Poland-Kędzierzyn-Koźle: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kędzierzyn-Koźle: Medical equipments
OJEU (High Value) 568614-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
Postal address: ul. 24 Kwietnia 5
Town: Kędzierzyn-Koźle
Postal code: 47-200
Country: PL
Contact person: Rafał Nowakowski
Telephone: +48 774062566
E-mail: rnowakowski@e-szpital.eu
NUTS code: PL524
Main address (URL): www.e-szpital.eu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle/proceedings
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i montaż sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 6 zadań częściowych

Reference number: AZ-P.2019.28

II.1.4) Short description

1. Zamówienie zostało podzielone na 7 pakietów opisanych w pkt III.3.1 SIWZ.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać deklaracje zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w:

— Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019, poz. 175),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U.z 2010, nr 215, poz. 1416),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.2.2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016, poz. 211),

— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.9.2010, w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010, nr 186, poz.1252 z późn. zm.),

— Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.4.1993 – dotyczącej wyrobów medycznych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Kolumna anestezjologiczna – 2 szt. i kolumna endoskopowa – 1 szt.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa kolumny anestezjologicznej – 2 szt. i kolumny endoskopowej – 1 szt., wg załącznika 1a do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 2 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Diatermia – 2 szt.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa diatermii – 2 szt, wg załącznika 1b do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 7 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zestaw do artroskopii

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa zestaw do artroskopii, wg załącznika 1c do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 8 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Myjnia dezynfekator – 2 szt.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa myjni dezynfekatora – 2 szt., wg załącznika 1d do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 11 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Laser holmowy

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa lasera holmowego, wg załącznika 1e do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 4 500,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Laparoskopia urologiczna z osprzętem

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Blok Operacyjny zamawiającego.

II.1.4) Short description

Dostawa laparoskopii urologicznej z osprzętem, wg załącznika 1f do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu Nr RPOP.10.01.01-16-0034/17, na: Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu.


Additional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 9 000,00 PLN.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 60 %, wartość kary umownej za każdy dzień opóźnienia – 20 %, okres gwarancji – 20 %.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w rozdziale XVI SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Dział Logistyki – pokój nr 19, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, POLSKA. Otwarcie ofert nastąpi z wykorzystaniem platformy zakupowej: (www.platformazakupowa.pl).


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Zawartość oferty:

1) oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

2. wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1a–1f do SIWZ (na oferowane zadania częściowe) – dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;

3. wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (jednolity europejski dokument zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1. niniejszej SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;

4. zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;

5. oryginał gwarancji / poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6. pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy;

7. dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – jeżeli dotyczy.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

3. 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.

11. Terminy na wniesienie odwołań określono w art. 182 Pzp.

12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; 33172100; 33169100; 33162000; 33161000; 33191100; Medical equipments; Anaesthesia devices; Surgical laser; Operating theatre devices and instruments; Electrosurgical unit; Steriliser;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions