Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Gdansk: Tyres for motor cars
OJEU (High Value) 568441-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-07 09:50:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Postal address: ul. Okopowa 15
Town: Gdańsk
Postal code: 80-819
Country: PL
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
Telephone: +48 583214817/946/752
E-mail: zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl
Fax: +48 583214810
NUTS code: PL
Main address (URL): http://pomorska.policja.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Przetarg nieograniczony na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów służbowych woj. pomorskiego realizowany elektronicznie

Reference number: 105/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych woj. pomorskiego – realizowany elektronicznie.

Przedmiot postępowania objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 9.9.2019 r. (Dz.U.2019, poz. 1751) – poz. 76 symbol PKWiU 29.32.30.0.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 305889.43

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wydział Transportu KWP, Gdańsk, ul. 3 Maja 7, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ogumienia zimowego do pojazdów służbowych woj. pomorskiego – realizowany elektronicznie.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Opis zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykluczenia :

7.1. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

oraz wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN zgodnie z art. 24, ust. 5, pkt 7.

Dokumenty :

7.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.1.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy;

7.1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5, pkt 7 ustawy.

Wykluczenia:

7.2. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24, ust. 1, pkt 13.

Dokumenty :

7.2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2.2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy.

Wykluczenia :

7.3. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Dokumenty :

7.3.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.3.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.3.3. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

7.3.4. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Wykluczenia:

7.4. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933);

7.5. z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.6. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.7. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344).

Dokumenty :

7.4.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.5.1. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7.6.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej listy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.7.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument nie jest wymagany jeżeli znajduje się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy.

Dokumenty wymagane przez podmioty zagraniczne :

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

12.1.1. pkt 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy;

12.1.2. pkt 7.3.1, 7.3.2, 7.7.1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

12.1.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

12.1.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.1 i pkt 12.1.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 12.1.2.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1.1 i 12.1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.2 stosuje się.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 12.1.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 12.2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Pozostałe informacje znajdują się w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże wykonanie lub wykonywanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 dostawą ogumienie do pojazdów o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN oraz załączy dowody, określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz załączy dowody, określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wypełnić zał. nr 6.

Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Adres strony internetowej: https://aukcje.uzp.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-07
IV.02.02) Local time 09:50


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-07
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk, POLSKA, pok. 44


Section V: Complementary information2020 r.


Additional information:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Wykonawcom zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.

Dokument dotyczący wadium:

w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

Uwaga: dokumenty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej postępując zgodnie z zapisami SIWZ.

I. Oferta i inne dokumenty oraz oświadczenia (wymagane na dzień składania ofert).

Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert następujące dokumenty i oświadczenia, które należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z przynależnym im formularzem kosztowym, o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 4 do formularza ofertowego.

Formularz wraz z załącznikami musi być złożony w oryginale.

Uwaga: każdy z ww. załączników do formularza ofertowego nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu niezłożenie któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty;

2. pełnomocnictwo w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;

2.2 ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców;

3. oświadczenie (JEDZ) stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

3.1 Składanie JEDZ przez https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk jest dla Wykonawców całkowicie bezpłatne.

W celu bezproblemowej pracy z platformą, Wykonawca powinien posiadać co najmniej: stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 ks/s, komputer klasy PC lub Mac z jednym z systemów operacyjnych Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux lub ich nowsze wersje, zainstalowaną jedną z popularnych przeglądarek internetowych obsługującą TLS1.2 najlepiej w najnowszej wersji (np. Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy centrum wsparcia klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania JEDZ-a, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. +48 221010202.

3.2. UZP udostępnił bezpłatne narzędzie do wypełniania JEDZ pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl

Zgodnie z art. 10a uPzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4. dokument dotyczący wadium:

w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą;

5. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wymagane po złożeniu oferty) .

5.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie dotyczy sytuacji gdzie do postępowania została złożona tylko 1 oferta.

5.2 Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: celem prawidłowego złożenia dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu, Zamawiający – KWP w Gdańsku zamieszcza poniżej instrukcje:

instrukcje dla Wykonawców

podstawowe funkcjonalności:

1. Instrukcja: numer ID

https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgZE5yV0h2THZJNkk/view

2. Instrukcja: rejestracja, logowanie oraz reset hasła

https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgb0FKZFZCMFJ4NWM/view

3. Instrukcja: widok niezalogowany

https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgQVJUMWxGT2g1OFk/view

4. Instrukcja: widok zalogowany - panel dostawcy

file:///C:/Users/INTERNET/Downloads/Instrukcja%20Widok%20zalogowany.pdf

5. Instrukcja: składanie ofert

https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgZ3Y2M3VrTHdvNkU/view

6. Instrukcja: wycofanie / ponowne złożenie oferty

https://drive.google.com/file/d/0Bwwa0UYARKEgeFBUbTI3dkxTems/view

7. Instrukcja: składanie oferty JEDZ ESPD

https://drive.google.com/file/d/1rlA6iJRIJ7xs3FeLUsJvoFQSuidOx2C9/view

8. Instrukcja: usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl

https://drive.google.com/file/d/1aopA1cN0DpuhJbHGsHaxqzWEAR2RvPG-/view

Ogłoszenie o zamówieniu:

1. Instrukcja: składania ofert w ogłoszeniach o zamówieniu UE/PL (przetargi)

https://drive.google.com/file/d/1rsKAbrhcx0RhUeE1gSjV1g9TSfdgXBID/view

3. Wykonawca winien złożyć wadium.

Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

Poręczenie lub gwarancje, o których mowa wyżej, powinny być ważne przez okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesienie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 7b uPzp.

2. Wysokość wadium

Oferta obejmująca całość przedmiotu zamówienia o którym mowa w rozdziale 2 specyfikacji powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 500,00 PLN za całość.

3. Miejsce złożenia wadium

Wadium należy wnieść do dnia 7.1.2020 r. do godz. 09:00 na konto KWP 98101011400068391391200000 z oznaczeniem, odpowiednio:

przetarg na dostawę ogumienia zimowego do pojazdów – 105/2019.

W przypadku wniesienia wadium na konto bankowe KWP decyduje data wpływu na konto.

Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wniesienia wadium (tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia) należy złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zwrot wadium nastąpi wg zasad określonych w art. 46 Pzp:

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe informacje zawarte są w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 182 uPzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
34351100; Tyres for motor cars;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions