Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Machines and apparatus for testing and measuring
OJEU (High Value) 568619-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
National registration number: EKRSZ_76131644
Postal address: Honvéd utca 13–15.
Town: Budapest
Postal code: 1055
Country: HU
Contact person: Dr. Háry András
Telephone: +36 17849913
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 17840069
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.apz.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.apz.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001323742019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001323742019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5.2) Other activity -
Járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

Section II: Object of Contract


Title:

EuroNCAP teszteszközök beszerzése

Reference number: EKR001323742019

II.1.4) Short description

Adásvételi szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya mérnöki szolgáltatásaihoz szükséges EuroNCAP teszteszközök beszerzésére


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU223
II.2.3.2) Main site or place of performance:

8900 Zalaegerszeg 0779/9 helyrajzi számon nyilvántartott terület

II.1.4) Short description

Nyertes ajánlattevő feladatát az EuroNCAP protokollnak megfelelő active safety rendszerek tesztelésére alkalmas eszközök szállítása, üzembehelyezése és az ahhoz kapcsolódó oktatási és támogatási szolgáltatások ellátása képezi.

A leszállított eszközökön túl az oktatás/betanítás során elvárt egy olyan komplex forgatókönyv megvalósítására, melyben valamennyi különálló mozgató egység (szíjhajtás, kis platform, nagy platform; kormány és pedálrobotok, valamint drive-by-wire technológián keresztül kontrollálható valós járművek) egy közös felhasználói felületen történő programozásával és RTK korrekcióval kiegészítve szinkronizált módon egyszerre működnek. Szinkronizálás alatt értjük: közös felhasználói felületen paraméterezhető, az egymástól függetlenül használható (szíjhajtás, nagy platform, kis platform, kormány és pedálrobotok, valamint drive-by-wire technológián keresztül kontrollálható valós jármű) komponensek mozgásának zárthurkú valós idejű szabályozását.

Ajánlattevő feladatát képezi továbbá telefonos (support) szolgáltatások biztosítása.

A nyertes ajánlattevő feladatait és a szállítandó eszközökkel szemben elvárt műszaki követelményeket részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. Vállalt teljesítési határidő (egész számban kifejezett hónapban megadva)
Weighting: 10

Criteria: 3. Jótállás vállalt időtartama (egész számban kifejezett hónapban megadva)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 80
II.02.07) Duration in months 16
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a szerződés tényleges teljesítési határideje ajánlattevő 2. értékelési részszempontra tett megajánlásának függvénye, az ajánlati információkban részletezettek szerint.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12–16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt, akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5–7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A fenti szervezet esetében az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el az 500 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (1) bekezdésének alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (1a) a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

A 321/2015. (X. 30.) rendelet 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (a teljesítés kezdő és befejező időpontjának év/hónap/nap szerinti megadásával), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozat(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.

A karakterkorlátra való tekintettel a részletes igazolási módokat az M.1/ alkalmassági követelmény tekintetében a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlattételi információk tartalmazza.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített EuroNCAP protokollnak megfelelő active safety rendszerek tesztelésére alkalmas eszközcsomag szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a fenti referencia követelménynek való megfelelés igazolása vonatkozásában kizárólag olyan eszközcsomag bemutatását fogadja el, mely legalább az alábbi elemekből áll:

— nagypontosságú műholdas és inerciális helymeghatározó rendszerrel szerelt nagy platform és a hozzá tartozó GVT,

— kormány és pedálrobot.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlatkérő által előírt minimális jótállási időtartam 12 hónap, figyelemmel ugyanakkor az ajánlattevő 3. értékelési részszempontra tett megajánlására.

Nyertes ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség az alábbiak szerint terheli:

— késedelmi kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/késedelmes naptári nap (max. a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a),

— meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 10 %-a,

— technikai támogatás nem vagy nem a szerződésben foglaltak szerinti teljesítésével kapcsolatos: a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

Ajánlatkérő által előírt biztosítékok:

— teljesítési biztosíték: a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a,

— jótállási biztosíték: a teljes nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-09
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 17:00
IV.02.07) Place

Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el.


Additional information:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot;

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;

3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell;

4) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza;

5) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak;

6) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását;

7) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020);

8) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel az alábbiakra: Figyelemmel arra, hogy a jelen beszerzés tárgyát képező összes eszköznek egy integráns központilag kontrollálható és kompatibilis egységet kell képeznie, a beszerzés részajánlattétel biztosítása mellett nem valósítható meg;

9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza;

10) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni;

9.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tárgyi eljárásban előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;

11) Ajánlattevő köteles szakmai ajánlatként a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést megfelelően kitöltve szerkeszthető excel formátumban az ajánlata részeként benyújtani;

12) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési szempont esetében a legkedvezőbbnek minősülő megajánlás 6 hónap, a legkedvezőtlenebb 16 hónap. A 3. értékelési szempont esetében a legkedvezőbbnek minősülő megajánlás 36 hónap, a legkedvezőtlenebb 12 hónap. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. és 3. értékelési szempontok esetén a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás módszereit alkalmazza a közbeszerzési dokumentum részét képező ajánlattételi információkban részletezettek szerint.

13) A jelen ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28

English Language Unavailable

CPV Codes
38540000; 35710000; 38548000; 38970000; Machines and apparatus for testing and measuring; Command, control, communication and computer systems; Instruments for vehicles; Research, testing and scientific technical simulator;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions