Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kielce: Construction work for water and sewage pipelines
OJEU (High Value) 570141-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Krakowska 64
Town: Kielce
Postal code: 25-701
Country: PL
Contact person: Janusz Kruchlik
Telephone: +48 413653100
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Fax: +48 413455220
NUTS code: PL721
Main address (URL): http://www.wod-kiel.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.wod-kiel.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://miniportal.uzp.gov.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Kontrakt 1: Zadanie 6 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Masłów Drugi – Nademłyn”

Reference number: JRP-20/2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w ramach kontraktu: kontrakt 1: zadanie 6 „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów w sołectwie Masłów Drugi – Nademłyn”,

Realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” według Warunków kontraktowych dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego tzw. czerwony FIDIC.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL721
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Masłów, sołectwo Masłów Drugi – Nademłyn

II.1.4) Short description

1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

— budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych o długości ok. 3,09 km z rur kielichowych PVC SN12 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 200x6,5 mm,

— budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 0,24 km z rur PEHD Ø 110,

— budowę jednej przepompowni ścieków – PL7.1,

— budowę odcinków przyłączy należących do sieci (ONS-y):

• długości ok. 0,84 km z rur kielichowych PVC SN8 litych łączonych na uszczelki elastomerowe o średnicy Ø 160x4,7 mm,

2. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar służy wyłącznie jako materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy do sporządzenia przez Wykonawcę oferty. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia w skład którego wchodzą projekty budowlane i wykonawcze wraz z załącznikami, stanowiące element załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Przy ustalaniu kwot, Wykonawca winien odnieść się do warunków umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót jak i zastosowanych materiałów.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto roboty odtworzeniowe związane z przywróceniem terenu do stanu zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez zarządców dróg, wykonanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu i poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami administracyjnymi, poniesienie opłaty za ewentualne zajęcie nieruchomości na potrzeby zaplecza budowy lub na inne cele realizacji zadania w okresie wykonywania robót, przeprowadzenia prób końcowych, koszty usunięcia wszelkich wad w robotach. Wykonawca wykona także czynności niezbędne do oddania robót do eksploatacji.

Wykonawca zobowiązany jest również do przejęcia placu budowy, uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu (przywrócenie do stanu pierwotnego) w terminie nie późniejszym niż termin odbioru technicznego robót (data wystawienia świadectwa przejęcia) oraz do pozostawienia po zakończeniu robót całego terenu robót uporządkowanego, czystego i nadającego się do użytkowania.

4. Przy realizacji zamówienia Wykonawca winien uwzględnić sposób eksploatacji kanalizacji sanitarnej oraz konieczność sukcesywnego włączania wykonywanych odcinków do eksploatowanej kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacyjnego miasta Kielc. Zamawiający informuje, że Wykonawca winien uwzględnić sukcesywne podłączanie się kolejnych mieszkańców do nowo wybudowanej sieci, w tym także mieszkańców nie ujętych w projekcie, bez zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę oraz bez utraty rękojmi za wady dla Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. „zgłoszenie przystąpienia do robót”.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt 4 "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Additional information:

1. Terminy realizacji:

a) maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy (czas na ukończenie) – do 31.8.2020 r.;

b) okres zgłaszania wad to okres maksymalnie do 30.9.2020 r. liczony od daty wydania świadectwa przejęcia zgodnie z kl. 1.1.3.5 warunków kontraktowych.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w: art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp z zastrzeżeniem zapisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z pkt III.1.3;

2) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z pkt III.1.2.

1. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

1) W zakresie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt 10 IDW, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub JEDZ, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na stronie internetowej UZP znajduje się „Instrukcja składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy oferty nie podpisuje Wykonawca;

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW);

5) wypełniony wykaz cen zgodny z Załącznikiem nr 7 do IDW.

Dokumenty ww. winny być złożone zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16 IDW.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia te powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) wskazane w pkt powyżej, dotyczące tych podmiotów, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w 11.5.4 IDW. Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna lub finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku), jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej w wysokości 400 000,00 PLN;

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej w wysokości: 2 500 000,00 PLN netto.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 10.2.2.b IDW.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. [W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia danych finansowych według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej].

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał:

1 robotę budowlaną o wartości min. 700 000,00 PLN netto, której przedmiotem była:

— budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków,

lub

— budowa sieci wodociągowej wraz z budową pompowni wody,

lub

— budowa sieci lub rurociągów technologicznych wraz z budową pompowni m.in. na terenie zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, kopalni, itp.;

b) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, wraz z informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

• ekspert nr 1 – przedstawiciel Wykonawcy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie wyższe,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* w administrowaniu lub zarządzaniu umową na roboty budowlane lub dostawy, na stanowisku: przedstawiciela Wykonawcy, zastępcy przedstawiciela Wykonawcy, dyrektora projektu, kierownika projektu, koordynatora projektu, kierownika zespołu, lidera zespołu, inżyniera rezydenta, asystenta inżyniera rezydenta lub stanowisku równoważnym dla funkcji przedstawiciela Wykonawcy określonym zgodnie z nazewnictwem warunków kontraktowych równoważnych do warunków kontraktowych FIDIC,

— doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania (roboty), wykonanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne,

• ekspert nr 2 – kierownik budowy – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, obie funkcje techniczne pełnione w zakresie budowy i/lub przebudowy: sieci wodociągowej i/lub kanalizacji,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• ekspert nr 3 – kierownik robót drogowych – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie robót drogowych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,

• ekspert nr 4 – kierownik robót elektrycznych – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

— wykształcenie techniczne,

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego* na stanowisku kierownika robót elektrycznych,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegółowe wymagania dla personelu wskazanego powyżej wskazano w części I SIWZ – IDW.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) W zakresie wykazania spełnienia warunku o którym mowa w pkt 10.2.1.b IDW – Wykonawca składa wykaz osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) W zakresie wykazania spełniania warunku opisanego w pkt 10.2.1.a IDW – Wykonawca składa wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

W przypadku, gdy Wykonawca zrealizował roboty jako członek konsorcjum, winien wykazać faktyczny udział w wykonywaniu robót jako członka konsorcjum spełniający warunek określony w pkt 10.2.1.a IDW. Zgodnie bowiem z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4.5.2017 r. (w sprawie C-387/14 Esaprojekt), Wykonawca na podstawie samego faktu bycia członkiem konsorcjum, nie może posługiwać się całym potencjałem wiedzy i doświadczenia nabytym przez konsorcjum. Wykonawca w takim przypadku winien wykazać Zamawiającemu realny zakres swojej partycypacji w zamówieniu zrealizowanym przez konsorcjum.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 56 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zgodnie z pkt 13 IDW. Szczegółowe wymagania w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazane zostały w pkt 14 IDW.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Szczegółowe informacje w zakresie warunków płatności wskazane zostały w części II SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 i 11 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był przedstawiciel jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.

Szczegółowe informacje w niniejszym zakresie zostały wskazane w części I SIWZ - IDW pkt 12, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe informacje w zakresie warunków realizacji umowy i warunków zmiany umowy zostały wskazane w części I SIWZ – IDW oraz części II SIWZ – Kontrakt, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-07
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce, POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego – pkt 23 IDW.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu robót zgodnych z przedmiotem zamówienia – zgodnie z pkt 6 IDW.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt 11.5 IDW.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów zgodnie z pkt 11.5.4 IDW tj.:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

Ze względu na ograniczona ilość znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego: www.wod-kiel.com.pl


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przez upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przez upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

3) wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
45231300; 45100000; 45110000; 45111200; 45232410; 45232423; 45233000; 45300000; 45310000; 45320000; 45340000; 45400000; 77000000; Construction work for water and sewage pipelines; Site preparation work; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Site preparation and clearance work; Sewerage work; Sewage pumping stations construction work; Construction, foundation and surface works for highways, roads; Building installation work; Electrical installation work; Insulation work; Fencing, railing and safety equipment installation work; Building completion work; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions