Netherlands-Gemert: Tree pruning

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Gemert: Tree pruning
OJEU (High Value) 569345-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Gemert-Bakel
National registration number: 271675751
Postal address: Ridderplein 1
Town: Gemert
Postal code: 5421 CV
Country: NL
Contact person: Klaas Gomes
Telephone: +31 612733060
E-mail: k.gomes@bizob.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136559

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136559

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Snoeien van bomen 2020–2023 – gemeente Gemert-Bakel

Reference number: BIZOB-2019-GEM-JGR-00064

II.1.4) Short description

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gemert-Bakel en bestaat in hoofdzaak uit:

— controleren van bomen,

— snoeien van bomen,

— rooien van bomen,

— bijkomende werkzaamheden.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemert-Bakel

II.1.4) Short description

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gemert-Bakel en bestaat in hoofdzaak uit:

— controleren van bomen,

— snoeien van bomen,

— rooien van bomen,

— bijkomende werkzaamheden.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De maximale duur van de overeenkomst is 4 kalenderjaren.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in 1 van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen. Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de eigen verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd.

— Referentie 1: de inschrijver heeft in de laatste 3 jaar een opdracht uitgevoerd waarbij voor minimaal 5 000 bomen binnen 1 jaar een BoomVeiligheidsControle (BVC) is uitgevoerd. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de eigen verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie,

— Referentie 2: de inschrijver heeft in de laatste 3 jaar een opdracht uitgevoerd waarbij minimaal 1 500 bomen binnen 1 jaar zijn gesnoeid. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de eigen verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie,

— Kwaliteitsmanagement: de inschrijver is in het bezit van een geldig Groenkeur certificaat Boomverzorging, dat toeziet op boomadviezen, boomplanten en verplanten, boomonderhoud, ontwerpen met bomen, boomcontrole en het vellen en rooien van bomen in de openbare en semi-openbare ruimte, of gelijkwaardig. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen,

— Duurzaamheid: de inschrijver is in het bezit van een CO2 prestatieladder certificaat minimaal niveau 3, of gelijkwaardig. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

III.2.2) Contract performance conditions

Op deze opdracht zijn de uitvoeringsregels social return van de gemeente Gemert-Bakel van toepassing. Deze volgen de uitvoeringsregels voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Peel.

De aannemer is verplicht om 2 % van de aanneemsom (exclusief btw) in te zetten voor social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

N.v.t.


Additional information:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen 2 werkdagen een proces verbaal van opening.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: NL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van 20 dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
77341000; Tree pruning;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions