Poland-Opole: Construction works for power plants and heating plants

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Opole: Construction works for power plants and heating plants
OJEU (High Value) 560662-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-26
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Eco Kogeneracja Sp. z o.o.
Postal address: ul. Harcerska 15
Town: Opole
Postal code: 45-118
Country: PL
E-mail: lwojciechowski@ecosa.pl
NUTS code: PL52
Main address (URL): http://ecosa.pl
Address of the buyer profile (URL): https://eco.eb2b.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eco.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eco.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze

Reference number: 1KG.2019

II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze”.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL5
II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie usługi serwisu dla inwestycji pn.: „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze”.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane.

Przedmiotem zamówienia, prócz zaprojektowania i wykonania robót budowlanych jest również usługa serwisu przeglądowo-naprawcza gwarantująca utrzymanie każdej z jednostek wytwórczych w pełnej gotowości do pracy, przez okres wskazany przez wykonawcę w ofercie (formularzu oferty), nie krótszy jednak niż 36 miesięcy. Okres trwania serwisu jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca, niezależnie od udzielenia gwarancji na roboty budowlane, udziela również gwarancji na serwis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ, jak również wynika z postanowień wzoru umowy (część II SIWZ).

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2021-09-20
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.01.06.01-00-0022/18


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 310 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat wymagań dot. wadium są wskazane w pkt 11 IDW (część I SIWZ).

III.2.2) Contract performance conditions

Określone we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym część II SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.1.2020 o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w Opolu przy ul. Harcerskiej 15, pok. C-77, POLSKA za pośrednictwem platformy zakupowej: (https://eco.eb2b.com.pl/) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej również platforma), która znajduje się pod adresem: (https://eco.eb2b.com.pl) (profil nabywcy), pod nazwą postępowania „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji w Jeleniej Górze”.

W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: (https://eco.eb2b.com.pl). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy zakupowej określa regulamin platformy zakupowej, dostępny pod adresem internetowym (https://eco.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w platformie zakupowej), akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w wyżej wymienionym regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

Szczegółowe informację na temat sposobu komunikacji oraz wymagań formalnych dotyczących składania oświadczeń i dokumentów są wskazane w pkt 14 IDW (cześć I SIWZ).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat procedur odwoławczych zostały uregulowane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe informacje na temat procedur odwoławczych znajdują się pod linkiem: (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-21

English Language Unavailable

CPV Codes
45251000; Construction works for power plants and heating plants;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions