Belgium-Hasselt: Construction work for water projects

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Hasselt: Construction work for water projects
OJEU (High Value) 565426-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-29
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: De Vlaamse Waterweg nv
National registration number: 0216.173.309_16711
Postal address: Havenstraat 44
Town: Hasselt
Postal code: 3500
Country: BE
Contact person: Greet Bynens
Telephone: +32 11298468
E-mail: albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
NUTS code: BE221
Main address (URL): www.vlaamsewaterweg.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359897

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359897

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-AAK-19-0101-F02
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Openbare werken

Section II: Object of Contract


Title:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken en dringende interventies langs al de kanalen en de Gemeenschappelijke Maas, beheerd door de afdeling Albertkanaal van De Vlaamse Waterweg nv

Reference number: De Vlaamse Waterweg-AAK-19-0101-F02_0

II.1.4) Short description

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken en dringende interventies langs al de kanalen en de Gemeenschappelijke Maas, beheerd door de afdeling Albertkanaal van De Vlaamse Waterweg nv.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE22
NUTS code: BE21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Provincie Limburg en Antwerpen.

II.1.4) Short description

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoudswerken en dringende interventies langs al de kanalen en de Gemeenschappelijke Maas, beheerd door de afdeling Albertkanaal van De Vlaamse Waterweg nv.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 1
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De onderhavige opdracht bestijkt de duur van 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van 1 dag is louter fictief. De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 69 Facultatieve uitsluitingsgronden.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid,

— de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie,

— de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden,

— de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken) en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse behoort die overeenstemt met het bedrag van zijn offerte of hoger. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (algemene aannemingen van waterbouwkundige werken) en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse behoort die overeenstemt met het bedrag van zijn offerte of hoger. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) In the case of framework agreements – justification for any duration exceeding 4 years

De onderhavige opdracht bestijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Hasselt


Section V: Complementary informationAdditional information:

De onderhavige opdracht bestijkt de duur van 1 kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-25

English Language Unavailable

CPV Codes
45240000; Construction work for water projects;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions