Poland-Świnoujście: Construction management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Świnoujście: Construction management services
OJEU (High Value) 569483-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-03 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasto Świnoujście
National registration number: 811684290
Postal address: ul. Wojska Polskiego 1/5
Town: Świnoujście
Postal code: 72-600
Country: PL
Contact person: Rafał Łysiak
Telephone: +48 913278699
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
NUTS code: PL42
Main address (URL): https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kołłątaja 4
Town: Świnoujście
Postal code: 72-600
Country: PL
Contact person: Małgorzata Bogdał
Telephone: +48 913214531
E-mail: zwik@zwik.fn.pl
NUTS code: PL42
Main address (URL): https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul.

Reference number: WIM.271.1.12.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w Świnoujściu w ramach zadań:

1) część nr I - Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu,

2) część nr II - Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu,

3) część nr III - Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”.

2. Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu”) będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – opisanych w załączniku nr 3 do umowy.

Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dl


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ul. 1 Maja w Świnoujściu

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w Świnoujściu w ramach zadań:

Część nr I - Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Świnoujściu,

2. Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu”) będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – opisanych w załączniku nr 3 do umowy.

Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla obsługi Projektu, ma na celu zapewnienie kompleksowości obsługi Projektu i ustaleniu jasnych reguł odpowiedzialności za jego poprawną realizację, a także zapewnienie sprawnego przepływu informacji.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1 do siwz), wykaz elementów rozliczeniowych (zał. nr 2.2 do siwz) oraz opis zadań objętych wykonaniem czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.3 do siwz).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2023-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

a) część I zamówienia jest przewidziana do współfinansowania ze środków budżetu Miasta będących w dyspozycji Gminy i Miasta Świnoujście oraz ZWiK Sp. z o.o., przy czym Gmina ubiega się o otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych


Description: Item/Lot 2
Title:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ul. Trzcinowa, ul. Miodowa, ul. Owocowa w Świnoujściu

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w Świnoujściu w ramach zadań:

Część nr I I -Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

2. Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu”) będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – opisanych w załączniku nr 3 do umowy.

Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla obsługi Projektu, ma na celu zapewnienie kompleksowości obsługi Projektu i ustaleniu jasnych reguł odpowiedzialności za jego poprawną realizację, a także zapewnienie sprawnego przepływu informacji.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1 do siwz), wykaz elementów rozliczeniowych (zał. nr 2.2 do siwz) oraz opis zadań objętych wykonaniem czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.3 do siwz).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

a) część II zamówienia jest przewidziana do współfinansowania ze środków budżetu Miasta będących w dyspozycji Gminy i Miasta Świnoujście


Description: Item/Lot 3
Title:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ul. Grunwaldzka w Świnoujściu

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg w Świnoujściu w ramach zadań:

Część nr III -Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada

2. Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu”) będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – opisanych w załączniku nr 3 do umowy.

Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla obsługi Projektu, ma na celu zapewnienie kompleksowości obsługi Projektu i ustaleniu jasnych reguł odpowiedzialności za jego poprawną realizację, a także zapewnienie sprawnego przepływu informacji.

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.1 do siwz), wykaz elementów rozliczeniowych (zał. nr 2.2 do siwz) oraz opis zadań objętych wykonaniem czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2.3 do siwz).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2022-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Ciąg dalszy punktu III 1.3)


• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 600 m;

xii. Inspektorem nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. Zawod. nabytych w państwach członk. UE,

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego;

xiii. Inspektorem nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. zawod. nabytych w państwach członk. UE;

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z budową lub przebudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

xiv. Inspektorem nadzoru ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu posiadającym:

• wykształcenie wyższe techniczne typu ogrodniczego lub rolniczego,

• co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze nad wykonywaniem zieleni na inwestycjach budowlanych.

xv. Inspektorem ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń, posiadającym:

• doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, aż do ich ukończenia (rozliczenie końcowe) o wartości każdej z umów nie mniej niż 3 mln zł brutto.

xvi. Radcą prawnym lub adwokatem

Którego uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zostały uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. Zawod. nabytych w państwach członk. UE posiadającym doświadczenie w reprezentacji w co najmniej:

— 1 postępowaniu przed sądem powszechnym.

UWAGA:

W przypadku składania oferty na część I i III zamówienia, funkcja Inżyniera Rezydenta musi być pełniona przez dwie różne osoby.

Zamawiający dopuszcza wyznaczenie tych samych osób do realizacji zamówienia dla pozostałych funkcji.

Nie dopuszcza się łączenia funkcji.

Warunek dotyczący inspektora ds. rozliczeń moż

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż:

— dla części nr I: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu” - 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

— dla części nr II: Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” – 50 000,00zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),

— dla części nr III: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” - 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonom. i finansowej oraz zdolności techn. i kwalifikacji zawodowych zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 2

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Jeżeli wykonawca

a) wykonał należycie w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Przez zadanie (usługę) odpowiadającą wymaganemu rodzajowi i wartości Zamawiający rozumie:

— dla części nr I

• usługę związaną z zarządzaniem i nadzorem zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi o długości nie mniejszej niż 1 000 m wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową oraz z dokonywaniem rozliczeń;

— dla części nr II:

• usługę związaną z zarządzaniem i nadzorem zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi o długości nie mniejszej niż 300 m;

— dla części nr III:

• usługę związaną z zarządzaniem i nadzorem zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową oraz z dokonywaniem rozliczeń;

Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych usług dla więcej niż jednej części zamówienia z zastrzeżeniem, że zakres, rodzaj oraz minimalna wartość usługi w odniesieniu do poszczególnych części będzie zgodna z SIWZ Rozdział V pkt 2 ppkt 3 lit. a.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek w odniesieniu do poszczególnych części musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy tych podmiotów.

b) dysponuje lub będzie dysponować niżej wskazanymi osobami:

Dla części nr I:

i. Inżynierem Rezydentem:

• posiadającym wyższe wykształcenie techniczne, doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego, przedmiotem, którego była budowa lub przebudowa drogi o długości nie mniejszej niż 1 000 m wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową;

ii. Inspektorem nadzoru robót w specjalności drogowej posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podst. ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 1000 m.;

iii. Inspektorem nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 1000 m wraz z budową lub przebudową oświetlenia drogowego;

iv. Inspektorem nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ..

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Cd. i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. zawod. nabytych w państwach członk. UE,

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 1000 m wraz z budową lub przebudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

v. Inspektorem nadzoru robót w specjalności hydrotechnicznej, posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ust. z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. zawod. nabytych w państwach członk. UE.

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności hydrotechnicznej nad kanalizacyjnych nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy obiektów o charakterze hydrotechnicznym (np. nabrzeże, obiekt inżynieryjny, port itp.) o wartości nie niższej niż 2,0 mln zł brutto.

vi. Inspektorem nadzoru ds. zieleni, małej architektury i zagospodarowania terenu posiadającym:

• wykształcenie wyższe techniczne typu ogrodniczego lub rolniczego,

• co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze nad wykonywaniem zieleni na inwestycjach budowlanych.

vii. Inspektorem ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń, posiadającym:

• doświadczenie w rozpatrywaniu roszczeń oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 2 umów o roboty budowlane, aż do ich ukończenia (rozliczenie końcowe) o wartości każdej z umów nie mniej niż 5 mln zł brutto.

viii. Radcą prawnym lub adwokatem

Którego uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zostały uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. Zawod. nabytych w państwach członk. U E, posiadającym doświadczenie w reprezentacji w co najmniej:

— 1 postępowaniu przed sądem powszechnym.

Dla części nr II:

ix. Inspektorem nadzoru robót w specjalności drogowej posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. zawod. nabytych w państwach członk. UE;

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej nad co najmniej jedną zakończoną i należycie wykonaną robotą dotyczącą budowy lub przebudowy drogi o długości nie mniejszej niż 300 m.;

Dla części nr III:

x. Inżynierem Rezydentem:

• posiadającym wyższe wykształcenie techniczne, doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji co najmniej jednego zadania inwestycyjnego, przedmiotem, którego była budowa lub przebudowa drogi o długości nie mniejszej niż 600 m wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową;

xi. Inspektorem nadzoru robót w specjalności drogowej posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalif. zawod. nabytych w państwach członk. UE,

Ciąg dalszy w pkt III.1.1)

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z art. 21 projektu umowy odpowiednio dla części I, II i III zamówienia

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowiących nie więcej niż 100 % wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-03
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-03
IV.02.07) Local time 12:30
IV.02.07) Place

Urząd Miasta Świnoujście, pok. nr 307 za pomocą platformy zakupowej.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą podany w miesiącach -2 miesiące zgodnie z siwz jest równoważny 60 dniom kalendarzowym


Additional information:

1) Rafał Łysiak - przewodniczący, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,

2) Irena Kniewel - członek, Inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich,

3) Ewa Bimkiewicz - członek, Główny Specjalista Inwestycji Miejskich,

4) Mirosław Sołtysiak - członek, Główny Specjalista Inwestycji Miejskich,

5) Aneta Nowicka- członek, Podinspektor Wydziału Inwestycji Miejskich


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, wokolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”.

3. Z uwagi na limit znaków pełen wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu, wraz z informacją o zasadach i formie ich składania Zamawiający zawarł w rozdz. V i VI SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

— formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 1-7 SIWZ,

— wykaz wycenionych elementów załącznik nr 2.2 do SIWZ,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z Rozdziałem V pkt. 4 SIWZ,

— odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 6 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ),

— oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom,

— dokument JEDZ,

— dowód wniesienia wadium.

5.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie części I zamówienia muszą wnieść wadium w wysokości:

Część nr I -40 000,00PLN. Część nr II -2 800,00PLN.; Część nr III - 30 000,00PLN.

6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa w terminie 3dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji (wykazu złożonych w danym postępowaniu ofert), o której mowa w art. 86 ust. 5.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość oceny ofert w trybie art. 24aa ustawy Pzp.

9. Komunikacja między zam. a wyk. w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy https://platforma zakupowa.pl./um_swinoujscie

10. Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i etapów ich składania, informacje na temat dokumentów wymaganych od podmiotów mających siedzibę poza terytorium RP, informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz informacje dotyczące Wykonawców polegających na potencjale podmiotów trzecich umieszczono w rozdziale V i VI SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Terminy wniesienia odwołań: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28

English Language Unavailable

CPV Codes
71540000; 71247000; 71520000; Construction management services; Supervision of building work; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions