Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Jablonec nad Nisou: Miscellaneous furniture and equipment
OJEU (High Value) 568571-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-13 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority National or federal Agency / Office
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
National registration number: 00079481
Postal address: U Muzea 398/4
Town: Jablonec nad Nisou
Postal code: 466 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Lucie Stahlová, Compet Consult, s.r.o., Tržní nám. 876/11, 460 01 Liberec, ČESKÁ REPUBLIKA
Telephone: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
NUTS code: CZ051
Main address (URL): http://www.msb-jablonec.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/msb

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00024632

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Compet Consult, s.r.o.
National registration number: 26502402
Postal address: Tržní nám. 876/11
Town: Liberec
Postal code: 460 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Lucie Stahlová
Telephone: +420 481030368
E-mail: lucie.stahlova@competconsult.cz
NUTS code: CZ051
Main address (URL): http://www.msb-jablonec.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/msb
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://nen.nipez.cz/portal/mwclient/default.html?formName=FRM.Verejna_zakazka_FRM9.detail_uverejnene_Novela2016_MW&selectedID=689043493
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice část 1 Nábytek, vitríny

Reference number: CC/OŘ/MSB2/19

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je:

- dodávka a montáž vybavení expozice včetně osvětlení vitrín do nové části hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jako „MSB“),

- dodávka a montáž vybavení do interiéru vstupních prostor ve stávající části hlavní budovy MSB.

Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 7267968.52

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ051
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem pro dodávku a montáž veškerého vybavení je Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Dílenskou přípravu a výrobu atypických prvků zajistí vybraný dodavatel ve svých prostorách.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je:

- dodávka a montáž vybavení expozice včetně osvětlení vitrín do nové části hlavní budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (dále jako „MSB“),

- dodávka a montáž vybavení do interiéru vstupních prostor ve stávající části hlavní budovy MSB.

Podrobně je předmět zakázky specifikován v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 7267968.52
II.02.07) Duration in days 182
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Plnění zakázky proběhne ve dvou etapách:

Lhůta pro dodávku a montáž vybavení interiéru vstupních prostor činí maximálně 13 týdnů (91 dnů) od protokolárního předání místa plnění vybranému dodavateli. Lhůta pro dodávku vybavení expozice včetně osvětlení vitrín činí maximálně 26 týdnů (182 dnů) od protokolárního předání místa plnění vybranému dodavateli. Podrobně v zadávací dokumentaci.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel musí prokázat splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ, a to předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nepožadováno.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-13
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-13
IV.02.07) Local time 10:00

Additional information:

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se dle § 109 ZZVZ rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
39150000; 39154000; 31527000; 39290000; Miscellaneous furniture and equipment; Exhibition equipment; Spotlights; Miscellaneous furnishing;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions