Poland-Warsaw: Integrated telecommunications services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Integrated telecommunications services
OJEU (High Value) 562387-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-27
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Najwyższa Izba Kontroli
Postal address: ul. Filtrowa 57
Town: Warszawa
Postal code: 02-056
Country: PL
Contact person: Najwyższa Izba Kontroli
Telephone: +48 224445714
E-mail: nik_zp@nik.gov.pl
Fax: +48 224445415
NUTS code: PL
Main address (URL): www.nik.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.nik.gov.pl/zamowienia-publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority:
naczelny organ kontroli państwowej
I.5.2) Other activity -
kontrola działalności władzy wykonawczej, centralnego banku państwa, państwowych osób prawnych, innych państwowych jednostek organizacyjnych

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu

Reference number: BGO-BGZ.261.036.2019

II.1.4) Short description

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do internetu.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w 2 przypadkach (patrz sekcja II.2.11 ogłoszenia).

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 117 500,00 PLN.

7. Zamawiający wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w sekcji III.1.3 ogłoszenia, w części „Zdolność zawodowa / osoby” litera od c do i.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa oraz pozostałe jednostki organizacyjne NIK, o których mowa w pkt 3.6 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ).

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w Sieci WAN oraz dostępu do Internetu,

W tym przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie usług transmisji danych pomiędzy Lokalizacjami Zamawiającego w oparciu o technologię IP VPN MPLS, przy wykorzystaniu wydzielonej infrastruktury telekomunikacyjnej Wykonawcy, a także zapewnienie usługi dostępu do Internetu.

W ramach postępowania przewidziano także dostawę nowych routerów brzegowych Zamawiającego niezbędnych do zestawienia szyfrowanych połączeń między Lokalizacjami, routera brzegowego niezbędnego do obsługi dostępu do Internetu, przeprowadzenie instruktażu technicznego niezbędnego do zapoznania się z obsługą Routerów CE, zapewnienie przez Wykonawcę serwisu w ramach zasobów własnych, a także zapewnienie wsparcia producenta na nowe i istniejące routery brzegowe (Routery CE).

2. Równoważność

Za rozwiązania równoważne uznane zostaną produkty, materiały i urządzenia spełniające wymagania minimalne określone szczegółowo w Załączniku nr 2 do SIWZ w Tabeli nr 2 pn. „Zestawienie parametrów technicznych oferowanych Routerów CE” oraz w Tabeli nr 3 pn. „Zestawienie parametrów technicznych oferowanego Serwera dla systemu monitoringu”.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia Zamawiającemu równoważności oferowanego rozwiązania w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego.

3. Wizja lokalna

Wizja lokalna może zostać przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu – najpóźniej na dwa dni przed planowaną wizytą, z upoważnionym w danej Lokalizacji pracownikiem Zamawiającego (numer kontaktowy do danej Lokalizacji znajduje się w pkt 3.6 Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ).

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

4.1 Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza oferty.

4.3 Załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór umowy.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Umowa zostanie zawarta na czas 48 miesięcy, na wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia, w tym:

5.1 realizacja wszystkich dostaw i prac nastąpi zgodnie z Harmonogramem wykonywania prac znajdującym się w Załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ);

W przypadku zastosowania prawa opcji dotyczącego instruktażu technicznego – wykonanie nastąpi w terminie do 36 miesięcy od dnia wskazanego w Harmonogramie wykonywania prac (w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ), przy czym zgłoszenie lub zgłoszenia do wykorzystania tego prawa w całości lub w części zostaną wysłane do Wykonawcy nie później niż na 6 miesięcy przed upływem terminu na przeprowadzenie instruktażu technicznego.

5.2 usługi transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do Internetu będą świadczone przez okres 36 kolejnych miesięcy począwszy od dnia 23 czerwca 2020 r., chyba że umowa zostanie podpisana w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie świadczenia usług w dniu 23 czerwca 2020 r. przy uwzględnieniu terminów wdrożenia wskazanych w Harmonogramie wykonywania prac (w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ). W takim przypadku termin rozpoczęcia zostanie odpowiednio przesunięty, nie późniejszy jednak niż 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

W przypadku zastosowania prawa opcji dotyczącego przedłużenia świadczenia usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do Internetu – przedłużenie świadczenia usług wyniesie maksymalnie 6 miesięcy, przy czym zgłoszenie lub zgłoszenia do wykorzystania tego prawa w całości lub w części zostaną wysłane do Wykonawcy nie później niż na 21 dni przed upływem terminu aktualnego świadczenia tych usług.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wykonanie głównych i zapasowych Łączy IP VPN MPLS w Lokalizacjach
Weighting: 16

Criteria: Obsługa EIGRP oraz TACACS+ przez oferowane Routery CE
Weighting: 12

Criteria: Obsługa TRUSTSEC przez oferowane Routery CE
Weighting: 12

Criteria: Cena usług opcjonalnych
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w dwóch przypadkach, tj.:

1) realizacja instruktażu technicznego.

Zamawiający może wymagać przeprowadzenia wszystkich zajęć, ich części, także dla mniejszej ilości osób, albo zrezygnować z całości.

Szczegółowy opis korzystania z tego prawa opcji znajduje się w § 3 ust. 7 i 9 Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego wzór Umowy.

2) przedłużenie świadczenia usług transmisji danych w sieci WAN oraz dostępu do Internetu, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji, o jaki okres przedłuży świadczenie tych usług,

Szczegółowy opis korzystania z tego prawa opcji znajduje się w § 3 ust. 8 i 9 Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego wzór Umowy.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

1. OFERTA ORAZ DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1.1 WYKONAWCA

Do upływu terminu składania ofert każdy Wykonawca musi złożyć:

1) ofertę - formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg Załącznika nr 4 do SIWZ),

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci gwarancji lub poręczenia,

4) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo,

5) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

6) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, we wskazanym zakresie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej również „JEDZ” (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Informacje zawarte w JEDZ, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

1.2 WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

1.3 INNE PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY ZASOBY

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1) dokumenty, wymienione w sekcji III.1.2), III.1.3) i w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w pkt VI.2 SIWZ.

3. FORMA DOKUMENTÓW

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt XI SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:

1. certyfikaty, dla oferowanego serwera dla systemu monitoringu będącego przedmiotem zamówienia, tj.:

1.1 ISO 9001 dla producenta serwera lub dokument równoważny,

1.2 ISO 14001 dla producenta serwera lub dokument równoważny.

UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z wyjątkiem dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2 poniżej.

2. dokumentacja techniczna producentów potwierdzająca spełnianie wskazanych wymagań oferowanych Routerów CE oraz serwera systemu monitoringu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ.

UWAGA: Dopuszcza się dołączenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

3. oświadczenia, tj.:

3.1 oświadczenie producenta Routerów CE lub Wykonawcy potwierdzające, że Routery CE pochodzą z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, oraz że usługi gwarancyjne na te Routery CE mogą być świadczone przez sieć serwisową producenta na terenie Polski,

3.2 oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie elementy składowe Routerów CE, w szczególności karty i moduły do nich, pochodzą od jednego producenta lub oświadczenie Wykonawcy o pełnej wzajemnej kompatybilności tych elementów składowych i o przyjęciu odpowiedzialności w zakresie usuwania możliwych problemów powstałych w związku z zastosowaniem elementów składowych nie pochodzących od jednego producenta.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA / POTENCJAŁ TECHNICZNY:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

a) przynajmniej dwa bezpośrednie symetryczne połączenia z Internetem zagranicznym o przepustowości co najmniej 20 Gb/s każde, oraz

b) przynajmniej jedno z poniższych:

• przynajmniej pięć bezpośrednich symetrycznych połączeń internetowych z operatorami krajowymi o łącznej przepustowości co najmniej 60 Gb/s,

• przynajmniej dwa (główne i zapasowe) symetryczne połączenia do węzła wymiany ruchu internetowego PLIX, przy czym łącze główne o przepustowości co najmniej 30Gb/s, a zapasowe i inne o przepustowości co najmniej 10Gb/s.

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / OSOBY:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ww. ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, ze zm.).

b) minimum 2 osobami, z których każda posiada jednocześnie:

• doświadczenie we wdrażaniu usług IP VPN MPLS polegające na udziale w przynajmniej dwóch zakończonych pozytywnie wdrożeniach tych usług,

• kwalifikacje w zakresie konfiguracji dostarczanych przez Wykonawcę Routerów CPE z obszaru technologii routing & switching poświadczone ważnym certyfikatem producentów tych routerów (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem: CCIE R&S firmy CISCO lub JNCIS firmy JUNIPER),

c) minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje z obszaru technologii routing & switching poświadczone ważnym certyfikatem firmy CISCO (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP R&S),

d) minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii security & identity poświadczone ważnym certyfikatem firmy CISCO (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP Security),

e) minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru routing & switching poświadczone ważnym certyfikatem firmy JUNIPER (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem JNCIP),

f) minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje dotyczące świadczonych przez Wykonawcę usług w zakresie obsługi, funkcjonowania, konfiguracji, parametrów i protokołów transmisji dla usługi AntyDDoS,

g) minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje dotyczące świadczonych przez Wykonawcę usług w zakresie obsługi, funkcjonowania, konfiguracji, parametrów i protokołów transmisji dla Routerów CE, Łączy IP VPN MPLS, Sieci WAN, dostępu do Internetu oraz systemu monitoringu,

h) minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie księgowości, dedykowanymi do weryfikacji naliczanych bonifikat i kontroli rozliczeń finansowych,

i) dodatkowo w przypadku zaoferowania nowych Routerów CE innych niż firmy CISCO:

• minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje z obszaru technologii routing & switching poświadczone ważnym certyfikatem producenta tych routerów (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP R&S firmy CISCO),

• minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje z obszaru technologii security & identity poświadczone ważnym certyfikatem producenta tych routerów (poziom umiejętności nie niższy niż określony certyfikatem CCIP Security firmy CISCO),

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / DOŚWIADCZENIE:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej 2 zamówienia, z których każde z nich polega / ło na realizacji przez minimum 6 miesięcy usługi symetrycznej transmisji danych w sieci IP VPN MPLS dla minimum 15 różnych lokalizacji, i spełnia łącznie poniższe wymagania:

• łącza nie realizowane z wykorzystaniem łączy Internetowych,

• co najmniej jedno z łączy o przepustowości nie mniejszej niż 400Mb/s i bez limitu przesyłu danych,

• w pozostałych lokalizacjach łącza o przepustowości nie mniejszej niż 20Mb/s i bez limitu przesyłu danych,

• gwarantowany czas naprawy przynajmniej jednego z tych ww. łączy maksimum 8 godzin, a pozostałych maksimum 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

Oraz

b) co najmniej dwa zamówienia, z których każde z nich polega / ło na realizacji przez minimum 6 miesięcy usługi symetrycznego dostępu do Internetu o opisanych niżej wymaganiach:

• łącze o przepustowości minimum 200Mb/s, nie posiadające limitu przesyłu danych, oraz

• gwarantowany czas naprawy łącza maksimum 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1. wykaz potencjału technicznego dostępnego Wykonawcy, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3) ogłoszenia (ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA / POTENCJAŁ TECHNICZNY), wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ),

2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3) ogłoszenia (ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / OSOBY), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawą do dysponowania tymi osobami (wzór wg Załącznika nr 7 do SIWZ),

3. wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg Załącznika nr 6 do SIWZ),

UWAGA: W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia (ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / DOŚWIADCZENIE).

4. załączone do wykazu zamówień dowody określające czy te zamówienia [sekcja III.1.3 ogłoszenia (ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / DOŚWIADCZENIE)] zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, pok. nr 3


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Section V: Complementary informationListopad 2022 r.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

I. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

INNE PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY ZASOBY

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3) pkt I.

PODMIOTY ZAGRANICZNE

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt I.1 i VI.3) pkt I.4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126, ze zm.).

II. DOKUMENTY SKŁADANE BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO

GRUPA KAPITAŁOWA

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg Załącznika nr 9 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. PRZED UMOWĄ

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy PZP, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVI SIWZ,

2) dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów, tj.:

a) polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,

b) dokumentów potwierdzających odpowiednio uprawnienia budowlane oraz członkostwo we właściwej terenowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa osoby wskazanej w sekcji III.1.3) ogłoszenia w części ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / OSOBY,

c) ważnych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane dla osób wskazanych w sekcji III.1.3) ogłoszenia w części ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA / OSOBY,

3) dostarczenia Zamawiającemu Regulaminu świadczenia i udostępniania usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-22

English Language Unavailable

CPV Codes
64227000; 32420000; 50312000; 80510000; 72253200; Integrated telecommunications services; Network equipment; Maintenance and repair of computer equipment; Specialist training services; Systems support services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions