Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 569403-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstvo obrany - Česká republika
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha
Postal code: 160 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Hana Niklová
Telephone: +420 973229812
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973229805
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.army.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://nen.nipez.cz/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://nen.nipez.cz/
I.3.8) to the above mentioned address
https://nen.nipez.cz/
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce

Reference number: 23239/2019-1150

II.1.4) Short description

Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění řádného výkonu činností technického dozoru stavebníka, a to pro objekty č. 37, 58, 59, 195-199, 134, 235 a další, v areálu letiště Pardubice.

VZ je spojena s ochranou utajovaných informací ve stupni utajení „Vyhrazené“ dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací.

Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Areál VÚ 2436 letiště Pardubice.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění řádného výkonu činností technického dozoru stavebníka, a to pro objekty č. 37, 58, 59, 195-199, 134, 235 a další, v areálu letiště Pardubice.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 9
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Požadavky na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/ pod číslem N006/19/V00034090.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-31
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 09:01
IV.02.07) Place

Nám. Svobody 471/4, Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA.


Additional information:

Komise provede otevírání elektronicky podaných nabídek bez účasti dodavatelů.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions