Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Firefighting, rescue and safety equipment
OJEU (High Value) 568432-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-09 09:45:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Regional or local Agency / Office
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Postal address: ul. Domaniewska 40
Town: Warszawa
Postal code: 02-672
Country: PL
Contact person: Piotr Strzelecki
Telephone: +48 225595210
E-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl
Fax: +48 225595203
NUTS code: PL92
Main address (URL): www.straz.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Postal address: ul. Podchorążych 38
Town: Warszawa
Postal code: 00-463
Country: PL
Contact person: Katarzyna Stańkowska
Telephone: +48 225233310
E-mail: zzpub@kgpsp.gov.pl
Fax: +48 225233332
NUTS code: PL91
Main address (URL): www.straz.gov.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/straz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
https://platformazakupowa.pl/pn/straz
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30 miejscowy).

Reference number: WL.2370.20.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Uwaga: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania przetargowego na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1016260.16

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa autobusu do przewozu ratowników (minimum 30-miejscowy) zgodnie załącznikiem nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności w opisie stanowiącym załącznik nr 1 do dokumentacji zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności we wzorze umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji zamówienia.

Uwaga: Szczegóły dotyczące przyznania punktów w kryterium oceny ofert (pkt II.2.5 przedmiotowego ogłoszenia) zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zalecane jest dokładne zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 20

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 1016260.16
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-31
II.2.7) End 2020-07-17
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.05.02.00-00-0005/16


Additional information:

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i środowisko. Pełne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zalecane jest zapoznanie się z niniejszą dokumentacją.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz.2344); pkt 4, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; pkt 8, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przekazuje aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – jednolity europejski dokument zamówienia, dalej zwany: „JEDZ”, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) wg wytycznych wskazanych w rozdziale XVI specyfikacji.

2. Pozostałe niżej wymienione oświadczenia i dokumenty są składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków w tym zakresie.

Uwaga: W ramach uzupełnienia punktu powyżej, tj.:

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445);

8) Wykaz wiedzy i doświadczenia wg wymagań załącznika nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

zamiast:

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Uwaga: W ramach uzupełnienia punktu powyżej, tj.:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio w ust. 3.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–7.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt XI.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

3. Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 10 000 PLN. Dopuszczalne formy wniesienia wadium zostały dokładnie opisane w SIWZ w szczególności w rozdziale XXIII.

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym w szczególności rozdziału XXIV oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 dostawą autokaru/autobusu o liczbie miejsc siedzących min. 30 za kwotę min. 800 000,00 PLN brutto.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaniem co najmniej 1 dostawą autokaru/autobusu o liczbie miejsc siedzących min. 30 za kwotę min. 800 000,00 PLN brutto. Zamawiający załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór dokumentu stanowiącego „Wykaz wiedzy i doświadczenia” (wg wymagań załącznika nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw).

III.2.2) Contract performance conditions

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy). Zalecane jest dokładne zapoznanie się z treścią dokumentacji przetargowej w tym również z warunkami realizacji umowy i zmianami przewidzianym (możliwymi) w trakcie realizacji zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-09
IV.02.02) Local time 09:45


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-09
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Logistycznym KW PSP w Warszawie. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformie zakupowej.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności w rozdziale IX, X i XI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja której zgodnie zobowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.); dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB – zalecany format: .pdf.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie równocześnie pytań w wersji edytowalnej.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „Procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający działa, jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz odbiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do SIWZ

Informacje dotyczące „RODO” zostały opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym w szczególności w rozdziale XXV.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
35110000; 34144210; 34121000; 34121500; Firefighting, rescue and safety equipment; Firefighting vehicles; Buses and coaches; Coaches;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions