Denmark-Copenhagen: Repair and maintenance services of tanks

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Copenhagen: Repair and maintenance services of tanks
OJEU (High Value) 564401-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: BIOFOS A/S
National registration number: 25601920
Postal address: Refshalevej 250
Town: København K
Postal code: 1432
Country: DK
Contact person: Camilla Gehring Krogh
Telephone: +45 32685615
E-mail: cgk@biofos.dk
NUTS code: DK012
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/117769433.aspx

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/117769433.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/117769433.aspx
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

EU-udbud af tankeftersyn og reservedele


II.1.4) Short description

Dette udbud vedrører rammeaftaler på tankeftersyn og tilhørende reservedele.

Delaftale 1 omhandler levering af eftersyn og renovering af skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen.

Delaftale 2 og 3 omhandler levering af reservedele, som skal benyttes til renovering af tanke.

Tryk her https://permalink.mercell.com/117769433.aspx

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 30000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Tankeftersyn

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: DK011
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.1.4) Short description

Delaftale 1 omhandler levering af eftersyn og renovering af skaberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9) Envisaged number of candidates 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Reservedele - Aksler, tandhjul mv.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: DK011
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.1.4) Short description

Delaftale 2 omhandler aksler, tandhjul mv.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9) Envisaged number of candidates 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Reservedele - Skrabere, kæder og tilbehør

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: DK011
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen

II.1.4) Short description

Delaftale 3 omhandler skabere, kæder og tilbehør.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

2 x 1 års forlængelse.

II.2.9) Envisaged number of candidates 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil vælge de 5 ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante tekniske erfaring i forhold til den udbudte aftale ud fra ansøgerens referencer.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven:

- Grunde vedr. straffedomme,

- Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger,

- Grunde vedr. insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.

Dokumentation for dette skal fremlægges i form af en attest eller lignende i henhold til nationale regler i tilbudsgivers hjemland. For danske tilbudsgivere skal dokumentationen fremlægges i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Som dokumentation for ansøgers økonomiske kapacitet skal ansøger angive:

Ansøgers egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Mindstekrav: Ansøgers egenkapital i seneste 3 afsluttede regnskabsår skal være positiv.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Som dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet skal ansøger angive:

Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år, maksimalt 5 referencer for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson,

(b) Dato for opgavens udførelse,

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang,

(d) Henvisning til hvilken/hvilke delaftale(r), referencen er relevant for.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Mindstekrav: Ansøgers referencer skal omfatte tilsvarende opgaver, som beskrevet i den/de delaftale(r), der ansøges om prækvalifikation til. I forhold til delaftale 1 (Tankeftersyn) skal tilsvarende forstås som eftersyn og/eller renovering af skraberudrustninger. I forhold til delaftale 2 og 3 (Reservedele) skal tilsvarende forstås som lignende reservedele anvendt i spildevandsmiljø.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-01-24


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-26

English Language Unavailable

CPV Codes
50514100; 71550000; 42141700; 42140000; 42996300; 44542000; 44541000; Repair and maintenance services of tanks; Blacksmith services; Shaft couplings; Gears, gearing and driving elements; Scrapers; Parts of chain; Articulated chain;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions