Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Brno: Asphalt
OJEU (High Value) 568592-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Brněnské komunikace, a.s.
National registration number: 60733098
Postal address: Renneská třída 787/1a
Town: Brno
Postal code: 639 00
Country: CZ
Contact person: Bc. Milena Bartíková
Telephone: +420 532144348
E-mail: bartikova@bkom.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): https://www.bkom.cz
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.bkom.cz/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zakazky.bkom.cz/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakazky.bkom.cz/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka asfaltových směsí - rámcová dohoda


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávání asfaltových směsí, které budou zadavatelem odebírány z obalovny vlastními vozidly do sídla provozovny zadavatele: Masná 7, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Jedná se o plnění průběžných dodávek (odběru) asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11 S, ACO 16+ a ACO 11+ vhodných pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou splňovat následující podmínky:

C u ložních vrstev dle ČSN 73 6121,
o
o

C,
o

Nabízené zboží musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN EN 13108-2.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 48500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Statutární město Brno.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávání asfaltových směsí, které budou zadavatelem odebírány z obalovny vlastními vozidly do sídla provozovny zadavatele: Masná 7, Brno, ČESKÁ REPUBLIKA.

Jedná se o plnění průběžných dodávek (odběru) asfaltových směsí ACO 8, ACO 11, ACO 11 S, ACO 16+ a ACO 11+ vhodných pro vysprávky vozovek. Asfaltové směsi budou splňovat následující podmínky:

C u ložních vrstev dle ČSN 73 6121,
o
o

C,
o

Nabízené zboží musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN EN 13108-2.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 100 %
Value excluding VAT: CZK 48500000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ, a to předložením následujícího dokladu:

Ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; ne starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nepožadováno.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 09:00IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 09:00

Additional information:

Otevírání obálek bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ. Otevírání obálek není veřejné.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
44113620; Asphalt;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions