Czechia-Ostrava: Diagnostic agents

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Ostrava: Diagnostic agents
OJEU (High Value) 568502-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-07 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Ostrava
National registration number: 00843989
Postal address: 17. listopadu 1790/5
Town: Ostrava - Poruba
Postal code: 708 52
Country: CZ
Contact person: Bc. Jana Senftová, odd. veřejných zakázek
Telephone: +420 597373118
E-mail: jana.senftova@fno.cz
Fax: +420 596916056
NUTS code: CZ080
Main address (URL): http://www.fno.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFakultninemocniceOstrava
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Činidla a spotřební materiál pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy, spojené s výpůjčkou acidobazických analyzátorů včetně UPS a softwaru pro vzdálenou správu analyzátorů s příslušenstvím

Reference number: OŘN-14/19

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy, včetně denní automatické kontroly kvality (3 hladiny denně), spojené s výpůjčkou sedmi potřebných zařízení.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 7332116.40

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ080
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Fakultní nemocnice Ostrava

II.1.4) Short description

Dodávky činidel a spotřebního materiálu při předpokládané roční spotřebě uvedené v zadávací dokumentaci, vč. dodání 7 ks analyzátorů.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Dle bodu II.2.7) Doba trvání zakázky: Dodávky činidel a spotřebního materiálu budou probíhat na základě dílčích objednávek zadavatele. Smlouva budou uzavřena na dobu neurčitou.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona č.. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-07
IV.02.02) Local time 08:00IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-07
IV.02.07) Local time 08:00
IV.02.07) Place

Fakultní nemocnice Ostrava.


Additional information:

Nabídky budou doručeny pouze v elektronické podobě. Otevírání obálek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s § 109 zákona. Otevírání obálek proběhne bez přítomnosti účastníků.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
33694000; 33141625; 33124100; Diagnostic agents; Diagnostic kits; Diagnostic devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions