Hungary-Budapest: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Engineering design services
OJEU (High Value) 559625-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-26
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_94215096
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
Postal code: 1134
Country: HU
Contact person: Dr. Kovács Mariann
Telephone: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.nif.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.nif.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334922019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001334922019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Section II: Object of Contract


Title:

Zalaszentiván - Kehidakustány kerékpárút tervezés

Reference number: EKR001334922019

II.1.4) Short description

Tervezési szerződés az Eurovelo 14 kerékpáros útvonal Zalaszentiván - Kehidakustány közötti szakaszán engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.1.4) Short description

Tervezési szerződés az Eurovelo 14 kerékpáros útvonal Zalaszentiván - Kehidakustány közötti szakaszán engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tárgyában

Az EuroVelo 14 kerékpárút útvonal Zalaszentiván - Kehidakustány közötti szakaszán a két - közös szakasszal is rendelkező - nyomvonalra összesen 58 km hosszon engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:

— Engedélyezési terv elkészítése, építési engedélyek megszerzése és kiviteli terv készítése (kapcsolódó műtárgyak, vasúti átkelők, közműérintettségek tervezése),

— Szükséges engedélyek megszerzése és a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése (Natura2000, klímakockázati, örökségvédelmi mellékletekkel)

— Kisajátítási tervek elkészítése, azok földhivatali és építéshatósági záradékainak beszerzése, illetve szükség esetén a településrendezési eszközök módosítása.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

További információ:

Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.

Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 1. AF III.1.3)M.2.)2.1 pontja szerint projektvezető pozícióra ajánlott szakember von. előírt közúttervezési szakterületen szerzett 36 hónap projektvezetői szakmai tap.feletti többlettap. (max. 24 hó)
Weighting: 20

Criteria: 2. AF III.1.3)M.2.)2.2 pontja szerint útépítési tervező pozícióra ajánlott szakember von. előírt közúttervezési szakterületen szerzett 36 hónap szakmai gyak.feletti többlettapasztalat (max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: 3. AF III.1.3)M.2.)2.3. pontja szerint hídszerkezeti tervezési pozícióra ajánlott tervező szakember von. előírt 36 hónap hídszerkezeti tervezői szakmai gyak.feletti többlettapasztalat (max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: 4. AF III.1.3)M.2.)2.4. pontja szerint környezetvédelmi pozícióra megajánlott szakember von. előírt 36 hónap természetvédelmi szakértői szakmai gyak.feletti többlettapasztalat (max. 24 hó)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

Indokolás: A projekt összefüggő létesítmény, amely műszaki tartalma, beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

A) Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolásának módja:

1. Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint a cégszerűen aláírt EEKD benyújtásával - EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.

A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet. Kérjük a nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni.

2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (7) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető a B1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az EEKD-ban tüntesse fel.)

Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

B1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)

A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 70 000 000 Ft értéket.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az alkalmasság igazolásának módja:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),

— az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő előírja, hogy a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatásokat vesz figyelembe.

M/2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez gyakorlati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum, illetve a fentiek szerinti nyilatkozat a gyakorlati időről benyújtása nem szükséges.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat.

Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 23. § szerint igazolt referenciákkal:

M.1.1. összesen legalább 25 km hosszú új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos közút és/vagy kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú szerződéssel.

M.1.2. összesen legalább 25 km hosszú új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos közútra és/vagy kerékpárútra vonatkozó EVD és/vagy KHT készítése tárgyú szerződéssel.

A fenti és M.1.1 és M.1.2. pont szerinti referenciakövetelmények külön-külön max. 2-2 referenciával igazolhatók.

„Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (2) bek. d) pontja szerinti utak.

Az EVD előzetes vizsgálati dokumentációt, a KHT környezeti hatástanulmányt jelent, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Eng. és/vagy kiv.terv elkészítése alatt teljeskörű engedélyezési terv és/vagy teljeskörű kiviteli terv elkészítése értendő.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

2.1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (vagy KÉ-K jogosultsággal), valamint

— közúttervezési szakterületen minimum 36 hónap projektvezetői szakmai tapasztalattal, valamint

— részt vett összesen legalább 25 km hosszú új, vagy meglévő nyomvonalon tervezett országos közút és/vagy kerékpárút engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében.

2.2. legalább 1 fő útépítési tervező pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (vagy KÉ-K jogosultsággal), valamint

— közúttervezési szakterületen minimum 36 hónap útépítési tervezői szakmai gyakorlattal.

2.3. legalább 1 fő hídszerkezeti tervezési pozícióra megajánlott tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti HT tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (vagy HT jogosultsággal), valamint

— hídszerkezeti tervezési szakterületen minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal.

2.4. legalább 1 fő környezetvédelmi pozícióra megajánlott szakértő szakember, aki rendelkezik:

— a 297/2009 (XII.21.) Korm. rendelet szerinti SZTV 2.1. (élővilágvédelem) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel (vagy SZTV 2.1. jogosultsággal), valamint

— természetvédelmi szakterületen minimum 36 hónap természetvédelmi szakértői szakmai gyakorlattal.

Projektvezetői tapasztalat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan tapasztalata, amely kiterjed az adott projektfeladat teljes körű megvalósulásának az összefogására.

„Közúttervezés” alatt Ajánlatkérő az Útügyi Műszaki Előírás e-UT 03.01.11. 1.14. pontjában felsorolt tervtípusok készítését érti.

Ajánlatkérő az „útépítési tervező” fogalmán az Útügyi Műszaki Előírás e-UT 03.01.11. 1.14. pontjában felsorolt tervtípusok készítését végző tervezőt érti.

Ugyanazon szakember több pozícióra az M.2. 2.1., 2.2. és 2.3. pontok esetében jelölhető, a 2.4. pontban előírt szakember nem jelölhető más pozícióra.

A szakmai gyakorlat/tapasztalat időtartama a szakember tekintetében előírt végzettség megszerzésének időpontjától számít.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.2.2) Contract performance conditions

Teljesítési biztosíték: 5 %

Jótállási biztosíték: 5 %

Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap

Hibás teljesítési kötbér: 15 %

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

A kötbér előírások részletesen a dokumentációban pontjában találhatók.

Jótállási idő: 36 hónap

Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)

A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.

Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

EKR rendszer


Additional information:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Közbeszerzési Értesítő 2019/106. sz., 4.6.2019) Minőségi kritérium 1-4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 1-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap (Alegjobb=24).

2. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 000 000 Ft/év és 25 000 000 Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó.

3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.4. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend., illetve a 297/2009 (XII.21.) Korm. rend.szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

M/2.1.és M/2.2. pont – „KÉ-K” jogosultság

M/2.3. pont – „HT” jogosultság

M/2.4. pont – „SZTV 2.1.” jogosultság

4. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajánlattevők esetében.

7. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: AK – Ajánlatkérő, Kr. – 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., EEKD – egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó vállalkozási díj.

8. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.

10. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.

11. A felhívás IV.2.6) pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

12. Ajánlati biztosíték nyújtását AK nem írja elő.

13. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 8.5.1. pontja szerint.

14. A közbesz. eljárás a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend. szerinti ellenőrzés hatálya alá esik (folyamatba épített ellenőrzés). Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.

15. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1), a III.1.2) és III.1.3) pontok vonatkozásában.

16. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történőfeltüntetését.

17. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Kiss Balázs, lajstromszám: 01037


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. §-a alapján.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-21

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; 71356400; Engineering design services; Technical planning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions