Romania-Gogoșu: Road construction works

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Gogoșu: Road construction works
OJEU (High Value) 563458-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Comuna Gogoșu
National registration number: 6304238
Postal address: Str. Principală nr. 1
Town: Gogoșu
Postal code: 227220
Country: RO
Contact person: Rogoveanu Jean
Telephone: +40 252357228
E-mail: clgogosu@gmail.com
Fax: +40 252357104
NUTS code: RO413
Main address (URL): www.primaria-gogosu.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100080886

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări în cadrul proiectului integrat: „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Gogoșu, județul Mehedinți”

Reference number: 6304238/2019/4

II.1.4) Short description

Obiectul contractului il constituie proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor în cadrul proiectului integrat: „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Gogoșu, județul Mehedinți”.

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a 2 etape si anume:

1) etapa I – proiectare (intocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, documentatie tehnica pentru autorizatie de construire, documentatie tehnica lucrari aferente organizarii executarii lucrarii, documentatie pentru obtinere avize si asistenta tehnica pe perioada lucrarilor);

2) etapa a-II-a – executia lucrarilor in baza proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale.

Prin acest contract se trateaza lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor de interes local in comuna Gogosu, judetul Mehedinti, in lungime totala de 28,723 km.

Valoarea estimata este de 47 130 697,79 RON fara TVA conform devizului general al investiti [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 47130697.79

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO413
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Comuna Gogosu, localitatea: Gogosu, Ostrovu Mare, Colonie, Burila Mica, judet Mehedinti.

II.1.4) Short description

Obiectul contractului il constituie proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor în cadrul proiectului integrat: „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Gogoșu, județul Mehedinți”.

Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea a 2 etape si anume:

1) etapa I – proiectare (intocmire proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie, documentatie tehnica pentru autorizatie de construire, documentatie tehnica lucrari aferente organizarii executarii lucrarii, documentatie pentru obtinere avize si asistenta tehnica pe perioada lucrarilor);

2) etapa a-II-a – executia lucrarilor in baza proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale.

Prin acest contract se trateaza lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor de interes local in comuna Gogosu, judetul Mehedinti, in lungime totala de 28,723 km.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de garantie acordat lucrarilor
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerinta nr. 1.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ.

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 3.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) va prezenta formularul DUAE. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Alte documente edificatoare, după caz.

Nota 1: pentru persoanele juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul depunerii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata in limba romana.

Nota 2: in cazul in care in t [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara: ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare, in ultimii 5 ani, cu o valoare insumata a lucrarilor executate, prezentate ca experienta similara, de cel putin 40 000 000 RON fara TVA. Valoarea solicitata pentru indeplinirea cerintei de experienta similara pentru executarea de lucrari se poate atinge prin luarea in considerare a unui numar de maxim 3 (trei) contracte. Prin lucrari similare se inteleg lucrari de constructii si/sau executare si/sau consolidare si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau intretinere si/sau reparatii capitale drumuri publice, de interes local sau judetean sau national.

, autogreder, esaloane de asfalt (repartizator asfalt si cilindrii compactori), buldozer, compactoare terasament.
3

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat;

2) Lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara: ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) a prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 600 000 RON fara TVA, valoare ce poate fi demonstrata prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul unui contract-maxim 3 contracte. Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare tehnica (elaborare proiect tehnic si detalii de executie) si servicii de asistenta tehnica pentru realizarea de constructii si/sau executare si/sau consolidare si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau intretinere si/sau reparatii capitale drumuri publice, de interes local sau judetean sau national.

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate/prestate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti, informatii cum ar fi: numarul si data, denumirea contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Executia lucrarilor similare se confirma prin prezentarea unor documente relevante emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar care atesta executia acestor lucrari. Aceste documente sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: contract; proces-verbal de receptie finala; proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor; proces-verbal pe obiect, intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, atestand faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si duse la bun sfarsit si/sau alte documente de buna executie/orice tip de certificat. In cazul unei asocieri, valoarea lucrarilor executate si duse la bun sfarsit se va lua in considerare prin cumularea valorii lucrarilor executate si duse la bun sfarsit de fiecare asociat in parte. In cazul in care ofertantul/asocierea isi dovedeste experienta similara prin sustinerea unor terti, experienta similara se va lua in considerare prin cumularea valorilor contractelor executate ale ofertantului/asocierii cu valoarea contractelor executate de catre tertul sustinator in angajamentul ferm. In situatia in care se apeleaza la sustinere din partea unui tert sau se apeleaza la capacitatea tehnica si profesionala a eventualilor subcontractanti pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, acestia (tertii si subcontractantii) vor completa DUAE in conformitate cu ceea ce implica participarea lor. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care va asigura indeplinirea acestuia, document care va fi prezentat impreuna cu DUAE. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata. Potrivit prev. art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Potrivit prev. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea AC, documente/angajamente care sa demonstreze dreptul de proprietate sau de folosinta (inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii etc.) pe durata de implicare in executia lucrarilor aferente contractului pentru utilajele, instalatiile si echipametele tehnice prezentate.

Nota: daca un grup de op. econ. depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Utilaje, instalatii si echipament tehnic”. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor terti. In acest sens, vor fi respectate prev. art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu modif. si complet. ulterioare. Tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV „Criterii de selectie” – Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” – subsectiunea „Utilaje, instalatii si echipament tehnic”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajament ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in mod obligatoriu in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) documente/angajamente care sa demonstreze dreptul de poprietate sau de folosinta (inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii etc.) pe durata de implicare in executia lucrarilor aferente cntractului pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice prezentate.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre op. ec. participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate/prestate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate de catre candidati/ofertanti informatii cum ar fi: numarul si data, denumirea contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Prestarea serviciilor de proiectare similare se confirma prin prezentarea unor documente relevante emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care atesta executia acestor lucrari. Aceste documente sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, certificate de predare-primire; recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare. Documentele prezentate trebuie sa fie emise de beneficiar si se prezinta in copie legalizata sau copie lizibila certificata „conform cu originalul” semnata si stampilata. In cazul unei asocieri, valoarea serviciilor prestate si duse la bun sfarsit se va lua in considerare prin cumularea valorii serviciilor prestate si duse la bun sfarsit de fiecare asociat in parte. In cazul in care ofertantul/asocierea isi dovedeste experienta similara prin sustinerea unor terti, experienta similara se va lua in considerare prin cumularea valorilor contractelor prestate ale ofertantului/asocierii cu valoarea contractelor prestate de catre tertul sustinator in angajamentul ferm. In situatia in care se apeleaza la sustinere din partea unui tert sau se apeleaza la capacitatea tehnica si profesionala a eventualilor subcontractanti pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, acestia (tertii si subcntractantii) vor completa DUAE in conformitate cu ceea ce implica participarea lor. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care va asigura indeplinirea acestuia document, care va fi prezentat impreuna cu DUAE. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Potrivit prev. art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Potrivit prev. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ formular nr. ...). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor prezenta la rândul lor un DUAE, separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere, astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților tehnice si profesionale pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de existenta fondurile necesare achiziției. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că AC nu poate fi considerata răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă AC a fost notificata asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus, a clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, op. economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pt. transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, op. economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca op. economic conform prev. art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale AC prev. la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016, precum si prev. art. 103 alin. (2) din HG nr. 395/2016, A.C. avand obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata. Pt. comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari”). Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispoziție de AC, disponibil în SEAP. Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, AC va introduce in SEAP rezultatul admis/respins si va deschide in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordand un termen de raspuns. Ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Ofertantii vor respecta modelul de contract de proiectare si executie lucrari.

Nota: modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:

— departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre op. economici,

— in vederea departajarii ofertelor, AC va solicita depunerea in SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate art. 8 din Legea nr. 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Comuna Gogoșu – Compartiment Juridic
Postal address: Str. Principală nr. 1
Town: Gogoșu
Postal code: 227220
Country: RO
Telephone: +40 252357228
E-mail: clgogosu@gmail.com
Fax: +40 252357104
URL: www.primaria-gogosu.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-26

English Language Unavailable

CPV Codes
45233120; 45233141; 71322500; 71356200; Road construction works; Road-maintenance works; Engineering-design services for traffic installations; Technical assistance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions