Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Otopeni: Variable message signs
OJEU (High Value) 560707-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-26
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
National registration number: RO26490194
Postal address: Calea Bucureștilor nr. 224E
Town: Otopeni
Postal code: 075150
Country: RO
Contact person: George Niculie
Telephone: +40 212013817/3818/3515/+40 212042027
E-mail: george.niculie@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, luisa.capezeanu@cnab.ro
Fax: +40 212041976
NUTS code: RO322
Main address (URL): www.cnab.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100080085

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

„Produse de signalistică” – lot I – autocolante, afișe, panouri și indicatoare și lot III – indicatoare metalice

Reference number: 26490194_2019_PAAPD1090313

II.1.4) Short description

Furnizare de produse de signalistica, astfel:

— lot I – autocolante, afise, panouri si indicatoare,

— lot III – indicatoare metalice.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 453217

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Indicatoare metalice

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO322
II.2.3.2) Main site or place of performance:

C.N.A.B., A.I.H.C.B., A.I.-A.V.B.B.

II.1.4) Short description

Indicatoare metalice.

Valoarea estimata acord-cadru fara TVA: lot III: intre 3 607 EUR si 115 450 EUR, exclusiv TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: lot III: 7 214 EUR, exclusiv TVA.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 115450
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Autocolante, afișe, panouri și indicatoare

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO322
II.2.3.2) Main site or place of performance:

C.N.A.B., A.I.H.C.B., A.I.B.B.-A.B.

II.1.4) Short description

Achizitionarea de produse de signalistica, astfel:

— lot I – autocolante, afise, panouri si indicatoare.

Valoarea estimata acord-cadru fara TVA: lot I: intre 27 166 EUR si 337 767 EUR, exclusiv TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: lot I: 13 583 EUR, exclusiv TVA.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 337767
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta 1.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

Aceste documente sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

Nota 1: din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 2: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carui oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei. Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

In cazul in care ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

1) George-Alexandru Ivan – director general;

2) Cristinel Fănel Smadu – director general adjunct Directia Operationala si Mentenanta;

3) Vasilica Marina – director Directia Financiara;

4) Mircea Ciucă – director Directia Calitate, Siguranta, Mediu, SSM;

5) Cristian Chirică – director Directia Operationala AIHCB;

6) Gabriel Bulgaru – director Directia Mentenanta In [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile: 1, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara: ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produse similare cu cele supuse procedurii de atribuire, a caror valoare cumulata sa fie: lot I: 13 583 EUR, lot III: 7 214 EUR, indiferent de numarul de contracte.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 și în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016. Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE sunt: procese verbale de receptie documentatii/recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie din partea beneficiarilor. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei (3 ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut în anuntul de participare publicat initial. Se vor lua în considerare numai activitățile realizate în aceasta perioada și pentru care se poate prezenta dovada acceptării/aprobării de către beneficiar. Din documente va rezulta clar valoarea de contract în sarcina ofertantului, în cazul prezentării unor contracte îndeplinite în asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activități pe care le-a asigurat în cadrul contractului/contractelor prezentate. Din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea îndeplinirii experienței similare trebuie să rezulte clar și distinct partea de activități realizate. În cazul in care valoarea acestora este exprimată în altă valută, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/altă valută comunicat de BNR. În cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiența similară se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul). În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Garanția pentru participare este în cuantum de:

— lot I: 135 EUR,

— lot III: 72 EUR.

Garantia de participare, irevocabila, se va constitui in conformitate cu art. 42 din Normele aprobate prin HG nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări în conditiile legii, care se prezintă în cuantumul și pentru perioada prevăzută în documentația de atribuire, respectiv de 4 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, cu posibilitatea de prelungire la cererea entității contractante. Conform art. 42 alin. (6) din HG 394/2016, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este mai mică de 5 000 RON, garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria entităţii contractante a sumei stabilite in fisa de date, în numerar. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata in SICAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, cu respectarea art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Conturile entitatii contractante sunt: cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Restituirea garantiei se va efectua in conformitate cu art. 44 din H.G. 394/2016.

Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

(a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie,

(c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, conform art. 43 alin. (1) lit. a), b), c) si HG nr. 394/2016.

Garanția de bună execuție, irevocabilă, este de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent, pentru fiecare lot, exclusiv T.V.A. și se va constitui în conformitate cu art. 46 din HG 394/2016, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului.

Conturile entității contractante sunt: cont în RON: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, cont în euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450.

Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. Garantia de buna executie se va restitui in conformitate cu prevederile art. 48 din Normele aprobate prin H.G. nr. 394/2016.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu îsi îndeplineste obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună executie, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate. In cazul executării parțiale sau totale a garantiei de buna executie existente, furnizorul are obligatia reintregirii acesteia la nivelul avut anterior executarii, in termen de 5 zile lucratoare de la executare. In cazul in care furnizorul nu reintregeste garantia, achizitorul are dreptul de a percepe penalitati in conformitate cu prevederile contractului.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Informatii suplimentare despre licitatia electronica:

(a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total ofertat,

(b) limite ale valorilor pana la care elementul ofertei prevazut la litera a) poate fi imbunatatit: nu exista limite; nu se va folosi pasul de licitare,

(c) informațiile care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Nota: procedura reluata cu loturile lot I – autocolante, afise, panouri si indicatoare si lot III – indicatoare metalice – se va tine cont de specificatiile din caietul de sarcini referitoare la loturile I si III.

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice, operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr. 99/2016.

EC accepta numai ofertele depuse online în SEAP.

Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro

DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant.

Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Termenele conform Legii nr. 101/2016.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-21

English Language Unavailable

CPV Codes
34924000; 34992200; 34928470; 34928471; 34928472; 34992000; 34992300; 39298200; 39563400; 44423400; 44424200; 44424300; 22459100; Variable message signs; Road signs; Signage; Sign materials; Sign posts; Signs and illuminated signs; Street signs; Picture frames; Impregnated, coated or covered textile fabrics; Signs and related items; Adhesive tape; Reflective tape; Advertising stickers and strips;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions