Poland-Zamość: Refuse and waste related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Zamość: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 570019-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-12 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
Postal address: ul. Krucza 10
Town: Zamość
Postal code: 22-400
Country: PL
Contact person: Sekretariat Zamawiającego
Telephone: +48 846381243
E-mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl
Fax: +48 846385458
NUTS code: PL812
Main address (URL): www.bip.pgk.zamosc.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF)

Reference number: ZZZiGM/097/1/2019

II.1.4) Short description

"Zagospodarowanie w procesie odzysku R1 (Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów objętych zamówieniem w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, pod warunkiem, że Wykonawca posiada stosowną decyzję zezwalającą na prowadzenie ww. działalności), komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF powstałych w RZZO o następujących kodach:

Odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, będący frakcją nadsitową o wielkości >80 mm, po ręcznym wydzieleniu odpadów tarasujących, ręcznej segregacji na linii sortowniczej i elektromagnetycznej separacji metali ze zmieszanych odpadów komunalnych (nierozdrobnione i nieprasowane, gromadzone na placu do załadunku)

Odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

Z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), będące pozostałością po demontażu odpadów wielkogabarytowych po ręcznym oddzieleniu metali żelaznych i nieżelaznych.

Odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych i gumy,

Odpad o kodzie 19 12 07 – odpady drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

Odpad o kodzie 19 12 08 – odpady tekstyliów.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-516726II.1.4)
Old Value:

"Zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF - Refuse Derived Fuel) powstałych w procesie mechanicznej i ręcznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych po demontażu metali żelaznych i rozdrobnieniu w Instalacji Komunalnej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Dębowiec 165, 22-400 Skierbieszów”

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku R1, (Zamawiający nie dopuszcza innych procesów odzysku) komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF powstałych w RZZO o następujących kodach:

Odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,

Odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych i gumy,

Odpad o kodzie 19 12 07 – odpady drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

Odpad o kodzie 19 12 08 - odpady tekstyliów

New Value:

"Zagospodarowanie w procesie odzysku R1 (Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów objętych zamówieniem w procesie odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, pod warunkiem, że Wykonawca posiada stosowną decyzję zezwalającą na prowadzenie ww. działalności), komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF powstałych w RZZO o następujących kodach:

Odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, będący frakcją nadsitową o wielkości >80 mm, po ręcznym wydzieleniu odpadów tarasujących, ręcznej segregacji na linii sortowniczej i elektromagnetycznej separacji metali ze zmieszanych odpadów komunalnych (nierozdrobnione i nieprasowane, gromadzone na placu do załadunku)

Odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

Z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), będące pozostałością po demontażu odpadów wielkogabarytowych po ręcznym oddzieleniu metali żelaznych i nieżelaznych.

Odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych i gumy,

Odpad o kodzie 19 12 07 – odpady drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

Odpad o kodzie 19 12 08 – odpady tekstyliów.II.2.4)
Old Value:

Szacunkową ilość komponentów wytworzoną ze zmieszanych odpadów komunalnych, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający określa, że wyniesie: ok. 12 000 Mg, ilość komponentów wytworzona z odpadów wielkogabarytowych po ręcznym demontażu metali żelaznych i rozdrobnieniu wyniesie ok. 1 500 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie będzie zobligowany do realizacji zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości komponentów, a przekroczenie wyżej określonych ilości nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia lub do zmiany ceny.

New Value:

Szacunkową ilość komponentów wytworzoną ze zmieszanych odpadów komunalnych, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający określa, że wyniesie: ok. 6 000 Mg, ilość komponentów wytworzona z odpadów wielkogabarytowych po ręcznym demontażu metali żelaznych i rozdrobnieniu wyniesie ok. 750 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie będzie zobligowany do realizacji zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości komponentów, a przekroczenie wyżej określonych ilości nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia lub do zmiany ceny.II.2.7)
Old Value:
2020-12-31
New Value:
2020-06-30


IV.2.2)
Old Value:
2019-12-02
New Value:
2019-12-12


IV.2.7)
Old Value:
2019-12-02
New Value:
2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; Refuse and waste related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions