Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Engineering design services
OJEU (High Value) 571611-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-03
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemzeti Sportközpontok
National registration number: EKRSZ_82909725
Postal address: Hermina út 49.
Town: Budapest
Postal code: 1146
Country: HU
Contact person: Korpás Rudolf
Telephone: +36 14714129
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714103
NUTS code: HU1
Main address (URL): http://www.mnsk.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.mnsk.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414682019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001414682019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Költségvetési szerv
I.5.2) Other activity -
Sport

Section II: Object of Contract


Title:

Biatorbágy szakgim eng., kiv. terv továbbtervezése

Reference number: EKR001414682019

II.1.4) Short description

Biatorbágy Antall József utca 16 tantermes szakgimnázium engedélyes és kiviteli tervének továbbtervezése


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1146 Budapest, Istvánmezei út 3– 5.

II.1.4) Short description

Megvalósulás helyszíne:

Biatorbágy, új 18 tantermes szakgimnázium

Cím: Biatorbágy, Antall József utca

Hrsz.: 9554/1

Tervezési feladat:

— a rendelkezésre bocsátott tervek alapján, struktúra és vázlattervterv elkészítése (meglévő tervek alapján az épület bővítések, beavatkozási pontok meghatározása),

— az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,

— az engedélyeztetési eljárás lefolytatása,

— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák kiírása berendezési tervvel), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően.

Megrendelő a tervek felhasználási jogával rendelkezik. A személyhez fűződő szerzői joggal kapcsolatos mindennemű kötelezettség Tervező feladata és költsége.

.
2

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 25 db)
Weighting: 12,5

Criteria: G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 25 db)
Weighting: 12,5

Criteria: V jogosultsággal rendelkező t szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 25 db)
Weighting: 12,5

Criteria: T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 25 db)
Weighting: 12,5
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 5
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel;

2) A teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza;

3) Ajánlatkérő kizárja projekt társaság létrehozásának lehetőségét;

4) AK nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód:

ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4)–(7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12–16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

Folyt. köv: III.1.2) pontban

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.

Szakmai alkalmasság:

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (9)–(11) bekezdései is irányadóak.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek — kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében — az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)–M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1)–M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik («igennel» kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)–(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

szintterületű oktatási intézmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik.
2

Oktatási intézmény: OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről) fogalommeghatározása szerinti nevelési, oktatási rendeltetést magába foglaló épület.

Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara «A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei» című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: «Generáltervezőnek» azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes — szakági tervekre is kiterjedő — engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.

M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.

III.2.2) Contract performance conditions

Mellékkötelezettségek:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér.

A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: forint (HUF).

1. részszámla: a nettó tervezői díj 25 %-a;

2. résszámla: a nettó tervezői díj 30 %-a;

3. végszámla a nettó tervezői díj 45 %-a.

Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

EKR


Additional information:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t foglaltakat alkalmazza.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét;

2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani;

3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.;

4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0–100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 4.6.2019. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa. pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 4.6.2019. napi útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára figyelemmel az alkalmasság igazolására bemutatott projektek az értékelés körében nem vehetők figyelembe;

4) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK;

5) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását;

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172;

7) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg;

8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni;

9) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el;

10) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-5. értékelési részszempontokra és az M2)1-M2) 4 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett, egy szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Felolvasólapon is fel kell tüntetni;

11) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza;

12) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető;

13) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 100 000 000 HUF, ill., káreseményenként legalább 20 000 000 HUF összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában;

14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 2 hónapon 60 napot ért.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Rövidítések.: AK-ajánlatkérő, AT-ajánlattevő, AV-alvállalkozó, KD-Közbeszerzési Dokumentumok, AF-Ajánlati felhívás, GSZ-Gazdasági Szereplő.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; 71243000; Engineering design services; Draft plans (systems and integration);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions