Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Polarising microscopes
OJEU (High Value) 568610-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-03 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Postal address: Krakowskie Przedmieście 26/28
Town: Warszawa
Postal code: 00-927
Country: PL
Contact person: Agnieszka Ciechańska
Telephone: +48 225532565
E-mail: agnieszka.ciechanska@fuw.edu.pl
Fax: +48 225532597
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.fuw.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.fuw.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem

Reference number: WF-37-23/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu optycznego wraz ze stolikiem przesuwnym i oprogramowaniem do współpracy z kriostatem z magnesem, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w SIWZ i we wzorze umowy, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz dostawa mikroskopu optycznego do współpracy z kriostatem z magnesem wraz ze stolikiem skanującym i oprogramowaniem sterującym, stanowiącego element układu do mikroskopowego badania efektu Faradaya w funkcji temperatury 3,5-475K z możliwością automatycznego skanowania próbek. Szczegółowy opis wymagań podano w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 182
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Uwaga! Wniesiona przez Wykonawcę kwota wadium powinna uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.

Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż dwie dostawy, których przedmiotem było urządzenie optyczne lub optomechaniczne, przy czym wartość każdej z tych dostaw była nie niższa niż 50 000,00 PLN netto.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

III.2.2) Contract performance conditions

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Przedmiotowy wzór jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych we wzorze umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-03
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-03
IV.02.07) Local time 11:15
IV.02.07) Place

Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, pokój 0.18, POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dokumentów określonych w rozdziale 13 SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (zip).

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w SIWZ.

8. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, formie dokumentów, przygotowaniu i składaniu oferty wraz z załącznikami zawarte są w SIWZ.

9. Zamawiający żąda, by Wykonawcy złożyli wraz z wypełnionym Formularzem ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ):

1) opis techniczny oferowanego urządzenia,

2) schemat konstrukcji optomechanicznej mikroskopu, zawierający główne wymiary konstrukcji oraz wykaz zaproponowanych elementów konstrukcyjnych mikroskopu

Zamawiający dopuszcza aby opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz schemat konstrukcji mikroskopu były sporządzone w języku angielskim.

10. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
38515100; 38519200; Polarising microscopes; Microscope objectives;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions