Poland-Przeworsk: Refuse collection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Przeworsk: Refuse collection services
OJEU (High Value) 570049-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-16 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miejska Przeworsk
Postal address: ul. Jagiellońska 10
Town: Przeworsk
Postal code: 37-200
Country: PL
Contact person: Wojciech Superson, Dariusz Krzan
Telephone: +48 166487844
E-mail: info@przeworsk.um.gov.pl
Fax: +48 166487030
NUTS code: PL82
Main address (URL): http://www.przeworsk.um.gov.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy miejskiej Przeworsk

Reference number: OŚ.271.9.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy miejskiej Przeworsk, w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 217-532905II.1.4
Old Value:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk, w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2.Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

New Value:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy miejskiej Przeworsk, w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.II.2.4
Old Value:

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk.

II. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

III. Usługa będzie realizowana w następującym zakresie:

1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w każdej ilości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska” odpady komunalne:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło bezbarwne, szkło kolorowe;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) niesegregowane odpady komunalne;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych i powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian (nie zawierające azbestu);

14) zużyte opony;

15) odpady z tekstyliów i odzieży;

16) żarówki i świetlówki;

17) popiół;

18) drewniana i z tworzywa sztucznego stolarka budowlana i okienna;

19) opakowania z drewna;

20) czysty styropian opakowaniowy;

21) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m. in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery, środki ochrony roślin, gaśnice, środki do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, smoła, papa, wełna mineralna, lepik i opakowań zawierających ich resztki.

2. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą w każdej ilości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska” odpady komunalne:

a) papier;

b) metal;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło bezbarwne, szkło kolorowe;

e) opakowania wielomateriałowe;

f) bioodpady;

g) niesegregowane odpady komunalne.

IV. Odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, bez mieszania posegregowanych już odpadów komunalnych, odpady zostaną przetransportowane w celu ich przetwarzania i zagospodarowania w: instalacji komunalnej „Sortownia Odpadów komunalnych w Giedlarowej”, wchodząc...

V. Klauzula zatrudnienia.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

koordynowanie zadań Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności nadzór nad właściwą realizacją usługi (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 4 Projektu umowy stanowiącym (załącznik nr 2 do SIWZ).

New Value:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy miejskiej Przeworsk, w okresie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

III. Usługa będzie realizowana w następującym zakresie:

1. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą w każdej ilości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska” odpady komunalne:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło bezbarwne, szkło kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) bioodpady,

7) niesegregowane odpady komunalne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych i powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian (nie zawierające azbestu),

14) zużyte opony,

15) odpady z tekstyliów i odzieży,

16) żarówki i świetlówki,

17) popiół,

18) drewniana i z tworzywa sztucznego stolarka budowlana i okienna,

19) opakowania z drewna,

20) czysty styropian opakowaniowy,

21) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m.in.: zużyte oleje, smary, rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery, środki ochrony roślin, gaśnice, środki do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, smoła, papa, wełna mineralna, lepik i opakowań zawierających ich resztki.

2. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą w każdej ilości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska” odpady komunalne:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło bezbarwne, szkło kolorowe,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) bioodpady,

g) niesegregowane odpady komunalne.

3. Odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, bez mieszania posegregowanych już odpadów komunalnych.

4. Odpady niesegregowane i odpady selektywne Zamawiającego zostaną odebrane i przetransportowane przez Wykonawcę w celu ich przetwarzania i zagospodarowania w: instalacji komunalnej „Sortownia Odpadów komunalnych w Giedlarowej”, wchodzącej w skład zakładu komunalnego „Stare Miasto – Park” spółka z o. o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą miejską Przeworsk a Gminą Leżajsk;

5. odbioru i transportu do instalacji odpadów niesegregowanych,

6. odbioru i transportu do instalacji odpadów selektywnych Zamawiającego,

7. odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów selektywnych Wykonawcy;

8. udostępnienia przez Wykonawcę PSZOK właścicielom nieruchomości z terenu miasta Przeworska;

9. odbioru i transportu do instalacji odpadów komunalnych z opróżniania pojemników ustawionych we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, w których zgromadzone będą niesegregowane odpady komunalne pochodzące z opróżniania koszy ulicznych i przystanków autobusowych;

10. odbioru, transportu i zagospodarowania przez Wykonawcę przeterminowanych leków zebranych w aptekach na terenie miasta;

11. odbioru, transportu do instalacji odpadów komunalnych z opróżniania pojemników ustawionych na terenie Cmentarzy Komunalnych w Przeworsku, zlokalizowanych przy ulicach: Pod Rozborzem i Tysiąclecia;IV.2.2
Old Value:
2019-12-12
New Value:
2019-12-16


IV.2.6
Old Value:
2020-02-10
New Value:
2020-02-14


IV.2.7
Old Value:
2019-12-12
New Value:
2019-12-16

English Language Unavailable

CPV Codes
90511000; 90513100; Refuse collection services; Household-refuse disposal services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions