Poland-Rybnik: Antineoplastic and immunomodulating agents

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Rybnik: Antineoplastic and immunomodulating agents
OJEU (High Value) 568452-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-03 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
Postal code: 44-200
Country: PL
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel. +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel. +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
Telephone: +48 324291226/87/88
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Fax: +48 324291225
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.szpital.rybnik.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.szpital.rybnik.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego

Reference number: LAS-341-PN/113-2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia stwardnienia rozsianego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części). Umowy w zakresie wszystkich pakietów zostaną zawarte po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 12 miesięcy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Ocrelizumabum

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.1.4) Short description

Ocrelizumabum

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 14 000,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Cladribinum

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.1.4) Short description

Cladribinum

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ww. ustawie w wysokości: 6 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: w tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania;

3.2. w zakresie warunków, o których mowa w punkcie 2 powyżej: za wystarczające – w przypadku przedmiotu obejmującego różne rodzaje działalności lub czynności – zostanie uznane, gdy uprawnienie do wykonywania działalności lub czynności danego rodzaju będzie posiadał co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie realizował ten zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania określonych uprawnień. W takim wypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani wskazać w ofercie zakres zamówienia realizowany przez poszczególnych wykonawców (przynajmniej w części, dla której wykonania wymagane są uprawnienia).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy niniejszego postępowania – zamawiający nie stawia warunku.

III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-03
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-02
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-03
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary informationPrzed zakończeniem umów wynikających z niniejszej procedury.


Additional information:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dok. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postęp. oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zam. wymagań określ. przez zam.:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenia: JEDZ wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m.in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać zamawiającemu ośw. o przynależ. lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

1.3. na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1 do oferty – dołączyć JEDZ – wypełniony w zakresie wskazanym przez zamawiającego, w tym w zakresie kompetencji;

2.2 na wezwanie (dot. wyk., którego oferta została najwyżej oceniona) – przedłożyć: zezwolenie wymagane ustawą z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy:

3.1. do oferty – dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1, dopuszczenia do obrotu oraz oświadczenie potwierdzające, że zaoferowany przedmiot zamówienia scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 spełnia wymogi zamawiającego;

3.2. na wezwanie zam. (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) przedłożyć niżej wymienione dokumenty: zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3.1., zawiera się w formularzu oferty, stanowi zał. 1 do SIWZ.

Zał. do oferty są:

1. formularz oferty;

1.1. formularz cenowy;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dok. zawarte są w SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
33652000; Antineoplastic and immunomodulating agents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions