Poland-Warsaw: Software implementation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Software implementation services
OJEU (High Value) 569424-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Postal address: Kasprzaka 44/52
Town: Warszawa
Postal code: 01-224
Country: PL
Contact person: Aleksandra Kapuścińska-Bernatek
Telephone: +48 223433069
E-mail: przetargi@ichf.edu.pl
Fax: +48 223433333
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://ichf.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ichf.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ichf.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
naukowo-badawczy

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP)

Reference number: ZP.2401.21.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (ZSI-ERP) obejmujące:

— stworzenie, dostawę oraz wdrożenie systemu ZSI-ERP,

— konfigurację serwera obsługującego system ZSI-ERP oraz konfigurację wszystkich stacji roboczych wraz z drukarkami,

— przeniesienie danych z systemów Zamawiającego do Systemu ZSI-ERP,

— przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze Systemu ZSI-ERP lub poszczególnych jego elementów;

— świadczenie wsparcia po zakończeniu wdrożenia przez 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Oferowany ZSI-ERP musi być systemem w pełni zintegrowanym, obejmującym następujące obszary funkcjonalne:

— kadry i płace, w tym obieg dokumentów kadrowo-płacowych,

— finanse i księgowość, w tym obieg dokumentów finansowo-księgowych,

— controling i budżetowanie, zarządzanie projektami wewnętrznymi i zewnętrznymi (granty),

— gospodarka magazynowa,

— majątek trwały,

— zakupy,

— kancelaria, elektroniczny obieg dokumentów,

— sekretariat dyrekcji,

— rejestr – baza umów,

— studia doktoranckie,

— rada naukowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie: https://ichf.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Oparcie systemu o zintegrowane środowisko rozwoju będące wewnętrznym narzędziem rozwoju aplikacji, zmiana funkcjonalności i tworzenia nowych funkcjonalności
Weighting: 10

Criteria: Przekazanie praw do kodu programowego Zamawiającemu, umożliwiające Zamawiającemu samodzielne modyfikowanie systemu
Weighting: 10

Criteria: Kompleksowe szkolenie delegowanego pracownika Zamawiającego z programowania wdrożonego systemu ZSI-ERP (certyfikat dla przeszkolonego pracownika)
Weighting: 10

Criteria: Udokumentowana możliwość obsługi wdrożonego systemu przez certyfikowanych Wykonawców niezależnych od Wykonawcy
Weighting: 10

Criteria: Cena rocznego świadczenia powdrożeniowych usług serwisowych (wsparcie powdrożeniowe)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga by:

— Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga by:

— Wykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie usług wdrożenia systemów typu ERP w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.

• wdrożenia systemu typu ERP obejmowało przynajmniej 4 moduły, w tym obligatoryjnie moduły „Kadry i płace” i „Finanse i księgowość”,

• wartość wdrożenia systemu ERP wyniosła minimum 200 000,00 PLN brutto, a wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury sprzętowej,

• wdrożony System ERP zapewniał jednoczesną pracę co najmniej 40 użytkownikom,

— Wykonawca wykazał, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: koordynator wdrożenia posiadający: co najmniej 3-letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania i obsługi systemów ERP w tym udział na stanowisku koordynatora wdrożenia lub tożsamym, w co najmniej dwóch zakończonych wdrożeniach Systemu typu ERP obejmujących obligatoryjnie moduły „Kadry i płace” i „Finanse i księgowość”.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca przygotuje analizę przedwdrożeniową, mającą na celu ustalenie procesów administracyjnych i biznesowych funkcjonujących u Zamawiającego, na bazie których przygotowany zostanie system do wdrożenia u Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Plan wdrożenia obejmujący procesy administracyjne i biznesowe określone w analizie przedwdrożeniowej objęte wdrożeniem systemu u Zamawiającego. Przy czym wykonawca dostosuje strukturę oferowanego systemu do istniejących procedur administracyjnych i biznesowych funkcjonujących u zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że obecnie działające u Zamawiającego rozwiązanie informatyczne nie odzwierciedla zachodzących procesów biznesowych i administracyjnych i nie może być ono podstawą do wykonania analizy przedwdrożeniowej. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne licencje oprogramowania oraz wykona wdrożenie systemu zgodnie z Planem wdrożenia. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy, znajdującym się pod linkiem: ichf.logintrade.net

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 11:00IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Instytut Chemii Fizycznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, POLSKA, sala konferencyjna


Additional information:

Platforma internetowa Zamawiającego pod adresem https://ichf.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale 5 SIWZ.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania następujące oświadczenia wstępne w postaci: jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Oświadczenie stosownie do treści art. 24 ust. 11 (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

— wykazu wykonanych usług,

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: rozdział 7 SIWZ – SIWZ dostępna pod linkiem: https://ichf.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
72263000; 48000000; Software implementation services; Software package and information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions