celulozei nr. 15 A
Town: Constanța
Postal code: 900155
Country: RO
Telephone: +40 241693523
E-mail: office@rajdpct.ro
Fax: +40 241630696
URL: www.rajdpct.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-22

English Language Unavailable

CPV Codes
34927100; 14211000; Road salt; Sand;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions