Poland-Warsaw: Medical practice and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Medical practice and related services
OJEU (High Value) 570330-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-12 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Złota 59
Town: Warszawa
Postal code: 00-120
Country: PL
Contact person: Robert Matyszewski
Telephone: +48 523728581
E-mail: robert_matyszewski@gkpge.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): https://pgeenergiaciepla.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://swpp2.gkpge.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenia medyczne dla pracowników i ich rodzin PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy na okres 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.


II.1.4) Short description

Świadczenia medyczne dla pracowników i ich rodzin PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy na okres 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.


Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Świadczenia medyczne dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy w zakresie:

1. Medycyna pracy i profilaktyczna opieka zdrowotna;

2. Ponadstandardowa opieka medyczna dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy;

3. Świadczenia medyczne dla rodzin pracowników Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

II.02.07) Duration in months 24


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. Świadczenia medyczne dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy w zakresie: medycyna pracy i profilaktyczna opieka zdrowotna.

Kryterium cena, przy czym oferowana cena nie może przekroczyć 15,00 PLN netto na pracownika:

Waga: 5 %

2. Ponadstandardowa opieka medyczna dla pracowników PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Kryterium cena, przy czym oferowana cena nie może przekroczyć 100,00 PLN netto na pracownika:

Waga: 5 %

3. Świadczenia medyczne dla rodzin pracowników Oddziału PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Kryterium cena:

Waga: 90 %

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający wymaga, ażeby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Poza przypadkami zmian umowy przewidzianymi bezpośrednio w ustawie Pzp Zamawiający, na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia, w okolicznościach przewidzianych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o przepisy uregulowane w art. 138g–n oraz art. 138p–s ustawy Pzp (rozdział 6 działu III ustawy Pzp).

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-12
IV.02.02) Local time 11:00Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4. poniżej.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.);

2) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonywaniu usług medycznych dla co najmniej 400 pracowników podmiotu, dla którego Wykonawca realizował/realizuje usługi, świadczonych przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, liczone do dnia upływu terminu składnia ofert.

5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu zgodnie z pkt 3 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 3 ppkt 2.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, Wykonawcy składają wraz z ofertą. Szczegółowy wykaz dokumentów został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
85120000; Medical practice and related services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions