Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Pitești: Computer archiving services
OJEU (High Value) 569250-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-09 15:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Județul Argeș
National registration number: 4229512
Postal address: Piața Vasile Milea nr. 1, județ Argeș
Town: Pitești
Postal code: 110053
Country: RO
Contact person: Serviciul Achiziții Publice
Telephone: +40 248220075
E-mail: ovidiu.visoiu@yahoo.com
Fax: +40 248220075
NUTS code: RO311
Main address (URL): www.cjarges.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100080847

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Prestarea serviciilor de retrodigitalizare aferente proiectului cu titlul „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 4229512-2019-8

II.1.4) Short description

Prestarea serviciilor de retrodigitalizare aferente proiectului cu titlul „Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges”, cod SMIS 128987, cod SIPOCA 649, conform documentatiei de atribuire.

Operatorii economici pot solicita clarificari cu cel putin 18 zile inainte de data depunerii ofertelor, iar autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari primite cu 11 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1100000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO311
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante din Pitesti, Piata Vasile Milea nr. 1, judetul Arges.

II.1.4) Short description

Contractul are ca scop achizitia de servicii pentru retrodigitalizarea unor tipuri de documente aflate in arhiva Consiliului Judetean Arges. Dosarele care urmeaza sa intre in procesul de retrodigitalizare sunt organizate conform „Nomenclatorului arhivistic” al Consiliului Județean Argeș, pe structuri organizatorice, pe probleme și termene de pastrare sau în birourile achizitorului.

Serviciile de retrodigitalizare cu indexare a documentelor din arhiva Consiliul Judetean Arges vor fi urmatoarele:

1) pregatirea documentelor pentru scanare,

2) retrodigitalizare/scanare documente cu prelucrare electronica,

3) indexare, atribuirea de metadescriptori(indexi),

4) refacerea documentelor în forma initiala (dupa retrodigitalizare/scanare).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Responsabil tehnic prelucrare arhivistică și digitizare/indexare.
Weighting: 5

Criteria: Coordonator de proiect.
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 19
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Sursa de finantare este asigurata prin Contractul de finantare cod SMIS 122454 finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014 – 2020, Ghidul Solici... detalii pe www.e-licitatie.ro


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Totodata, operatorul economic (ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator) va depune odata cu DUAE „Declaratia cu privire la neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016”. Se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea „Formulare”.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante, cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— presedinte C.J. Arges – Constantin Dan Manu,

— vicepresedinti C.J. Arges – Simona Bratulescu si Ion Minzina,

— secretar judet – Ionel Voica,

— administrator public – Dinu Mariana,

— consilieri judeteni – Alecsei Gheorghe, Badiu Mariana, Banica Gheorghe, Bulf Cornel Catalin, Balan Iosif Bogdan, Cotenescu Maria, Damian Haralambie, Dima Eduard Stefan, Dragutoiu Dan, Dumitrache Radu, Eftene Diana Elena, Enache Valentin Viorel, Glisca Ion, Iacsa Aurel, Iliescu Gheorghe, Jinga Valerian, Manole Nicolae Marius, Marasoiu Dorin, Miutescu Gheorghe Adrian, Nae Eugen, Negoescu Vasile, Nicolaescu Marius Florinel, Postelnicescu Marius Dorel, Popescu Cristina Maria, Popa Elena Cristina, Serban Constantin, Stefan Adrian, Tecau Grigore Florin, Tica Manuel, Tudor Mihail, Turturoiu Maria Liliana, Vasilescu Victor Gabriel.

– aparat propriu CJ Arges – Ciobanu Alisa Simona, Mocanu Eugenia Carmen, Ivascu Sorin, Zamfir Larisa Georgeta, Ciocanau Niculina, Ciuca Gherghina, Mara Emil Codrut, Visoiu Ovidiu Ion, Negrilescu Raluca, Voicu Olteanu Cristina, Geacar Mihaela, Radulescu Andrei Daniel, Musoiu Diana Andreia, Ionescu Constanta Claudia, Dumitru Nicusor, Stanciulescu Livia Nicoleta.

Modalitatea de îndeplinire: ofertantul/terțul susținător/subcontractantul va completa declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va prezenta formularul DUAE din docu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a achizitiei, respectiv 1 100 000,00 RON.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2016, 2017 si 2018.

Nota 1: daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.

Nota 2: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE. De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 3: pentru conversia lei/alta moneda, ofertantii vor utiliza cursul mediu de schimb anual al BNR.

Nota 4: in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE.

Nota 5: in cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 8a. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,

(c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2016, 2017 si 2018, din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. (c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.

Nota 6: in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, participantii in comun la procedura de atribuire vor prezenta acordul de asociere autentificat.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3* ani servicii similare de servicii de arhiva fizica si digitala in valoare cumulata de minim: 1 100 000,00 RON fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. *) Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin servicii duse la bun sfarsit se inteleg: servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent; servicii receptionate la sfarsitul prestarii. Dupa analiza continutului DUAE, evaluarea propunerilor tehnice si financiare si aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, comisia de evaluare va solicita ofertantului situat pe primul loc in clasament, prezentarea documentelor justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si cerintelor minime solicitate, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel cum prevede art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si a cerintelor minime solicitate sunt urmatoarele: procesul-verbal de recepie sau alte documente din care sa reiasa urmtoarele informatii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor; recomandri; alte documente echivalente. Persoane juridice straine: certificate/documente echivalente emise in tara in care ofertantul este stabilit, prin care sa se furnizeze informatiile solicitate mai sus. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata. Nota: pentru calculul echivalentei pretului contractului din ultimii 3 ani, declarat in sustinerea experientei similare, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare. In cazul decalarii termenului de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferent experientei similare (art. 13 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017).

Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Dotare tehnica minima: scaner de mare viteza, echipament flatbed, echipamente de scanare a documentelor de format A3-A0. Caracteristicile minime ale echipamentelor solicitate se regasesc in caietul de sarcini. Initial, operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Dupa analiza continutului DUAE, evaluarea propunerilor tehnice si financiare si aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, comisia de evaluare va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasament, prezentarea documentelor justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si cerintelor minime solicitate, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel cum prevede art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si a cerintelor minime solicitate sunt urmatoarele: fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc. prin care sa se ateste detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului; declaratia prestatorului ca utilajele si echipamentele necesare realizarii serviciilor vor fi la dispozitia sa, la intreaga capacitate, pe durata prestarii serviciilor.

Proportia de subcontractare.

1) Informatii privind subcontractantii. Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare (art. 55 din Legea 98/2016). Ofertantii vor tine seama si de documentul „Informatii ofertanti” atasat prezentului anunt;

2) Informatii privind sustinerea (terti sustinatori). Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce privete indeplinirea criteriilor referitoare la criteriile privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Ofertantii vor tine seama si de documentul „Informatii ofertanti” atasat prezentului anunt;

3) Informatii privind asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Lege nr. 98/2016. Ofertantul va depune acordul de asociere. Numai la solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta informatii privind legalizarea asocierii si numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. Acordul de asociere legalizat, va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Se va completa si prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.

Se va completa si prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasament, intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire.

1) Pentru punctul 1, se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2) Pentru punctul 2, se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, insotit de angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora);

3) Pentru punctul 3, se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-09
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-09
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-09
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Additional information:

Membrii comisiei de evaluare.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in SEAP, conform Legii nr. 98/2016. Autoritatea contractanta accepta numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta https://sicap-prod.e-licitatie.ro

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. Semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina administratorului (conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei persoane imputernicite de catre acesta. In SEAP se vor incarca scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa, la sectiunea corespunzatoare pentru fiecare tip de document, urmatoarele:

— opisul continand indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document,

— dovada privind constituirea garantiei de participare,

— formularul „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”,

— formularul „Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici” (daca este cazul),

— formularul Acord de subcontractare” (daca este cazul),

— formularul „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” (daca este cazul),

— formularul „Acordul de asociere” (daca este cazul),

— formularul „Declaratie privind legalizarea asocierii” (daca este cazul),

— formularul „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora” (daca este cazul),

— propunerea tehnica,

— propunerea financiara.

Documentele precizate mai sus, respectiv fisierele care vor fi incarcate in SEAP de catre ofertant, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in functie de calitatea acestuia – asociat/tert/subcontractant. Daca semnarea documentelor ofertei se face de catre o alta persoana decat administratorul/directorul firmei, este obligatoriu a se prezenta si imputernicire pentru semnatarul ofertei, formularul – „Imputernicire pentru semnatarul ofertei” (atat pentru semnarea ofertei cu semnatura electronica extinsa, cat si pentru semnarea ofertei financiare). Ofertantii au obligatia de a numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei. Oferta va contine in mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun. Pretul se cripteaza, iar documentele ce contin elemente de pret se semnaleaza corespunzator. Formularele vor respecta ca forma modelele indicate in cadrul documentatiei de atribuire in sectiunea „Formulare”. Ofertele si/sau orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie redactate in limba romana. Ofertantul, prin depunerea ofertei, isi asuma raspunderea exclusiva, integral, pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la procedura si atesta ca toate datele prezentate sunt corecte si complete. La elaborarea ofertei potentialii ofertantii vor tine cont si de informatiile suplimentare din documentul atasat prezentului anunt.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Conform Legii 101/2016.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Serviciul Achiziții Publice
Postal address: Piața Vasile Milea nr. 1, județ Argeș
Town: Pitești
Postal code: 110053
Country: RO
Telephone: +40 248210056
E-mail: oviidu.visoiu@yahoo.com
Fax: +40 248220137
URL: https://www.cjarges.ro/en/acasa

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
72252000; 79999100; Computer archiving services; Scanning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions