Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Medical practice services
OJEU (High Value) 570259-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-12 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGNiG Termika SA
Postal address: ul. Modlińska 15
Town: Warszawa
Postal code: 03-216
Country: PL
Telephone: +48 225878433
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.termika.pgnig.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://termika.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://termika.eb2b.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG Termika SA

Reference number: 19DOZZ460

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego świadczenia usług medycznych na rzecz PGNiG Termika SA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Wzór umowy nr 19DOZZ460-1 i 19DOZZ460-2 wraz z załącznikami.

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 1 000 000 EUR.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą oraz Regulaminie udzielania zamówień w GK PGNiG Termika z dnia 1.6.2019 r. zamieszczonego na stronie internetowej PGNiG Termika SA oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 2 części.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Świadczenie usług medycznych w przychodniach przyzakładowych i gabinecie lekarskim PGNiG Termika SA

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL91
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w przychodniach przyzakładowych Zamawiającego, tj. w przychodni przyzakładowej w EC Żerań (ul. Modlińska 15), w przychodni przyzakładowej EC Siekierki (ul. Augustówka 30) w Warszawie, w przychodni przyzakładowej w Ciepłowni Kawęczyn (ul. Chełmżyńska 180) w Warszawie oraz w gabinecie lekarskim w Elektrociepłowni Pruszków (ul. Waryńskiego 1).

Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż warunkiem realizacji umowy na świadczenia usług medycznych w przychodniach Zamawiającego jest dodatkowe zobowiązanie się Wykonawcy do wynajmu od Zamawiającego lokali przychodni przyzakładowych na warunkach opisanych szczegółowo we wzorze umowy 19DOZZ460-1 oraz w załączonym do SIWZ wzorze umowy najmu powierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu 1 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ460-1 stanowiącym załącznik nr 4-1 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2020-04-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Świadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG Termika SA

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL91
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych, w tym również medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych, w przychodniach Wykonawcy i placówkach z nim współpracujących.

Świadczenia medycyny pracy będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy oraz ustawy z dnia 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy.

Zakres dodatkowych świadczeń zdrowotnych, nie wchodzących w zakres medycyny pracy a zawartych w niniejszym zamówieniu, jest określony w umowie 19DOZZ460-2 oraz załącznikach do tej umowy z zakresem poszczególnych abonamentów. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż warunkiem realizacji umowy na świadczenia zdrowotne jest dodatkowe zobowiązanie się Wykonawcy do wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz członków rodzin pracowników Zamawiającego, emerytów i rencistów Zamawiającego oraz ich członków rodzin na warunkach nie gorszych niż opisane szczegółowo we wzorze umowy 19DOZZ460-2. W celu realizacji tego zobowiązania, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści oferty informacyjnie opłat abonamentowych za typy abonamentów wymienione we wzorze umowy 19DOZZ460-2. Faktyczna liczba takich świadczeń będzie zależała od indywidualnych decyzji pracowników bądź emerytów i rencistów Zamawiającego podjętych po otrzymaniu informacji o cenach za każdy z pakietów. Odpłatności za abonamenty dla członka rodziny w pełnym zakresie ponoszone będą przez PGNiG TERMIKA SA a następnie potrącane z listy płac danego pracownika zaś za abonamenty dla emerytów/rencistów oraz ich członków rodzin – ponoszone będą przez emerytów/rencistów

Szczegółowy opis przedmiotu 2 części zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ460-2 stanowiącym załącznik nr 4-2 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykażą się przychodem średniorocznym w wysokości co najmniej 5 000 000 PLN, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to takim przychodem średniorocznym za ten okres określonym na podstawie „Rachunku zysków i strat” części sprawozdania finansowego (pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) albo w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania ww. dokumentów, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania. Średnioroczny przychód to suma przychodów z ostatnich 3 lat obrotowych podzielona przez 3, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, średnioroczny przychód to suma przychodów z tego okresu podzielona przez liczbę lat odpowiadających temu okresowi. Jeśli przychód będzie podany w walutach obcych, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia ich według średniego kursu NBP tabela A ogłoszonego na dzień wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursu tej waluty przez Narodowy Bank Polski w dniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający zastosuje średni kurs tej waluty ostatnio ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed wyżej wymienionym dniem.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem samodzielnie lub w konsorcjum w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

a) świadczyli usługi medyczne w co najmniej 2 (dwóch) placówkach, w każdej co najmniej przyjmowało 2 lekarzy, przez okres co najmniej 12 miesięcy w każdej placówce – dotyczy 1 części zamówienia;

b) co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na obsłudze przynajmniej dwóch (2) firm produkcyjnych w zakresie medycyny pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy dla każdego zamówienia – dotyczy 2 części zamówienia i co najmniej dwóch (2) zamówień polegających na kompleksowym świadczeniu usług medycznych dla co najmniej dwóch (2) firm w których objętych abonamentem usług medycznych było co najmniej 1 000 osób w każdej firmie przez okres co najmniej 12 miesięcy dla każdego zamówienia – dotyczy 2 części zamówienia.

Spełnienie warunków będzie oceniane na podstawie wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz złożonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług w wyżej opisanym zakresie. W przypadku aktualnie wykonywanej usługi dokument potwierdzający należyte wykonanie nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące od daty składania oferty.

Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac w zakresie opisanym powyżej mogą być:

1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

2) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa powyżej – inne dokumenty

3) podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac lub przekazania do eksploatacji zawierający informację o zakresie, wartości prac i terminie realizacji

4) Jeśli usługi były wykonywane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia dowodów na prawidłowe wykonanie tych usług.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się posiadaniem własnych lub dysponowaniem co najmniej 6 (sześcioma) placówkami posiadającymi jednolity system informatyczny na terenie Warszawy czynnymi od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–20:00, w tym co najmniej 1 (jedna) z nich czynna jest 24 h przez 7 dni w tygodniu, oraz własną lub współpracującą z nim placówką świadczącą usługi medyczne w dni powszednie przez co najmniej 8 godzin na terenie miasta Pruszkowa – dotyczy 2 części zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj. wykażą się posiadaniem uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia tj. posiadają wpis do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy – z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) – dotyczy 1 i 2 części zamówienia

Na potwierdzenie spełniania warunku nr 2 i nr 3 Wykonawca złoży oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki finansowe umów zostały określone we wzorach umów 19DOZZ460-1, 19DOZZ460-2 stanowiących załączniki nr 4-1 i 4-2 do Instrukcji dla Wykonawców.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców najpóźniej na 2 dni przed terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umów zostały określone we wzorach umów 19DOZZ460-1, 19DOZZ460-2 stanowiących załączniki nr 4-1 i 4-2 do Instrukcji dla Wykonawców.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-12
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-12
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Przedmiotem zamówienia jest zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 1 000 000 EUR.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą oraz Regulaminie udzielania zamówień w GK PGNiG Termika z dnia 1.6.2019 r. zamieszczonego na stronie internetowej PGNiG Termika SA oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kryteria oceny ofert dla 2 części zamówienia:

1. Cena oferty – waga: 70 [%].

2. Liczba placówek medycznych jakimi dysponuje Wykonawca na terenie m.st. Warszawy ze wspólnym jednolitym systemem informatycznym – waga: 20 [%]

Punkty w kryterium „Liczba placówek medycznych jakimi dysponuje Wykonawca na terenie m.st. Warszawy ze wspólnym jednolitym systemem informatycznym” Wx – przyznawane będą wg poniższych zasad:

0 pkt – za dysponowanie od 0 do 6 placówkami z jednolitym systemem informatycznym na terenie Warszawy;

1 pkt dodatkowo za dysponowanie każdą następną placówką z jednolitym systemem informatycznym na terenie Warszawy aż do uzyskania maksymalnie 20 pkt.

3. Rabat procentowy na wszystkie usługi medyczne znajdujące się w cenniku Wykonawcy a nie objęte abonamentem – waga kryterium 10 [%]

Punkty w kryterium rabatu będą przyznawane wg następujących zasad:

0 pkt – za udzielenie rabatu w wysokości 15 %; Zamawiający wymaga minimalnego rabatu w wysokości 15 %.

1 pkt dodatkowo za każdy następny udzielony procent rabatu ponad 15 % aż do uzyskania maksymalnie 10 pkt.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część.

Postępowanie będzie przeprowadzone na platformie przetargowej PGNiG Termika SA administrowanej przez eB2B Sp. z o.o. Szczegółowa instrukcja dotycząca obsługi platformy, dostępna jest w zakładce „Instrukcje” po zalogowaniu https://termika.eb2b.com.pl/platforma/instrukcje.

Zamawiający z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe. O terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia negocjacji Wykonawcy zostaną poinformowani odrębnym pismem/e-mailem. Negocjacje handlowe będą prowadzone z każdym z Wykonawców odrębnie i będą miały charakter poufny.

Zamawiający organizuje wizję lokalną dla 1 części zamówienia w godzinach 7:30–14:00 w dniu 3.12.2019 roku w przychodniach przyzakładowych Zamawiającego, tj. przychodni przyzakładowej w EC Żerań (ul. Modlińska 15), w przychodni przyzakładowej EC Siekierki (ul. Augustówka 30) w Warszawie, przychodni przyzakładowej w Ciepłowni Kawęczyn (ul. Chełmżyńska 180) w Warszawie oraz w gabinecie lekarskim w Elektrociepłowni Pruszków (ul. Waryńskiego 1). Spotkanie o godz. 7:30 na portierni Zakładu Źródeł Lokalnych i Dystrybucji Ciepła (EC Pruszków), ul. Waryńskiego 1, Pruszków. Przejazdy pomiędzy zakładami organizuje Wykonawca na swój koszt.

Wykonawca do dnia 2.12.2019 do godz. 12:00 przekaże mailem na adres krystyna.pawelczyk@termika.pgnig.pl listę osób, które będą uczestnikami wizji.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
85121000; Medical practice services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions