Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Aarhus: Financial and insurance services
OJEU (High Value) 564465-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Aarhus Kommune
National registration number: 55133018
Postal address: Rådhuspladsen 2
Town: Aarhus C
Postal code: 8000
Country: DK
Contact person: Thomas Stilling Andersen
Telephone: +45 89402155
E-mail: tsa@aarhus.dk
NUTS code: DK042
Main address (URL): https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d06950a-b04d-4879-b278-792db6bb8527/homepage

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d06950a-b04d-4879-b278-792db6bb8527/publicMaterial

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d06950a-b04d-4879-b278-792db6bb8527/homepage
I.3.8) to the above mentioned address
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d06950a-b04d-4879-b278-792db6bb8527/homepage
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Udbud af finansiel leasing rammeaftale


II.1.4) Short description

Aarhus Kommune udbyder en rammeaftale vedrørende finansiel leasing med en ramme, der samlet set udgør 200 000 000 DKK i kontraktperioden.

Der vil blive indgået aftale med én (1) tilbudsgivere, forudsat at der modtages konditionsmæssige tilbud.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 200000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Aarhus Kommune

II.1.4) Short description

Aarhus Kommune udbyder en rammeaftale vedrørende finansiel leasing med en ramme, der samlet set udgør 200 000 000 DKK i kontraktperioden.

På baggrund af rammeaftalen vil der blive indgået konkrete finansielle leasingaftaler inden for løsøre, f.eks.:

— IT software,

— IT hardware,

— Hjælpemidler/genbrugshjælpemidler,

— Maskiner,

— Inventar.

Rammeaftalen skal kunne benyttes af alle kommunens afdelinger, forvaltninger, institutioner m.v.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: DKK 200000000
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Den fremtidige rammeaftale kan forlænges i op til 12 måneder à 2 gange på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk fordelagtig for Aarhus Kommune. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal:

— egenkapital i de seneste 2 regnskabsår,

— samlede leasingudlån for hvert af de seneste 2 regnskabsår,

— kreditvurdering (rating) fra et af de officielle ratingbureauer.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår,

— Tilbudsgivers samlede leasingudlån for hvert af de seneste 2 regnskabsår skal være på minimum 100 000 000 DKK,

— Tilbudsgiver skal have en kreditvurdering (rating) fra et af de officielle ratingbureauer. Tilbudsgiver skal have en kreditvurdering (rating) svarende til S&P på minimum henholdsvis A- for long term og A-2 for short term.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf, for de seneste 2 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som i ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Der skal angives minimum 3 referencer. Med lignende opgaver skal forstås leasingrammeaftale med offentlige og/eller større virksomheder der har lavet lignende leasingrammeaftale i niveauet 50 000 000 DKK eller mere.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå aftale med. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00

Additional information:

Der vil ikke være adgang til overvære åbning af tilbuddene.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Kontrakten opdeles ikke i delaftaler, da man ved at indgå én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger.

Følgende frivillige udelukkelsesgrunde indgår:

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, nr. 1,

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. udbudslovens § 137, nr. 2,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, jf. udbudslovens § 137, nr. 3. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i udbudslovens § 2, stk.1,

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, nr. 4,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. udbudslovens § 137, nr. 5,

- Aarhus Kommune kan påvise, at tilbudsgiver uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. udbudslovens § 137, nr. 6.

Den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå rammeaftale med, bedes fremskaffe dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD inden for en frist på 10 arbejdsdage. I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutning.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-26

English Language Unavailable

CPV Codes
66000000; 66114000; Financial and insurance services; Financial leasing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions