Bulgaria-Vratsa: Electric buses

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Vratsa: Electric buses
OJEU (High Value) 560704-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-26
Deadline 2020-01-15 17:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Тролейбусен транспорт — Враца“ ЕООД
National registration number: 000179553
Postal address: бул. „Мито Орозов“ № 135
Town: Враца
Postal code: 3005
Country: BG
Contact person: Виктория Начева — управител
Telephone: +359 896803363
E-mail: trolley_vratza@abv.bg
Fax: +359 92648573
NUTS code: BG313
Main address (URL): http://www.gt-vratza.com/
Address of the buyer profile (URL): http://www.gt-vratza.com/профил-на-купувача/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.gt-vratza.com/профил-на-купувача/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Модернизиране на градския транспорт в общ. Враца, фаза ІІ — покупка на е-автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Враца: доставка на 13 бр. е-автобуси с дълж. 12 (+/-1) м. и зарядни станции към тях


II.1.4) Short description

Доставка на 13 броя е-автобуси с дължина 12 (+/- 1) метра и зарядни станции към тях.

Предметът на настоящата поръчка включва и задължение за изпълнителя да регистрира е-автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя, както и обучение на работниците и служителите на възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на доставените е-автобуси.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG313
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. Враца, бул. „Мито Орозов“ № 135

II.1.4) Short description

Доставка на 13 броя е-автобуси с дължина 12 (+/- 1) метра и зарядни станции към тях.

Предметът на настоящата поръчка включва и задължение за изпълнителя да регистрира е-автобусите в КАТ за сметка и от името на възложителя, както и обучение на работниците и служителите на възложителя за управление, поддържане, диагностика и ремонт на доставените е-автобуси. Изпълнителят се задължава да пусне в експлоатация зарядните станции.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Управление на риска
Weighting: 50
Cost/Price
Weighting: 50
Value excluding VAT: BGN 12730000
II.02.07) Duration in days 240
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Проект: "Модернизиране на градския транспорт в община Враца", съгласно АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0001 по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Няма изискване.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1. Да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в размер, равен или по-голям от 12 730 000 BGN.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за общия годишен оборот за броя финансови години, изисквани в обявлението и в документацията за поръчката.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със справка за общия оборот.

2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, както следва:

— коефициент на обща ликвидност (Кол) минимум 1,5,

— коефициент на бърза ликвидност (Кбл) минимум 1.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел Б, т. 4 от ЕЕДОП с посочване на информация за реалната стойност на финансовите съотношения, посочени в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години в размер, равен или по-голям от 12 730 000 BGN.

2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, както следва:

— коефициент на обща ликвидност (Кол) минимум 1,5

— коефициент на бърза ликвидност (Кбл) минимум 1.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност, „сходна“ с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка/и на общо 13 новопроизведени е-автобуси.

Участникът може да установи съответствието си с критерия за подбор, доказвайки изпълнението на 1 или повече дейности, при осъществяването на които са доставени общо (съвкупно) поне 13 от изискуемите от възложителя транспортни средства.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за доставките с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват за извършената доставка.

2. Участникът трябва да разполага със сервизна/и база/и за територията на Република БЪЛГАРИЯ, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на електрическите автобуси и зарядни станции. Сервизна/и база/и трябва да са оторизирани за извършване на дейности по гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на електрическите автобуси и зарядни станции от техните производители.

Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел В, т. 9 от ЕЕДОП с посочване на информация за инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на разположение на участника за изпълнение на договора.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът следва да има изпълнена минимум 1 дейност, идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност, „сходна“ с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка/и на общо 13 новопроизведени е-автобуси.

Участникът може да установи съответствието си с критерия за подбор, доказвайки изпълнението на 1 или повече дейности, при осъществяването на които са доставени общо (съвкупно) поне 13 от изискуемите от възложителя транспортни средства.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

2. Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства, в размер на 100 % от стойността на авансовото плащане или 40 % от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка: IBAN: BG44FINV91501017081388; BIC: FINVBGSF; „Първа инвестиционна банка“ АД.

Срок на валидност на банковите гаранции и застраховка — най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Финансирането на договора е съгласно финансовите условия на АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0001 „Модернизиране на градския транспорт в община Враца“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

2. Начин на плащане — съгласно клаузите на проекта на договор, както следва:

Възложителят заплаща авансово 40 % от цената на договора в срок от 30 календарни дни от предоставяне от изпълнителя на възложителя на фактура, както и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, в размера на авансовото плащане. Остатъчната сума от цената за доставката се заплаща в срок до 30 дни след подписване на протокола за регистрация, предаване на владението върху автобусите на възложителя и подписване на приемно-предавателния протокол и представяне на фактура.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Изпълнителят е длъжен да предаде на възложителя съпътстващите доставката документи, необходими за по-нататъшното ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции и др.

2. Видът, техническите данни и характеристики на доставяните автобуси, предмет на поръчката, са подробно посочени в техническата спецификация.

3. Изпълнителят следва да осигури пълната функционалност на автобусите за целите, описани в поръчката, с най-малко 13 бр. бавни зарядни станции и минимум 1 бр. функционална бърза зарядна станция за зареждане на 2 броя автобуса едновременно, осигуряващи заряда в депо, бул. „М. Орозов“ № 135, гр. Враца.

4. Изпълнителят се задължава да регистрира е-автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя.

5. Изпълнителят се задължава да пусне в експлоатация зарядните станции. Проучването и присъединяването на зарядните станции към електропреносната мрежа са за негова сметка.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 17:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-16
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Сградата на „Тролейбусен транспорт — Враца“ ЕООД, град Враца


Additional information:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-21

English Language Unavailable

CPV Codes
34144910; Electric buses;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions