Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Ballerup: Cranes
OJEU (High Value) 568651-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-15 14:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
National registration number: 16-28-71-80
Postal address: Lautrupbjerg 1-5
Town: Ballerup
Postal code: 2750
Country: DK
Contact person: FMI-JA-S109
Telephone: +45 72814071
E-mail: FMI-JA-S109@mil.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5623c3f6-4ef9-4d7c-ac1f-b982508ebc77/homepage

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5623c3f6-4ef9-4d7c-ac1f-b982508ebc77/publicMaterial

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5623c3f6-4ef9-4d7c-ac1f-b982508ebc77/homepage
I.3.8) to the above mentioned address
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5623c3f6-4ef9-4d7c-ac1f-b982508ebc77/homepage
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

FRB Kraner (Genudbud)

Reference number: FRB kraner - VLL 8.tons til Forsvarets fregatter og støtteskibe

II.1.4) Short description

Til brug for Forsvarets Fast Rescue Boat (FRB) ønsker FMI at anskaffe 8 stk. FRB Kraner (FRBK) samt initial reservedels pakke. Kranerne skal anvendes på Forsvarets støtteskibe (ABSL-KL) og fregatter af (IVER-KL). Kranerne skal være tophængt grundet begrænsede plads til montering, samt operativ anvendelse. FRBK skal opfylde SOLAS reglerne og godkendes af DNVGL. Idriftsættelse sker med kursus samt overlevering til besætningen, når kranerne er installeret via 3. part idet at Forsvaret/FMI forestår installationen via Forsvarets/FMI's øvrige aftaler. FRBK skal være godkendt til VLL. 8. tons samt egnede til operativ anvendelse i alt slags vejr. Levering af FRBK samt dertilhørende reservedels pakke, vil formentlig finde sted i Q2, i år 2021. Levering tidligere imødekommes. Test, undervisning mv. vil finde sted frem til år 2024, da installation via øvrige aftaler sker løbende. Tidsplan for test og undervisning er tentativ. Besigtigelse og informationsmøde vil formentlig være muligt.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 24000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK0
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leveringsadresse fremgår af kontrakten.

II.1.4) Short description

Se afsnit II.1.4.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: DKK 24000000
II.2.7) End 2024-08-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Envisaged number of candidates 8
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Med det formål at udvælge det bedste konkurrencefelt vil FMI udvælge et antal økonomiske aktører til deltagelse i nærværende udbud baseret på de økonomiske aktørers størrelse i henhold til Kommissionens henstilling af 6.5.2003 om definition af mikrovirksomheder, samt små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF); herefter ”SMV-Henstillingen”.

Det er således FMI’s hensigt at udvælge: højst fem (5) ansøger(e), som er mikro- eller [lille/små] virksomhed(er) (gruppe 1), og højst tre (3) ansøger(e), som er (en) mellemstor(e) eller stor(e) virksomhed(er) (gruppe 2). Ved ”store virksomheder” forstås virksomheder, som hverken er mikro-, små- eller mellemstore virksomheder).

Hvis FMI modtager færre ansøgninger om prækvalifikation inden for en gruppe, end det antal pladser, som FMI har forbeholdt den pågældende gruppe, vil FMI ikke udvælge yderligere ansøgere fra de øvrige grupper end det nævnte.

Fastsættelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, skal foretages ud fra reglerne i SMV-henstillingen. For yderligere oplysninger herom, herunder om inddragelse af eventuelle enheder, som ansøger baserer sig på, henvises til dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på Ethics-webportalen, jf. pkt. I.3).

Ansøger skal i ESPD’et, Del V: Reduktion af kandidater, angive i fritekstfeltet, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Ansøger bør endvidere samme sted angive de væsentligste oplysninger, der er afgørende for, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører. Som minimum bør følgende data angives. Antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance. Hvis ansøger baserer sig på andre enheder, jf. ovenfor, skal disse enheder også udfylde et ESPD. De skal dog ikke i ESPD’et angive oplysninger om virksomhedskategori, antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet balance, da disse oplysninger indgår i opgørelsen af, hvilken virksomhedskategori ansøger tilhører, jf. nærmere dokumentet med "supplerende oplysninger", som er tilgængelig på Ethics-webportalen, jf. pkt. I.3).

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiveren på ansøgningstidspunktet tilhørte den pågældende virksomhedskategori. Dokumentation kan finde sted i form af årsregnskab eller uddrag heraf, revisorerklæring eller tilsvarende. Udvælgelsen af ansøgere [inden for hver virksomhedsgruppe] sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer i forhold til den kontrakt/de anskaffelser, der er beskrevet i pkt. II.1.4), som ansøger anmoder om at blive prækvalificeret til. I relevansvurderingen vil der blive lagt vægt på arten af de tidligere leverancer, samt hvornår leverancerne er udført, således at nyere leverancer vægtes højere end ældre leverancer. Vurderingen vil blive baseret på den i ESPD'et indeholdte referenceliste fremsendt af ansøgerne i henhold til pkt. III.1.3). Det bemærkes, at såfremt de fremsendte oplysninger er uklare eller uforståelige, kan dette blive tillagt negativ betydning ved vurderingen i udvælgelsesprocessen.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Nærværende anskaffelse er ikke opdelt. Dette skyldes, at opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

Soliditetsgraden (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste tre (3) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag deraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers soliditetsgrad (beregnet ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af de seneste tre (3) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at ansøgeren afgiver den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere ansøgers egenkapital med ansøgers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis ansøger består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen af alle deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af ansøgers og enhedens/enhedernes egenkapital med summen af ansøgers og enhedens/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i ESPD'et:

En liste over de betydeligste sammenlignelige leverancer (referencer), jf. PKT. II.1.4) og II.2.4) udført inden prækvalifikationsfristens udløb jf. DEL IV, pkt. C.

Listen bør indeholde en kort beskrivelse af hver leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en tydelig angivelse af, hvilke konkrete dele af leverancerne som ligner de produkter, der er beskrevet i pkt. II.1.4 og II.2.4. Beskrivelsen bør også indeholde en beskrivelse af ansøgers deltagelse/rolle i forbindelse med udførelsen af leverancerne. Beskrivelsen bør indeholde oplysninger om dato for leverancerne, leverancernes størrelse/mængde/omfang og værdi samt modtagerne af leverancerne (konkrete navne/lande foretrækkes, men er ikke nødvendige; hvis der ikke anføres lande-specifikke oplysninger, bedes ansøger angive så mange generiske oplysninger som muligt om leverancen). Ved angivelse af dato for leverancerne, bedes ansøger anføre dato for leverancernes start- og sluttidspunkt. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi den pågældende leverance er udført løbende i forhold til en rammeaftale, bør det anføres i beskrivelse af leverance, hvordan datoen er angivet. Kun de leverancer (referencer), der er udført på tidspunktet for prækvalifikationsfristens udbløb, vil indgå i vurderingen af, hvilke ansøger, der har dokumenteret de mest relevante tidligere leverancer, jf. pkt. IV.2.9. Hvis den pågældende leverance udføres løbende, er det kun den del af produkterne der er udført/leveret inden ansøgningsfristens udløb, der indgår i vurderingen af leverancen (referencen). Hvis en del af produkterne ikke er leveret inden ansøgningsfristens udløb, vil denne del derfor ikke indgå i vurderingen af leverancen (referencen). Det er derfor vigtigt, at ansøger/tilbudsgiver tydeligt angiver, hvilken del (f.eks. i forhold til størrelse, værdi, mængde eller omfang osv.) af en løbende leverance (reference) der er leveret inden ansøgningsfristens udløb. Listen med referencer stiller ikke krav om et maksimalt antal referencer.

Ansøger kan basere sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. et moder-eller søstreselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som ansøgeren baserer sig på. I så fald skal ansøger sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som ansøger baserer sig på, fremsendes sammen med ansøgers eget ESPD. Denne/disse enheder(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger som anført ovenfor.

Ansøger behøver ikke indsende yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen (dvs. de oplysinger, der fremgår af ESPD, anses for tilstærkkelige). FMI forbeholder sig imidlertid ret til at kontakte ansøger og/eller modtagerne af leverancerne for at verificere oplysningerne i del IV, pkt. C i ESPD, herunder de deri anførte datoer for udførelse af leverancerne.

III.2.2) Contract performance conditions

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Kontrakten skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til anneks J "Arbejdsklausul og CSR", for yderligere oplysninger.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.5) The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 14:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-01-22


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6

Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

FMI stiller krav om, at ansøger og hver af de juridiske enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Vedrørende pkt. IV.2.4: Ansøgningen om deltagelse samt det efterfølgende tilbud skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4. Det vil i forbindelse med de efterfølgende forhandlinger være muligt at gennemføre forhandlingerne på enten dansk eller engelsk. Ligeledes vil den potentielle besigtigelse og eller informationsmøde også kunne gennemføres på enten dansk eller engelsk. Ordregiver skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at spørgsmål/svar (Q/A) vil blive oversat til dansk og svaret på dansk, såfremt de indkommende spørgsmål er på engelsk. Indkommende spørgsmål som indgives på dansk vil ikke blive oversat til engelsk, og derfor alene blive svaret på dansk.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbuds proceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens (UBL) § 148. FMI kræver, at ansøger anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at ansøger ikke er omfattet af de i UBL § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, og at ansøger opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i UBL § 140, jf. pkt. III.1.2, og at ansøger opfylder de objektive og ikke diskriminerende udvælgelseskriterier anført i UBL § 145, stk.2, jf. pkt. II.2.9.

Ansøger, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-Webportal. ESPD'et skal udfyldes og indgives via Ethics-Webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. UBL § § 151-155- Såfremt en ansøger baserer sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2 skal ansøger på opfordring afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. I mangel af en sådan dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i Ethics-Webportalen), der kan anvendes som erklæring for denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre ansøger til at anvende denne skabelon. Det understreges dog, at det alene er ansøgers ansvar at sørger for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af en af de i UBL § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overenstemmelse med UBL § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i UBL § 136.

Ansøgere skal være opmærksom på at besigtigelse, inden udløb af prækvalifikation, formentlig vil være muligt. Nærmere information om tilmelding følger via Ethics efterfølgende. For yderligere oplysninger om denne udbudsforretning henvises til vedlagte “Supplerende oplysninger til Udbudsbekendtgørelsen”. Anmodning om deltagelse sker ved at afsende ESPD som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt. I.3). Anmodninger om deltagelse kan ikke indgives via e-mail.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 DK-2500 Valby E-mail: kfst@kfst.dk Tlf.: +45 41715000 Internetadresse: www.kfst.dk
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28

English Language Unavailable

CPV Codes
42414100; Cranes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions