Bulgaria-Sofia: Financial information systems

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Bulgaria-Sofia: Financial information systems
OJEU (High Value) 568416-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-06 16:45:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Унивесритет за национално и световно стопанство
National registration number: 000670602
Postal address: ж.к. „Студентски град“, ул. „8-и декември“
Town: София
Postal code: 1700
Country: BG
Contact person: Цветанка Торбова
Telephone: +359 8195377
E-mail: torbova@unwe.bg
Fax: +359 8195516
NUTS code: BG412
Main address (URL): www.unwe.bg
Address of the buyer profile (URL): http://zop2.unwe.bg

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://zop2.unwe.bg/Document?folderId=461

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Закупуване на цифрови географски данни за територията на БЪЛГАРИЯ за нуждите на научноизследователски проект BIOGEA (договор № Д002/2 с ФНИ)


II.1.4) Short description

Предмет на обществената поръчка е доставката на 1 брой лиценз за цифров модел на Р БЪЛГАРИЯ в мащаб 1:100 000 със следните слоеве:

1) Roads (пътна мрежа — пътища, класифицирани по международна и национална номенклатура).

2) Settlements (населени места — код по ЕКАТТЕ, статистическа информация, пощенски кодове).

3) Administrative borders (municipalities and countries) + State border (административно деление — области, общини с код по ЕКАТТЕ).

4) Railroad (железопътна мрежа).

5) Hydrology (хидрология — реки, водни басейни, езера и други водни обекти).

Данните следва да са съвместими със закупения през 2017 г. ГИС софтуер по проект BIOGEA: ArcGIS for Desktop Advanced, закупен от „Есри България“ ООД.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 14400

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

гр. София

II.1.4) Short description

Предмет на обществената поръчка е доставката на 1 брой лиценз за цифров модел на Р БЪЛГАРИЯ в мащаб 1:100 000 със следните слоеве:

1) Roads (пътна мрежа — пътища, класифицирани по международна и национална номенклатура).

2) Settlements (населени места — код по ЕКАТТЕ, статистическа информация, пощенски кодове).

3) Administrative borders (municipalities and countries) + State border (административно деление — области, общини с код по ЕКАТТЕ).

4) Railroad (железопътна мрежа).

5) Hydrology (хидрология — реки, водни басейни, езера и други водни обекти).

Данните следва да са съвместими със закупения през 2017 г. ГИС софтуер по проект BIOGEA: ArcGIS for Desktop Advanced, закупен от „Есри България“ ООД.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 14400
II.02.07) Duration in days 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Няма

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Няма

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Няма

III.2.2) Contract performance conditions

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от общата стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се предостави под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срокът на валидност на предоставената гаранция следва да бъде за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-06
IV.02.02) Local time 16:45


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-07
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

УНСС, Студентски град, ул. „8-и декември“, стая П008


Additional information:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Section V: Complementary informationAdditional information:

За участниците в процедурата на следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят предвижда специфични национални основания за изключване във връзка със:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.5.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичните национални основания за отстраняване чрез попълване на ЕЕДОП част III, раздел Г.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BI
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
48812000; Financial information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions